logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 429 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 d'abril de 2016
Consell de Govern

11821. ACORD NORMATIU del dia 18 de març de 2016 pel qual s'aprova la regulació del procediment de declaració d'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de doctor a la Universitat de les Illes Balears.

La disposició addicional cinquena (Equivalència al nivell acadèmic de doctor) del Reial decret 967/2014, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat, determina que les universitats són competents per establir la declaració d’equivalència dels títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de doctor i per emetre el corresponent certificat que ho acrediti.

Així, la mateixa disposició delega, en l’òrgan competent de les universitats, la competència per establir les normes i el procediment per a l’obtenció de la declaració d’equivalència, per la qual cosa resulta procedent d’establir el procediment a seguir a la Universitat de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de regular el procediment de declaració d’equivalència dels títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de doctor a la Universitat de les Illes Balears en el sentit següent:

Article 1. Consideracions generals

 1. L’equivalència es pot sol·licitar de manera simultània en més d’una universitat. El títol estranger que hagi estat ja declarat equivalent no pot ser sotmès a nou tràmit d’equivalència en una altra universitat. No obstant això, quan l’equivalència sigui denegada, la persona interessada pot iniciar un nou expedient en una universitat espanyola diferent.
 2. L’equivalència al nivell acadèmic de doctor no implica, en cap cas, l’homologació, la declaració d’equivalència o el reconeixement d’un altre o uns altres títols estrangers dels quals estigui en possessió la persona interessada, ni el reconeixement a Espanya de nivell diferent del de doctor.

Article 2. Sol·licitud

 1. L’article 4.b) del Reial decret 967/2014 entén com a equivalència al nivell acadèmic universitari oficial el reconeixement oficial de la formació superada per a l’obtenció d’un títol estranger. Aquesta formació, doncs, equival a l’exigida per a l’obtenció d’un nivell acadèmic inherent a qualsevol dels nivells en què s’estructuren els estudis universitaris espanyols.
  D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de la disposició addicional cinquena de la mateixa norma, el procediment de declaració d’equivalència s’ha d’iniciar mitjançant sol·licitud de la persona interessada, adreçada al Rector de la Universitat i presentada al Registre General de la Universitat, o als llocs establerts a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, acompanyada de la documentació següent:
  1. Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència.
   En el cas de ciutadans espanyols o estrangers residents al territori espanyol, fotocòpia compulsada o acarada del DNI o fotocòpia del NIE, si escau.
  2. Còpia compulsada del títol del qual se sol·licita la declaració d’equivalència o del certificat acreditatiu de la seva expedició, acompanyada, si escau, de traducció oficial. Aquesta traducció no és necessària si aquesta documentació és en anglès, francès, italià o portuguès.
  3. Còpia compulsada dels títols que hagin donat accés a l’obtenció del títol de doctor per al qual se sol·licita la declaració d’equivalència, o del certificat acreditatiu de la seva expedició, acompanyada, si escau, de traducció oficial. Aquesta traducció no és necessària si aquesta documentació és en anglès, francès, italià o portuguès.
  4. Còpia compulsada dels certificats acadèmics dels estudis realitzats pel sol·licitant per a l’obtenció del títol, així com dels previs que li varen permetre d’accedir-hi, en els quals constin, entre altres punts, la durada oficial en anys acadèmics del pla d’estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna d’elles i, si escau, els corresponents crèdits ECTS obtinguts. Els documents han d’anar acompanyats, si escau, de la traducció oficial pertinent.
  5. Exemplar de la tesi. En cas que la tesi s’hagi redactat en anglès, francès, italià o portuguès, no cal fer-ne traducció. En cap cas no és necessària la traducció oficial.
  6. Còpia compulsada del certificat on constin la data de lectura, els membres que componien el tribunal de la tesi i la qualificació obtinguda, acompanyada, si escau, de traducció oficial.
  7. Acreditació del pagament de la taxa, d’acord amb el Decret pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.
 2. La sol·licitud, juntament amb la documentació presentada, s’ha de remetre a l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB), a fi que el Comitè Executiu de l’EDUIB gestioni el procediment i efectuï una proposta de resolució.

Article 3. Informes

 1. El Comitè Executiu de l’EDUIB designarà dos experts assessors, que han de ser doctors amb experiència acreditada en investigació, vinculats a l’EDUIB o a les unitats competents en matèria d’investigació que organitzen els diversos programes de doctorat de la UIB. Aquesta vinculació s’entendrà en un sentit ampli, de manera que, a més dels professors de la UIB participants en un programa de doctorat, s’hi entendran vinculats els investigadors doctors de fora de la UIB pertanyents a empreses o institucions de recerca que participin en els diversos programes de doctorat, els quals han d’emetre informe únic sobre la sol·licitud de declaració d’equivalència del títol estranger d’educació superior al nivell acadèmic de doctor.
 2. En cas que ho considerin oportú, els experts designats podran comptar amb l’assessorament d’algun altre especialista en la matèria relacionada amb la tesi doctoral realitzada, si escau, així com sol·licitar l’aportació d’informació i documentació complementària que considerin necessària per dur a terme la seva funció. El termini màxim per fer arribar l’informe al Comitè Executiu de l’EDUIB és d’un mes, des de la recepció de la documentació completa de l’expedient.

Article 4. Proposta

En vista de la sol·licitud de declaració d’equivalència, així com de l’informe emès pels experts assessors, el Comitè Executiu de l’EDUIB elevarà una proposta de resolució de la sol·licitud de declaració d’equivalència al Rector de la Universitat.

Article 5. Resolució

 1. El Rector, en vista de la proposta elevada pel Comitè Executiu de l’EDUIB, resoldrà la sol·licitud de declaració d’equivalència presentada.
 2. El termini màxim per prendre la resolució serà de sis mesos a comptar de la data en què s’hagi presentat la sol·licitud de declaració d’equivalència al Registre General de la UIB i aportada la documentació requerida, si escau, al sol·licitant.

Article 6. Certificació

 1. Als efectes d’acreditació de la concessió de l’equivalència dels títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de doctor, la UIB emetrà el certificat corresponent, que farà constar el títol estranger posseït per la persona interessada i la Universitat de procedència.
 2. La Universitat de les Illes Balears comunicarà la concessió de l’equivalència en qüestió a la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a l’efecte que s’inscrigui a la secció especial del Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials.

Disposicions addicionals

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Interpretació i desenvolupament

Es faculta el Comitè Executiu de l’Escola de Doctorat per interpretar i resoldre les incidències que es puguin produir relatives a aquest procediment.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de març de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet