logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11723. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2016 per la qual es nomenen els subdirectors de l'Escola Politècnica Superior.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 52.1 i d’acord amb el que estableixen l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, i l’Acord executiu 11793/2013, de 22 d’octubre, pel qual es modifica el nombre de subdirectors de l’Escola Politècnica Superior, nomèn els professors que s’indiquen tot seguit com a subdirectors i caps d’estudis de l’Escola Politècnica Superior, amb efectes des de la data de la presa de possessió:

Nom

Estudis

Sr. Francesc Josep Forteza Oliver

Edificació

Sr. Joan Rosselló Veny

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Sr. Miquel Jesús Roca Adrover

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Sr. Antoni Jaume Capó

Enginyeria Informàtica

Sr. Ignasi Furió Caldentey

Enginyeria Telemàtica

Sr. Gabriel Cardona Juanals

Matemàtiques

Sr. Carlos Guerrero Tomé

­–

En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació de la directora (article 52.4 dels Estatuts), l’ha de substituir el senyor Gabriel Cardona Juanals.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora de l’Escola Politècnica Superior i Sra. Gerent de la Universitat.