logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 451 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de juny de 2017
Rectorat

12344. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de juny de 2017 per la qual es nomena director del Centre d'Estudis de Postgrau el professor Rubén Santamarta Martínez.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) i u) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l’article 4.3 de l'Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, nomèn director d’aquest centre el professor Rubén Santamarta Martínez, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet