logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11717. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2016 per la qual es nomenen els vicedegans de la Facultat de Dret.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 52.1 i d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, nomèn els professors que s’indiquen tot seguit com a vicedegans i caps d’estudis de la Facultat de Dret, amb efectes des de la data de la presa de possessió:

Nom

Càrrecs

Sr. Antonio Conde Tejón

Cap d’estudis de la llicenciatura de Dret (pla 1997)

Cap d’estudis del grau de Dret

Cocap de la doble titulació grau d’Administració d'Empreses i grau de Dret

Sr. Erik José Monreal Bringsvaerd

Cap d’estudis del grau de Relacions Laborals

Sra. Joana Maria Socias Camacho

Vicedegana

Codirectora del Màster Universitari en Advocacia de la UIB i de l’ICAIB

Sra. Cristina Gil Membrado

­Vicedegana

En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del degà (article 52.4 dels Estatuts), l’ha de substituir el professor Antonio Conde Tejón.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectorat de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.