logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 436 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 30 de setembre de 2016
Rectorat

12019. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de setembre de 2016 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l'ajudanta Maria Isabel Montserrat Sánchez-Escribano amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Dret Públic, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a l’ajudanta Maria Isabel Montserrat Sánchez-Escribano pel període comprès entre l’1 de setembre de 2015 i l’1 de març de 2016.

Les retribucions que ha percebut l’ajudanta esmentada han estat el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

L’ajudanta Maria Isabel Montserrat Sánchez-Escribano ha guadit de la llicència al Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Alemanya).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.