logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11727. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2016 per la qual es nomena secretària de la Facultat de Filosofia i Lletres la professora Isabel Joana Escandell Proust.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen a l'article 53.2, nomèn secretària de la Facultat de Filosofia i Lletres la professora Isabel Joana Escandell Proust, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sr. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sra. Gerent de la Universitat.