logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 441 (extraordinari) - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 30 de desembre de 2016
Consell de Govern

12091. ACORD NORMATIU del dia 20 de desembre de 2016 pel qual s'aproven diverses modificacions del catÓleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administraciˇ i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 11922/2016, de 20 de juny (FOU núm. 433, de 15 de juliol).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari introduir algunes modificacions al catàleg de llocs de treball que permetin adaptar-se a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut dels articles 24.2.14 i 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg les modificacions següents:

1. Es creen les següents places de cossos específics a la unitat administrativa Hospital Universitari Son Espases:

 • Plaça 5237, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21. Cossos específics d’altres serveis. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JMT. Complement específic: 3.102,32 euros; complement de productivitat: 4.514,06 euros; i complement de productivitat equiparada: 2.907,17 euros. Requisit: estudis de formació professional o experiència en tècniques de laboratori.
 • Plaça 5238, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21. Cossos específics d’altres serveis. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JMT. Complement específic: 3.102,32 euros; complement de productivitat: 4.514,06 euros; i complement de productivitat equiparada: 2.907,17 euros. Requisit: estudis de formació professional o experiència en tècniques de laboratori.
 •  Plaça 5239, subgrup C2, lloc base, nivell 14. Cossos específics d’altres serveis, especialitat: auxiliar de serveis. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JM. Complement específic: 1.324,47 euros; i complement de productivitat: 4.988,29 euros.

2. Per necessitats del servei, es fan els canvis d’adscripció de les places següents:

 • La plaça 154, responsable d’àrea, subgrup A2/C1, nivell 20, cossos generals, adscrita a l’edifici Anselm Turmeda, passa a estar adscrita al Servei de Recursos Humans.
 • – La plaça 926, cap d’àrea, subgrup A2/C1, nivell 23, cossos generals, adscrita a l’edifici Anselm Turmeda, passa a estar adscrita als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas.
 • La plaça 5178, responsable d’àrea, subgrup A2/C1, nivell 21, de cossos específics d’altres serveis, adscrita al Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, passa a estar adscrita al Rectorat. Dependència funcional de la plaça 5199.
 • La plaça 5086, cap d’àrea, subgrup A1/A2, nivell 22, de cossos específics d’altres serveis, adscrita a l’Institut de Ciències de l’Educació, passa a estar adscrita al Rectorat. Dependència funcional de la plaça 1.
 • La plaça codi 5158, responsable d’àrea, subgrup C1, nivell 21, de cossos generals, adscrita a l’Institut de Ciències de l’Educació, passa a estar adscrita al Rectorat. Dependència funcional de la plaça 1.

3. Es dóna de baixa del catàleg com a unitat independent l’Institut de Ciències de l’Educació.

4. Es modifiquen les característiques de les places següents:

 • La plaça 149, cap de negociat, subgrup C2, nivell 18, de cossos específics, adscrita als Serveis Cientificotècnics, passa de jornada JMT a JM.
 • La plaça 101, cap de negociat, subgrup C1/C2, nivell 16, de cossos generals, adscrita al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, passa de jornada JT a JM.
 • La plaça 5222, lloc base, subgrup C2, nivell 14, de cossos específics d’altres serveis, especialitat: oficial de laboratori, passa a jornada de M/T.
 • La plaça 5015, cap d’àrea, adscrita al Rectorat (suport a persones amb discapacitat), subgrup A2, nivell 22, de cossos específics d’altres serveis, passa de jornada JM a DH.
 • La plaça 5225, lloc base, adscrita al Rectorat (suport a persones amb discapacitat), subgrup C1, nivell 16, de cossos específics d’altres serveis, passa de JP1 a DH.
 • La plaça 507, cap de secció, adscrita al Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, subgrup A1/A2, nivell 25, de cossos generals, passa a ser de cossos generals/cossos específics d’altres serveis.
 • La plaça 5021, cap d’àrea, adscrita al Servei de Prevenció, subgrup A2, nivell 22, de cossos específics d’altres serveis, passa de temps parcial a temps complet.
 • La plaça 5014, cap d’àrea, adscrita al Rectorat, subgrup A1/A2, de cossos específics d’altres serveis, nivell 22, passa a ser de cap d’àrea (OCDS).
 • La plaça 5155, cap d’àrea, adscrita als Serveis Cientificotècnics, subgrup A1, nivell 22, de cossos específics d’altres serveis, passa de tenir un complement específic de 2.192,44 euros a tenir-lo de 4.683,88 euros, i passa a tenir un complement de productivitat equiparada de 3.800,14 euros.

5. Es creen les places següents:

 • Plaça 5236, subgrup C2, lloc base, nivell 14. Cos específic de biblioteca i arxiu. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 750. Jornada: JP1. Complement específic: 1.324,47 euros; i complement de productivitat: 4.988,29 euros.
 • Plaça 5240, de cossos generals, subgrup A2/C1, cap d’àrea, nivell 22, adscrita a l’edifici Anselm Turmeda. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça 820. Jornada: JM. Complement específic: 5.458,20 euros; i complement de productivitat: 1.782,67 euros.
 • Plaça 5241, de cossos específics d’altres serveis, subgrup A1/A2, cap de secció, nivell 25, adscrita a l’Oficina de Suport a la Recerca. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça 1. Jornada: JM. Complement específic: 4.093,87 euros; complement de productivitat: 3.762,90 euros; i complement de productivitat equiparada: 3.151,55 euros. Requisit: coneixements alts d’anglès.
 • Plaça 5242, de cossos específics de TIC, subgrup A1/A2, cap d’àrea, nivell 23, adscrita al Centre de Tecnologies de la Informació. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça 856. Jornada: JM. Complement específic: 4.683,88 euros; complement de productivitat: 3.762,90 euros; i complement de productivitat equiparada: 5.158,08 euros.
 • Plaça 5243, de cossos específics de TIC, subgrup A1/A2, cap d’àrea, nivell 23, adscrita al Centre de Tecnologies de la Informació. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça 856. Jornada: JM. Complement específic: 4.683,88 euros; complement de productivitat: 3.762,90 euros; i complement de productivitat equiparada: 5.158,08 euros.
 • Plaça 5244, d’escales del grup E, agrupacions professionals sense requisits de titulació, lloc base, nivell 12, adscrita a Gerència. Tipus de lloc: general. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 16. Jornada: JM.
 • Plaça 5245, de cossos específics d’altres serveis, especialitat auxiliar de serveis, subgrup C2, lloc base, nivell 14, adscrita a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Tipus de lloc: general. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5185. Jornada: JT. Complement específic: 1.324,47 euros; i complement de productivitat: 4.988,29 euros.
 • Plaça 5246, de cossos generals, subgrup C2, lloc base, nivell 14, adscrita a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Tipus de lloc: general. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5185. Jornada: JP1. Complement específic: 1.324,47 euros; i complement de productivitat: 4.988,29 euros.
 • Plaça 5247, de cossos específics d’altres serveis, especialitat oficial de laboratori, subgrup C2, lloc base, nivell 14, a temps parcial, adscrita als edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós. Tipus de lloc: general. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 304. Jornada: M/T. Complement específic: 662,24 euros; i complement de productivitat: 2.494,15 euros. Requisit: formació professional sanitària i experiència clínica.
 • Plaça 5248, de cossos específics d’altres serveis, especialitat: oficial de laboratori, subgrup C2, lloc base, nivell 14, a temps parcial, adscrita als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas. Tipus de lloc: general. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 371. Jornada: JT. Complement específic: 662,24 euros; i complement de productivitat: 2.494,15 euros. Requisit: experiència en tècniques de laboratori.
 • Plaça 5249, de cossos específics d’altres serveis, cap d’àrea, subgrup A1/A2, nivell 22, adscrita als Serveis Cientificotècnics. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: CE. Dependència funcional de la plaça 142. Jornada: JMT. Complement específic: 4.683,88 euros; complement de productivitat: 3.762,89 euros; i complement de productivitat equiparada: 3.800,14 euros. Requisit: llicenciat/graduat de la branca de Ciències.
 • Plaça 5250, del cos específic de biblioteca i arxiu, cap de secció, subgrup A1/A2, nivell 25, adscrita al Servei de Biblioteca i Documentació. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: L. Dependència funcional de la plaça 750. Jornada: JM. Complement específic: 4.093,87 euros; complement de productivitat: 3.762,90 euros; i complement de productivitat equiparada: 3.151,55 euros.
 • Plaça 5251, del cos específic de biblioteca i arxiu, cap de secció, subgrup A1/A2, nivell 25, adscrita al Servei de Biblioteca i Documentació. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: L. Dependència funcional de la plaça 750. Jornada: JM. Complement específic: 4.093,87 euros; complement de productivitat: 3.762,90 euros; i complement de productivitat equiparada: 3.151,55 euros.
 • Plaça 5252, del cos específic de biblioteca i arxiu, cap de secció, subgrup A1/A2, nivell 25, adscrita al Servei de Biblioteca i Documentació. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: L. Dependència funcional de la plaça 750. Jornada: JM. Complement específic: 4.093,87 euros; complement de productivitat: 3.762,90 euros; i complement de productivitat equiparada: 3.151,55 euros.
 • Plaça 5253, del cos específic de biblioteca i arxiu, cap de secció, subgrup A1/A2, nivell 25, adscrita al Servei de Biblioteca i Documentació Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: L. Dependència funcional de la plaça 750. Jornada: JM. Complement específic: 4.093,87; complement de productivitat: 3.762,90; i complement de productivitat equiparada: 3.151,55 euros. Requisit: estudis d’informàtica i telecomunicacions.

El catàleg actualitzat s’adjunta com a annex al present acord, amb retribucions referides a l’any 2017.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet