logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 444 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 24 de febrer de 2017
Consell de Govern

12128. ACORD NORMATIU del dia 20 de febrer de 2017 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadŔmic 2017-18.

En aplicació de la normativa vigent en matèria de calendari lectiu i de l’article 24.2.36 dels Estatuts d'aquesta universitat, s'aprova el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster per a l’any acadèmic 2017-18.

Calendari per a l’any acadèmic 2017-18 

 1. Aquesta normativa regula el calendari per a l’any acadèmic 2017-18.
 2. Es considera període no lectiu el mes d’agost de 2018.
 3. Per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster:
  1. El calendari és el comprès entre l’11 de setembre de 2017 i el 13 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
   Per a pràctiques externes i treball de fi de grau el període lectiu, a proposta dels centres, podrà fixar-se el mes de setembre.
  2. L’inici del període lectiu del primer semestre serà el comprès entre l’11 i el 25 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
   Cada facultat o centre fixarà la data d’inici d’acord amb les seves necessitats, i podrà fixar un inici diferent per als alumnes de primer curs i de continuació.
  3. L’inici del període lectiu del segon semestre serà fixat, a proposta de cada centre i en el cas dels màsters del CEP, entre l’1 i el 12 de febrer de 2018.
  4. Els períodes de docència tindran una durada màxima de 75 dies.
  5. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres i el CEP per al cas dels màsters programaran les avaluacions complementàries en 10 dies seguits -sense comptar dissabtes, diumenges ni festius, entre el 8 de gener i el 9 de febrer, ambdós inclosos, per a les assignatures de primer semestre, i entre l’1 i el 22 de juny, ambdós inclosos, per a les del segon semestre.
  6. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres i en el cas dels màsters el CEP programaran les avaluacions extraordinàries en 5 dies seguits, sense comptar dissabtes, diumenges ni festius, abans del 10 de febrer per a les assignatures de primer semestre, i abans del 13 de juliol per a les de primer semestre –si així ho ha programat el centre- i per a les de segon semestre.
  7. Els centres poden ampliar el període lectiu del segon semestre més enllà del 13 de juliol, el mínim de dies necessari, per encabir-hi la defensa oral dels treballs de fi de grau.
  8. En el període d’avaluació complementària del segon semestre els centres han de tenir en compte, a l’hora d’establir les dates, la concurrència de les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat, tant pel que fa als edificis més afectats per l’ocupació d’espais com pel que fa al professorat que intervé a les proves.
  9. Els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades per als respectius períodes d’avaluació acabaran: el 23 de febrer, el 20 de juliol i el 21 de setembre. Els centres podran fixar una altra data en funció del període d’avaluació extraordinària que hagin determinat.
 4. S’estableixen com a períodes de vacances, en primer lloc, el que va del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018, ambdós inclosos, i, en segon lloc, el que va del 29 de març al 6 d’abril de 2018, també inclosos.
 5. Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats. Serà festa oficial de tots els centres de la Universitat el dia 27 de novembre de 2017.
 6. Els centres responsables dels estudis no podran programar activitats d’avaluació presencials els dies designats com a festius a les localitats de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, encara que estiguin dins els períodes d’avaluació prevists.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Règim especial dels títols de màster

 1. De manera justificada, per als màsters que hi estiguin interessats, es podrà variar la data d’inici i d’acabament dels períodes lectius, sempre que es respectin les condicions lectives previstes al pla d’estudis corresponent.
  Així mateix, el mes de setembre de 2018 serà hàbil perquè els alumnes puguin presentar i, si escau, defensar els treballs de fi de màster o altres treballs d’avaluació. En aquest cas, les actes s’han de tancar el dia 13 d’octubre de 2018.
 2. Si es volen acollir a les modificacions indicades als dos paràgrafs anteriors, els directors dels màsters ho han de comunicar al Centre d’Estudis de Postgrau i anunciar als futurs alumnes abans que comenci el període de matrícula corresponent.

Segona. Aprovació del calendari acadèmic

Els centres fixaran el calendari propi d’inici i finalització de la docència i les dates concretes dels períodes d’avaluació complementària i extraordinària en ambdós semestres. Aquest calendari serà aprovat per la Comissió Acadèmica amb antelació de temps suficient per organitzar els horaris dels respectius estudis, els espais i les tasques adimistratives que se’n deriven.

Tercera. Data de finalització de l’any acadèmic a efectes de jubilació del professorat

A efectes de jubilació del professorat, la data de finalització de l’any acadèmic 2017-18 serà el 30 de setembre de 2018.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest calendari apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet