logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Consell de Govern

12371. ACORD NORMATIU del dia 24 de juliol de 2017 pel qual s'aprova una modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 12250/2017, de 5 de maig (FOU núm. 449, de 19 de maig).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari d’introduir una modificació al catàleg de llocs de treball que permeti adaptar-se a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de l’article 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg la modificació següent:

Es crea una plaça de cossos específics d’altres serveis.

Plaça codi 5254, Campus Extens: servei d’educació a distància, subgrup A1/A2, nivell 25, cap de secció. Jornada: DH. Forma de provisió: LD. Dependència funcional de la plaça 1. Les retribucions de la plaça són: complement específic: 4.134,90 euros; complement de productivitat compensada: 3.800,52 euros; i complement de productivitat equiparada: 3.183,12 euros. Requisit de la plaça: formació en tecnologia educativa (Moodle).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet