logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11722. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2016 per la qual es nomenen les vicedeganes de la Facultat de Turisme.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 52.1 i d’acord amb el que estableixen l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, i l’Acord executiu 11089/2014, de 9 de setembre, pel qual es modifica el nombre de vicedegans de la Facultat de Turisme, nomèn les professores que s’indiquen tot seguit com a vicedeganes i caps d’estudis de la Facultat de Turisme, amb efectes des de la data de la presa de possessió: 

Nom

Estudis

Sra. Patrícia Horrach Rosselló

Turisme

Sra. M. Dolores Tirado Bennàsar

Sra. Natalia Ortiz Martínez de Mandojana

 

En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del degà (article 52.4 dels Estatuts), l’ha de substituir la senyora Patrícia Horrach Rosselló.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Turisme i Sra. Gerent de la Universitat.