logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 430 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de maig de 2016
Rectorat

11867. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de maig de 2016 per la qual es nomena director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i a proposta de la Comissió Rectora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), nomèn director d’aquest institut el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz, científic titular dels OPI (organismes públics de recerca), amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de maig de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sr. vicerector d’Investigació i Postgrau i Sra. Gerent de la Universitat.