logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 439 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2016
Consell de Govern

12052. ACORD NORMATIU del dia 7 de novembre de 2016 pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

La Constitució espanyola, a l’article 14, reconeix la igualtat davant la llei, «sense que pugui prevaler cap discriminació». A l’article 9.2 estableix que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones siguin reals i efectives, remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar-los la participació en la vida política, econòmica, cultural i social. Així mateix, l’article 10 determina la dignitat de la persona com a fonament de l’ordre polític i de la pau social. Finalment, l’article 49, d’acord amb els preceptes indicats i amb referència a les persones amb discapacitat, ordena als poders públics que prestin l’atenció especialitzada que requereixin i l’empara especial per al gaudi dels seus drets.

Els drets i llibertats enunciats constitueixen avui un dels eixos essencials en l’actuació sobre la discapacitat i deriven de la Constitució, doncs, i de les previsions de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i també de les expressament recollides a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que afecten tots els organismes públics universitaris.

Per tot això, els poders públics, i entre aquests les universitats com a referents socials, han d’assegurar que les persones amb discapacitat puguin gaudir del conjunt de tots els drets humans: civils, socials, econòmics i culturals.

Així, el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, estableix l’obligació de les universitats de reservar un determinat percentatge de places per als estudiants amb discapacitat. Però aquesta obligació de reserva no la preveuen ni el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, ni el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, pel que fa a l’admissió als ensenyaments de màster i doctorat.

De totes formes, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, preveu, en diversos apartats de la disposició addicional vint-i-quatrena, que les universitats han d’adoptar mesures d’acció positiva que garanteixin la igualtat d’oportunitats dels estudiants i que evitin que siguin discriminats, directament o indirectament, en l’ingrés i en la permanència als seus centres.

Per la seva banda, el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari, estableix la igualtat de drets de tots els estudiants universitaris, independentment del centre universitari, dels ensenyaments que cursin i de l’etapa de la formació al llarg de la vida en la qual estiguin matriculats, i un dels drets que s’hi preveuen és la no discriminació per raó de discapacitat.

Tant la normativa estatal reguladora d’aquesta matèria com l’autonòmica i els Estatuts de la Universitat contenen referències específiques a la igualtat d’oportunitats, a la no discriminació i a l’accessibilitat universal dels estudiants universitaris amb discapacitat. A més a més, s’hi preveu la inclusió educativa de l’alumnat universitari amb discapacitat amb mesures, programes i accions positives a favor seu, algunes de les quals milloren les previsions establertes amb caràcter general.

Malgrat tot, sembla que els objectius d’integració no s’han arribat a aconseguir, ja que ni per als estudis de màster ni per als de doctorat no es preveu l’aplicació de percentatge de reserva de plaça per a l’accés d’aquests alumnes. Per això, una mesura principal per resoldre aquesta deficiència seria l’adjudicació prioritària d’un percentatge de places a estudiants amb discapacitat.

En vista del que s’ha indicat, la Universitat de les Illes Balears, en virtut de la seva autonomia i en el marc de les atribucions que li confereix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d'universitats, considera oportú d’aprovar un percentatge de places reservades per als estudiants amb discapacitat que vulguin cursar estudis de segon i tercer cicle.

Per tant, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts de la UIB, ha aprovat la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Objecte

La Universitat ha de garantir la igualtat d'oportunitats per a qualsevol persona de la comunitat universitària amb necessitats específiques de suport i ha d'establir mesures d'acció positiva que assegurin la participació d'aquestes persones en l'àmbit universitari. Per fer efectiva aquesta participació, la comunitat universitària ha de disposar dels mitjans, suports i recursos necessaris, així com de la normativa específica que compensi els desavantatges objectius causats per la discapacitat.

Article 2. Places reservades a estudiants amb discapacitat

La Universitat, per garantir la igualtat d’oportunitats que indica l’article anterior, estableix que per als estudis de segon cicle (màsters universitaris) i per als estudis de tercer cicle (estudis de doctorat), reservarà almenys un 5 per cent de les places que ofereixi per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin necessitat recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.

Article 3. Requisits per a la reserva de places

Per poder sol·licitar places d’estudis de segon i tercer cicle reservades a estudiants amb discapacitat, aquests estudiants han de presentar resolució o certificat de reconeixement de grau de discapacitat expedit pel Centre Base de la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears o de l’òrgan competent, d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes que preveu el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Interpretació i desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord començarà a aplicar-se en el procés de preinscripció i matrícula de l’any acadèmic 2017-18.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de novembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet