logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 446 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 12 d'abril de 2017
Rectorat

12225. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de març de 2017 per la qual es nomena coordinador tècnic del Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU) el senyor Miquel Amorós Puig.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, nomèn coordinador tècnic del Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU) el senyor Miquel Amorós Puig, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.