logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 446 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 12 d'abril de 2017
Consell de Govern

12211. ACORD NORMATIU del dia 30 de marš de 2017 pel qual s'aproven diverses modificacions del catÓleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administraciˇ i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 12091/2016, de 20 de desembre (FOU núm. 441, de 30 de desembre).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari introduir algunes modificacions al catàleg de llocs de treball que permetin adaptar-se a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de l’article 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg les modificacions següents:

1. Es modifica el nivell de complement de destinació i/o el subgrup de les places que s’indiquen:

 

Situació actual al catàleg

 

 

Proposta de modificació

Codi plaça

Unitat

Denominació

Nivell

Subgrup

Nivell

Subgrup

149

Serveis Cientificotècnics

Cap de negociat

18

C2

18

C1/C2

1010

Oficina de Suport a la Recerca

Responsable d’àrea

21

A2/C1

21

A1/A2

1020

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

Responsable d’àrea

21

A2/C1

21

A1/A2

714

Centre de Tecnologies de la Informació

Responsable d’àrea

21

A2/C1

21

A1/A2

5070

Centre de Tecnologies de la Informació

Cap d’àrea

22

A2/C1

22

A1/A2

223

Centre de Tecnologies de la Informació

Responsable d’àrea

21

A2/C1

21

A1/A2

219

Oficina Web

Cap d’àrea

22

A2/C1

22

A1/A2

167

Centre de Tecnologies de la Informació

Cap d’àrea

22

A2/C1

22

A1/A2

702

Rectorat

Cap d’àrea

23

A2/C1

23

A1/A2

5013

Oficina de Suport a la Recerca

Cap de negociat

16

C1/C2

18

A2/C1

5212

Oficina de Suport a la Recerca

Cap de negociat

18

C1/C2

16

C1/C2

796

Servei de Biblioteca i Documentació

Responsable d’àrea

21

C1

21

A2/C1

83

Servei de Recursos Humans

Cap de negociat

18

C1/C2

18

A2/C1

258

Servei de Biblioteca i Documentació

Lloc base

14

C2

16

C1/C2

2. Es modifiquen les places del catàleg de llocs de treball del personal d’administració i serveis amb dotació econòmica de subgrup C2, nivell 14, de cossos generals, que passen a ser de subgrup C1/C2, nivell 16.

3. S’incorpora el complement de productivitat equiparada a les places del subgrup C1/C2 de cossos generals que abans de la modificació prevista al punt 2 eren de nivell 16, nivell 18 i nivell 19. Aquest complement està lligat a l’ocupació efectiva de les places per funcionaris del subgrup més baix, per equiparar-les a les del subgrup C2, nivell 14, de cossos específics.

4. Les modificacions previstes als punts 2 i 3 tindran efectes administratius i econòmics a partir de la presa de possessió dels funcionaris del subgrup C1 de cossos generals que es promocionin.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet