logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 422 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de novembre de 2015
Consell de Govern

11551. ACORD NORMATIU del dia 29 d'octubre de 2015 pel qual es regula la gestió dels recursos generats procedents d'accions de recerca i innovació amb finançament extern.

La Universitat de les Illes Balears té la voluntat inequívoca de potenciar la recerca i la innovació, per això, la present normativa té per objecte establir una regulació interna per al repartiment i la gestió dels romanents de lliure disposició que es generin a favor de la UIB com a conseqüència de les accions de recerca i innovació amb finançament extern (projectes, contractes, convenis o similars), per tal de determinar com es poden reinvertir en accions de recerca i/o innovació. Aquests fons són fons propis de la UIB i es volen utilitzar com a incentiu a la recerca i la innovació i per pal·liar la minoració del finançament extern fruit de la conjuntura econòmica actual.

Els recursos generats per aquest tipus d’accions són constituïts per la diferència que hi ha entre l’import rebut per part de l’entitat finançadora i l’import de les despeses directes efectivament realitzades en l’execució de l’acció, sempre que la UIB no tingui l’obligació de retornar aquests romanents. Aquesta diferència ha de resultar sempre positiva, a fi que l’acció no sigui deficitària per a la Universitat.

Els recursos generats solen ser formats, principalment, però no de manera exclusiva, per dos elements:

  1. Els costs de personal derivats de les hores de dedicació del personal que participa en un projecte de recerca competitiu, en la mesura en què aquest cost és elegible i, per tant, finançat. Aquest cost suposa una font de recursos per al projecte perquè es tracta d’un cost ja cobert, a través de les nòmines del personal implicat, i com a tal, previst al pressupost ordinari de la UIB, al capítol 1.
  2. El romanents que es produeixen en virtut de contractes signats a l’empara de l’article 83 de la LOU, de convenis i d’altres accions assimilables.

La Universitat té la necessitat de regular la utilització d’aquests fons propis, tant des del punt de vista temporal com de les possibilitats de despesa que es poden fer a càrrec d’aquests fons.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.2.32 dels Estatuts d'aquesta universitat, ha aprovat la regulació de la gestió dels recursos generats procedents d’accions de recerca i innovació amb finançament extern.

Capítol I. Dels romanents provinents de projectes de recerca obtinguts per via competitiva 

Article 1. Requisits en els supòsits de projectes de recerca

A partir de la finalització d’un projecte de recerca obtingut per via competitiva del resultat econòmic del qual en resulti un romanent pressupostari i, en tot cas, quan ja s’hagi produït la justificació de l’acció finançada que ha donat origen als romanents i sempre que aquests romanents es puguin considerar de lliure disposició per a la UIB, l’investigador responsable pot sol·licitar el finançament d’un nou projecte de recerca, innovació i/o projecció universitària, propi de la UIB, d’un import equivalent, com a màxim, als romanents pressupostaris que s’han produït. Per poder fer-ho efectiu ha de presentar una sol·licitud adreçada al vicerector competent, seguint el model de l’annex I.

Article 2. Limitacions en els supòsits de projectes de recerca

No es poden imputar a aquests projectes propis gratificacions i/o complements salarials per al personal de la UIB que hagi participat en l’acció finançada que ha donat origen als romanents, tot i que sí que es permet el finançament de beques i/o contractes de personal investigador o de suport, per a l’execució de tasques relacionades amb el projecte propi.

En el cas de projectes propis el finançament dels quals provingui de romanents de projectes europeus, o d’altres, en què els costs salarials del personal en nòmina de la UIB siguin finançats pel projecte, es pot retribuir el personal de la UIB per la participació en tasques relacionades amb el nou projecte degudament certificades per la persona responsable del corresponent projecte propi (annex II). En aquest cas, la UIB retindrà el 15% de les retribucions esmentades en concepte de despeses generals.

Capítol II. Dels romanents procedents de contractes signats a l’empara de l’article 83 de la LOU, convenis i altres accions assimilables

Article 3. Requisits en els supòsits de contractes, convenis i assimilables

En el cas de contractes signats a l’empara de l’article 83 de la LOU, convenis o altres accions assimilables, un cop acabada l’actuació i, en tot cas, després que l’entitat, l’organisme o la persona contractant hi hagi donat la conformitat i hagi abonat la darrera factura corresponent al contracte, l’investigador responsable tindrà un període màxim de sis mesos per sol·licitar l’abonament de les quantitats corresponents. Un cop transcorregut aquest termini, la quantitat restant es considerarà romanent als efectes d’aquesta normativa.

Article 4. Limitacions en els supòsits de contractes, convenis i assimilables

Atesa la possibilitat de cobrar les tasques prevista a l’article anterior, no es poden imputar a aquests projectes propis gratificacions i/o complements salarials per al personal de la UIB que hagi participat en l’acció que ha donat origen als romanents ni tampoc per al personal de la UIB per la participació en tasques relacionades amb el nou projecte propi, tot i que sí que es permet el finançament de beques i/o contractes de personal investigador o de suport, per a l’execució de tasques relacionades amb el nou projecte.

Capítol III. Disposicions comunes

Article 5. Naturalesa de la despesa

La naturalesa de la despesa que faci l’investigador ha d’estar relacionada amb el nou projecte i està a la seva lliure decisió, amb les limitacions que preveu aquesta normativa als articles 2 i 4 atenent a la procedència dels romanents.

S'habilitarà una analítica única, diferent de l’analítica d’origen, en la qual es farà constar que el finançament prové de la UIB.

Article 6. Supòsits de reintegrament

Tot i el que estableixen els articles precedents, la UIB pot utilitzar d’ofici els fons prevists en aquesta normativa que no estiguin afectats per una beca o un contracte vigent quan alguna entitat finançadora externa reclami la devolució d’imports corresponents a despeses indegudes, executades per conceptes no elegibles o no justificades convenientment i realitzades en el marc del projecte, contracte, conveni o actuació assimilable que hagi donat lloc als romanents sobre els quals s’estableix el projecte propi, i sempre que l’investigador responsable del projecte contracte, conveni o actuació assimilable del qual s’ha de retornar la quantitat sigui el mateix que l’investigador responsable del projecte propi.

Article 7. Termini d’execució

El termini per executar aquests projectes propis de la UIB és de quatre anys. Això no obstant, si complert aquest termini l’analítica encara presenta un saldo, la persona responsable del projecte propi pot sol·licitar al vicerector competent la pròrroga excepcional d’aquest per un any més. Transcorregut el termini, els romanents que hi hagi a les analítiques corresponents ja no s’incorporaran a l’exercici següent.

Article 8. Agrupacions en una analítica única

Si un investigador és responsable de diversos romanents prevists en aquesta normativa, pot sol·licitar que s’agrupin en una analítica única per a cadascuna de les modalitats descrites al capítol I i al capítol II. La petició ha d’anar adreçada a la Gerent, i no es podrà ampliar el termini previst a l’article anterior referit al romanent la prescripció del qual arribi en primer lloc. Aquestes agrupacions no poden alterar les limitacions que contenen els articles 2 i 4 anteriors.

Article 9. Exclusió

Els repartiments que els diferents vicerectorats o serveis centrals puguin fer als deganats, departaments, professorat, etc., no generen fons alliberats als efectes d’aquesta normativa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Desenvolupament

S’autoritza el Consell de Direcció perquè dicti les normes que calguin perquè es pugui aplicar i desenvolupar la present normativa.

Segona. Aplicació

Aquest normativa també serà aplicable a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Tercera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única

Les analítiques corresponents a projectes de recerca, contractes a l’empara de l’article 83, convenis i altres accions finançades assimilables queden afectades per aquesta normativa si quan entri en vigor tenen romanents de lliure disposició per haver estat ja justificats, i s’incorporaran d’ofici a una nova analítica, amb la mateixa nomenclatura i encapçalada per l’epígraf «Fons UIB»; tot i això, els investigadors responsables poden demanar que tingui una nova denominació. El termini per executar aquests projectes és de quatre anys, sense possibilitat de pròrroga excepcional. Transcorregut aquest termini, els romanents que hi hagi en aquestes analítiques ja no s’incorporaran a l’exercici següent.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 d’octubre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex I / Annex II