logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11730. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2016 per la qual es nomena secretari de la Facultat de Turisme el professor Antoni Costa Costa.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen a l'article 53.2, nomèn secretari de la Facultat de Turisme el professor Antoni Costa Costa, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Turisme i Sra. Gerent de la Universitat.