logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 449 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de maig de 2017
Consell de Govern

12250. ACORD NORMATIU del dia 5 de maig de 2017 pel qual s'aprova una modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 12211/2017, de 30 de març (FOU núm. 446, de 12 d’abril).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari introduir algunes modificacions al catàleg de llocs de treball que permetin adaptar-se a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de l’article 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg la modificació següent:

Únic. Es modifica el subgrup de la plaça codi 2011, subgrup A2/C1, nivell 22, cossos generals / cossos específics d’altres serveis, que passa a subgrup A1/A2.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 5 de maig de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet