logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12207. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de febrer de 2017 per la qual es fan públiques les llistes definitives corresponents a l'enquadrament inicial per a l'accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari d'administració i serveis d'aquesta universitat.

En compliment de la disposició addicional segona de l’Acord normatiu 12097/2016, de 20 de desembre (FOU núm. 442, de 13 de gener), pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis d’aquesta universitat, i d’acord amb el que estableix la base setena de la Resolució del Rectorat 12110/2017, de 10 de gener, per la qual s’obre una convocatòria de procediment extraordinari per sol·licitar l’enquadrament inicial per a l’accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari d’administració i serveis d’aquesta universitat (al mateix FOU), es resol el següent:

  • Primer. Fer pública la llista definitiva corresponent a l’enquadrament inicial per a l’accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera, amb indicació de l’esglaó i el període de serveis sobrants, la qual figura com a annex I d’aquesta resolució.
  • Segon. Fer pública la llista definitiva corresponent a l’enquadrament inicial per a l’accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari interí, amb indicació de l’esglaó i el període de serveis sobrants, la qual figura com a annex II d’aquesta resolució.
  • Tercer. D’acord amb la base primera de la convocatòria esmentada, fer pública la llista definitiva d’exclusió del personal laboral, la qual figura com a annex III d’aquesta resolució.
  • Quart. Fer públiques les adaptacions que s’han fet d’ofici sobre les llistes provisionals, les quals figuren a l’annex IV d’aquesta resolució.

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, s’hi pot interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació, davant el Rector d’aquesta universitat, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet