logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11709. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de febrer de 2016 per la qual es disposa el cessament dels vicedegans de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveu l'article 52.6 d’aquests i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 11547/2015, de 3 de novembre, dispòs que els professors que s’indiquen tot seguit cessin com a vicedegans i caps d’estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, els quals continuen en funcions fins al nomenament i presa de possessió dels nous vicedegans:

Nom

Estudis

Sra. Marian Amengual Pizarro

Estudis Anglesos / Filologia Anglesa

Sr. Joaquín Valdivielso Navarro

Filosofia

Sr. Macià Blázquez Salom

Geografia

Sr. Jaume M. Garcia Rosselló

Història

Sr. Miquel Àngel Capellà Galmés

Història de l’Art

Sra. Margalida Pons Jaume

Llengua i Literatura Catalanes / Filologia Catalana

Sra. Ruth Miguel Franco

Llengua i Literatura Espanyoles

Sra. M. del Carmen Touza Garma

Treball Social

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre han exercit el càrrec en el qual cessen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sra. Gerent de la Universitat.