logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 434 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 29 de juliol de 2016
Consell de Govern

11964. ACORD NORMATIU del dia 21 de juliol de 2016 pel qual es publiquen els paràmetres de ponderació de les matèries de batxillerat a efectes d'admissió als ensenyaments oficials de grau.

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), estableix que les universitats han de determinar els procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau en funció de la via d’accés.

El Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, a l’apartat 1 de l’article 7 (Establiment de procediments d’admissió, dels terminis de preinscripció i períodes de matriculació, i de les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places en universitats públiques) determina que les universitats públiques han d’establir els criteris de valoració, les regles que aplicaran per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places i, si escau, els procediments d’admissió. L’apartat 4 del mateix article estableix que aquestes universitats han de fer públics els procediments que aplicaran per a l’admissió als diferents ensenyaments universitaris oficials de grau, el seu contingut, les regles de funcionament i les dates corresponents, així com els criteris de valoració, la ponderació i els barems, i les regles per establir l’ordre de prelació en l’adjudicació de places que aplicaran, almenys amb un curs acadèmic d’antelació.

El desenvolupament normatiu de la LOMCE en el moment actual és parcial. Les universitats, per una banda, estan en espera de l’aprovació d’un reial decret que reguli l’avaluació final de batxillerat per poder desenvolupar una normativa d’admissió pensada per als alumnes, aprofitant aquesta prova. Però, per altra banda, es troben obligades pel mateix Reial decret 412/2014, de 6 de juny, a publicar sense més dilació el procediment d’admissió.

La Universitat de les Illes Balears vol fonamentar el seu procediment d’admissió en la prova final de batxillerat amb l’esperit de simplificar als alumnes el procediment d’admissió i evitar una situació en la qual hagin de fer una prova d’admissió en cada una de les universitats per les quals estiguin interessats. L’esperit de respectar les igualtats d’oportunitats amb independència de la comunitat autònoma de procedència de l’alumne és de consens, almenys, en totes les universitats que formen part del Grup 9 d’universitats. No obstant això, atès que no s’ha publicat el reial decret que regula la prova final de batxillerat, hi ha molta incertesa sobre aspectes d’aquesta prova que afecten l’admissió.

En conseqüència, la UIB, per reduir la incertesa dels alumnes que al setembre comencen segon de batxillerat, decideix de publicar els paràmetres de ponderació que aplicarà per a l’admissió a grau per a l’any acadèmic 2017-18.

Per tot el que s’ha dit, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 21.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha determinat els paràmetres de ponderació de les matèries de batxillerat a efectes d’admissió als ensenyaments oficials de grau.

Article únic. Publicació dels paràmetres de ponderació

  1. Totes les matèries de batxillerat es ponderaran amb 0,1 als estudis de grau que pertanyen a la branca de coneixement d’acord amb la vinculació que apareix a l’annex I (Vinculació de matèries de batxillerat amb branques de coneixement), llevat que els correspongui una ponderació de 0,2 d’acord amb el punt següent.
  2. Les matèries de batxillerat es ponderaran amb 0,2 als estudis de grau assenyalats a l’annex II (Paràmetres de ponderació 0,2 de les matèries de batxillerat).

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet