logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 433 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de juliol de 2016
Consell de Govern

11922. ACORD NORMATIU del dia 20 de juny de 2016 pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 11623/2015, de 17 de desembre (FOU núm. 425, de 30 de desembre).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari introduir algunes modificacions al catàleg de llocs de treball que permetin adaptar-se a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut dels articles 24.2.14 i 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg les modificacions següents:

1. Es crea la unitat administrativa Hospital Universitari Son Espases.

2. Es creen les següents places de cossos generals a la unitat administrativa Hospital Universitari Son Espases:

 • Plaça 5228, subgrup A1/A2, administrador de centre, nivell 25. Tipus de lloc: singularitzat. Forma de provisió: LD. Dependència funcional de la plaça 1. Jornada: DH. Complement específic: 12.277,60 euros; complement de productivitat: 1.782,67 euros; i complement de productivitat equiparada: 1.033,23 euros.
 • Plaça 5229, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JM. Complement específic: 5.285,19 euros; i complement de productivitat: 1.948,11 euros.
 • Plaça 5230, subgrup C1/C2, cap de negociat, nivell 18. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JM. Complement específic: 1.324,47 euros; i complement de productivitat: 4.988,29 euros.

3. Es creen les següents places de cossos específics a la unitat administrativa Hospital Universitari Son Espases:

 • Plaça 5231, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21, tècnic especialista. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JMT. Complement específic: 3.102,32 euros; complement de productivitat: 4.514,06 euros; i complement de productivitat equiparada: 2.907,17 euros. Requisit: Estudis d’informàtica o telecomunicacions.
 • Plaça 5232, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21, tècnic especialista. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JMT. Complement específic: 3.102,32 euros; complement de productivitat: 4.514,06 euros; i complement de productivitat equiparada: 2.907,17 euros. Requisit: Estudis de formació professional o experiència en tècniques de laboratori.
 • Plaça 5233, subgrup A2/C1, responsable d’àrea, nivell 21, tècnic especialista. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JMT. Complement específic: 3.102,32 euros; complement de productivitat: 4.514,06 euros; i complement de productivitat equiparada: 2.907,17 euros. Requisit: Estudis de formació professional o experiència en tècniques de laboratori.
 • Plaça 5234, subgrup C2, cap de negociat, nivell 16, especialitat: auxiliar de serveis. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: LD. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: DH. Complement específic: 1.324,47 euros; complement de productivitat: 4.988,29 euros; i complement de productivitat equiparada: 1.961,45 euros.
 • Plaça 5235, subgrup C2, lloc base, nivell 14, especialitat: auxiliar de serveis. Tipus de lloc: genèric. Forma de provisió: C. Dependència funcional de la plaça 5228. Jornada: JT. Complement específic: 1.324,47 euros; i complement de productivitat: 4.988,29 euros.

4. Per necessitats del servei, es fan els canvis d’adscripció de les places següents:

 • La plaça 5116, lloc base, subgrup C2, nivell 14, cossos generals, adscrita al Servei de Nòmines i Seguretat Social, passa a estar adscrita a l’edifici Sa Riera.
 • La plaça 667, cap de negociat, subgrup C1/C2, nivell 19, cossos generals, adscrita a l’edifici Sa Riera, passa a estar adscrita al Servei de Nòmines i Seguretat Social.
 • La plaça 5047, lloc base, subgrup C2, nivell 14, cossos generals, adscrita al Rectorat, passa a estar adscrita a l’Oficina de Suport a la Recerca.
 • La plaça 5002, cap de negociat, subgrup C2, nivell 16, cossos específics, adscrita a l’edifici Anselm Turmeda, passa a estar adscrita als edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós.
 • La plaça 5114, lloc base, subgrup C2, nivell 14, cossos específics, adscrita a l’edifici Anselm Turmeda, passa a estar adscrita als edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós.

5. Es modifiquen les característiques de les places següents:

 • La plaça 5189, cap d’àrea, subgrup A1/A2, nivell 22, de cossos generals, adscrita al Servei de Relacions Internacionals, passa a ser de cap d’àrea, A2/C1.
 • La plaça 5020, cap de secció, subgrup A1/A2, nivell 25, del cos específic de biblioteca i arxiu, passa a ser del subgrup A2/C1, nivell 23. Complement específic: 8.112,59 euros; i complement de productivitat: 1.782,67 euros.
 • La plaça 263, responsable d’àrea, subgrup A2/C1, nivell 21, del cos específic de biblioteca i arxiu, amb jornada de matí, passa a tenir jornada d’horabaixa.

Palma, 20 de juny de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet