logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 442 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 13 de gener de 2017
Rectorat

12104. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de desembre de 2016 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic el senyor Josep Melià Ques.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Josep Melià Ques col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic per a l’any acadèmic 2016-17.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.