logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 428 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de març de 2016
Consell de Govern

11758. ACORD NORMATIU del dia 17 de febrer de 2016 pel qual s'aprova la normativa que regula la figura de l'investigador col·laborador de la Universitat de les Illes Balears.

A la investigació que es duu a terme a la Universitat de les Illes Balears cada vegada és més freqüent la col·laboració entre investigadors que formen part de la plantilla del personal docent i investigador de la Universitat i investigadors que no en formen part. Aquesta tendència és positiva, ja que suposa un enriquiment dels equips i una millora dels resultats. És per això que la UIB vol fomentar-la i incentivar-la.

Així mateix, hi ha científics de diversos organismes públics d’investigació (OPI), com és el cas de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) o de l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que imparteixen docència no remunerada en diverses titulacions, singularment de postgrau. Aquesta participació és, sens dubte, beneficiosa per a la Universitat, i per aquest motiu la UIB té la voluntat de reconèixer-la i incentivar-la.

Per tot el que s’ha dit i fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha cregut convenient crear la figura de l’investigador col·laborador de la UIB (en endavant, ICUIB), la qual es regirà per la normativa que s’indica tot seguit: 

Article 1. Reconeixement de la figura

Poden obtenir el reconeixement d’ICUIB totes aquelles persones que estiguin en possessió d’un títol universitari oficial i en situació de participació o col·laboració activa en tasques d’investigació o docència de postgrau promogudes per algun departament, centre o institut de la UIB.

Article 2. Proposta

 1. Per poder accedir al reconeixement com a ICUIB, els candidats han de ser proposats per un director de departament o institut universitari de recerca, o per un degà o director d’escola o centre de la UIB.
 2. El proponent ha de fer constar a la proposta les dades d’identificació de les persones proposades, així com les de l’activitat en la qual participen i el temps de durada de la participació.
 3. La proposta s’ha de presentar al vicerector amb competències en matèria d’investigació, el qual l’elevarà, si escau, al Consell de Direcció per tal que efectuï el nomenament.
 4. En el cas dels investigadors adscrits als instituts universitaris de recerca que no pertanyen a la plantilla de la UIB, el nomenament com a ICUIB es farà d’ofici.

Article 3. Durada

 1. El nomenament com a ICUIB es farà pel temps de durada de l’activitat en la qual l’investigador participa, prolongat per un període de sis mesos més.
 2. En el cas de durada indeterminada de l’activitat, el nomenament acabarà al cap d’un any d’haver-se efectuat, de manera que si l’investigador encara continua en l’activitat s’haurà de sol·licitar una pròrroga de la vigència del nomenament pel mateix procediment que per accedir-hi per primera vegada.
 3. En el cas dels investigadors adscrits als instituts universitaris de recerca que no pertanyen a la plantilla de la UIB, la durada del nomenament serà indefinida, mentre mantinguin la vinculació a l’institut. En els casos en què aquesta vinculació sigui temporal, la durada serà la de la vinculació a l’institut incrementada per un període de sis mesos.

Article 4. Drets

 1. La condició d’ICUIB donarà dret a tenir una adreça de correu electrònic de la UIB i credencials d’UIBdigital, que permetran a l’ICUIB l’accés als tràmits per als quals estigui autoritzat, especialment aquells que li permetin l’accés als recursos documentals i d’altres necessaris per poder dur a terme amb eficàcia la seva tasca.
 2. Així mateix, els ICUIB tindran la consideració de membres de la comunitat UIB als efectes d’accés a les instal·lacions esportives.
 3. D’aquests drets se’n deixarà de gaudir en el moment que la persona deixi la seva condició d’ICUIB.
 4. La condició d'ICUIB no dóna lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d'una relació laboral ni es podrà computar als efectes d'antiguitat en cas que l'investigador s'incorpori a la plantilla de la UIB. 
 5. Com a entitat titular del centre de treball on es realitzin físicament les tasques acordades, la UIB és responsable de donar a l'ICUIB tota la informació pertinent en matèria de seguretat i salut en aquell centre i li ha de facilitar els mateixos mitjans de protecció que proporcioni a qualsevol treballador del centre.

DISPOSICION ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Intepretació

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l’aplicació d’aquest acord normatiu, així com per prendre les mesures pertinents per al desenvolupament del present acord.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet