logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11747. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de febrer de 2016 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Ramon Molina de Dios.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament d'Economia Aplicada, s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Ramon Molina de Dios pel període comprès entre el 7 de març i el 6 de juny de 2016.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor contractat doctor Ramon Molina de Dios gaudirà de la llicència al Cañada Blanch Centre for Contemporany Spanish Studies de la London School of Economics and Political Science (Regne Unit).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament d'Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.