logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 437 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 21 d'octubre de 2016
Rectorat

12034. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 d'octubre de 2016 per la qual es nomena secretari de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) el professor Antoni Bordoy Fernández.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, de conformitat amb l’article 69 d’aquests, nomèn secretari de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) el professor Antoni Bordoy Fernández, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 d’octubre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament de Filosofia i Treball Social i Sra. Gerent de la Universitat.