logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 434 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 29 de juliol de 2016
Rectorat

11981. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de juliol de 2016 per la qual es nomena director de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) el professor Jesús M. Salinas Ibáñez.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb les previsions de l’article 12.5 del Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), nomèn director d’aquest institut el professor Jesús M. Salinas Ibáñez, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juliol de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sr. vicerector d’Investigació i Postgrau, Sr. director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.