logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 435 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2016
Consell de Direcció

11984. ACORD EXECUTIU del dia 6 de setembre de 2016 pel qual es crea el Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. Així mateix, al mateix article se’n determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

Els darrers temps s'han desenvolupat a la UIB diverses activitats docents i de recerca de caràcter interdisciplinari relacionades amb els camps de la música, l’educació plàstica i visual, les TIC, la literatura, el teatre i les ciències naturals. Aquesta activitat l’han promoguda els docents i investigadors del Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE), que pertanyen a diferents departaments de la Universitat de les Illes Balears. Tota aquesta experiència prèvia ha demostrat que, a la Universitat, és convenient impulsar, des de la docència i la investigació, els serveis relacionats amb el camp de l’educació musical i artística.

L'agrupació dels diferents docents i investigadors de la UIB en l’àmbit artístic permetrà de posar en comú tota una sèrie d'infraestructures i de capital humà i facilitar, així, la realització d'activitats conjuntes. Alhora, aquesta agrupació suposarà un nucli homogeni i sòlid que podrà crear la sinergia necessària en la promoció de l’art en aquesta universitat i ser el referent a les Illes Balears en matèria d'activitat musical i artística, com a eina dinamitzadora en el món de l'art.

De tot el que s'ha esmentat se'n desprèn que és convenient i oportú de crear el Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) de la Universitat de les Illes Balears, per poder donar millor i més eficient suport a l'aplicació pràctica en el camp esmentat i a la recerca i la docència que se'n derivin.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) en els termes següents: 

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) com a estructura cientificotècnica de la Universitat de les Illes Balears. 

Article 2. Finalitats

  1. 1. El Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp de l’educació musical, de les arts i de les línies de treball que s’hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la UIB.
  2. 2. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels estudiants, dels docents i dels investigadors en coordinació amb altres laboratoris i serveis que duguin a terme activitats relacionades amb les diferents disciplines implicades en la recerca en el camp de l’educació musical i artística.
  3. 3. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.
  4. 4. Finalment, servirà d'entitat de suport i assessorament tècnic als diferents docents i investigadors sobre temes relacionats amb la música i l’art i obrirà noves línies d'investigació que contribueixin al desenvolupament de les Illes Balears.

Article 3. Objectius

Els objectius del Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) són:

  1. 1. Donar suport i optimitzar la investigació en el camp de l’educació musical i de l’art en general.
  2. 2. Facilitar la transferència dels seus resultats als àmbits aplicat i professional i als sectors socials interessats.
  3. 3. Donar suport a la docència i la formació en el camp de l’educació musical i artística i fomentar-les.
  4. 4. Oferir serveis de suport a la recerca en els camps de l’educació musical i artística. Realitzar assessoraments, anàlisis i estudis en matèries relacionades amb la música i les produccions artístiques.
  5. 5. Promoure la creativitat a través d’un sistema modular multimèdia de creació col·laborativa mitjançant l’ús de mòbils i tauletes tàctils com a dispositius mòbils i el Kinect (Soundcool).
  6. 6. Establir acords o convenis de col·laboració amb associacions, institucions o organismes públics o privats que permetin, de manera més eficient, d’assolir els objectius esmentats anteriorment.

Article 4. Activitats a desenvolupar

Les activitats que es preveu realitzar es deriven directament dels objectius descrits a l’article anterior i del suport dins l’àmbit educatiu i de la recerca.

Article 5. Dependència

El Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) depèn del Vicerectorat d’Innovació i Transferència.

Article 6. Integrants

Els integrants del Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) són els components del Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE).

Article 7. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) són els prevists a l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 8. Director

El Rector nomenarà el director del laboratori de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 9. Memòria acadèmica

El Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) ha de realitzar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Transferència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de setembre de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet