logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 442 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 13 de gener de 2017
Rectorat

12106. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de desembre de 2016 per la qual es nomena col·laboradora honorífica del Departament de Química la senyora M. Reyes González Centeno.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn la senyora M. Reyes González Centeno col·laboradora honorífica del Departament de Química per als anys acadèmics 2016-17 i 2017-18.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Química i Sra. Gerent de la Universitat.