logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 433 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 de juliol de 2016
Rectorat

11950. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de juliol de 2016 per la qual es nomena coordinadora de política lingüística la professora Rosa M. Calafat Vila.

Amb les funcions que em confereix l’article 30.1.g) i s) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb el que preveuen a l'article 39.1, nomèn coordinadora de política lingüística la professora Rosa M. Calafat Vila, amb efectes administratius i econòmics des d’avui.

A més de coordinar la política lingüística de la Universitat, la professora Rosa M. Calafat Vila representarà la UIB a la Xarxa Vives d’Universitats, a la qual assistirà com a membre de la comissió permanent, i es farà càrrec de les relacions amb l’Institut d’Estudis Catalans.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de juliol de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i Sra. Gerent de la Universitat.