logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 421 (extraordinari) - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 04 de novembre de 2015
Consell de Direcciˇ

11547. ACORD EXECUTIU del dia 3 de novembre de 2015 pel qual es convoquen eleccions per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que determina l'article 6.2 de la normativa electoral.

En virtut dels articles 30, 33, 48, 50, 82, 84 i 85 dels Estatuts, de l’article 6.2 («Cada quatre anys i amb caràcter ordinari, com a tard al mes d’octubre de l’any acadèmic en què s’hagin de realitzar eleccions, el Consell de Direcció convocarà eleccions a tots els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que corresponguin en els termes establerts a la present normativa. Primer tindran lloc les eleccions als òrgans col·legiats i, a continuació, als òrgans unipersonals. L’acord de convocatòria ha de fixar la data o el termini en què han de tenir lloc les eleccions. L’elecció dels representants dels estudiants als òrgans col·legiats es convocarà cada dos anys») en relació amb el 32 («1. Amb caràcter general, les eleccions dels membres electius a les juntes de facultat o escola, als consells de departament i, si escau, als consells d’institut universitari de recerca es convocaran cada quatre anys i tindran lloc per a tots aquests òrgans col·legiats al llarg del primer quadrimestre de l’any acadèmic corresponent. Queden excloses de la regla anterior les eleccions dels representants prevists a l’article 30, lletres d) i f), i a l’article 33, lletres b) i c), dels Estatuts, que es convocaran cada dos anys i tindran lloc al llarg del primer quadrimestre de l’any acadèmic corresponent. 2. Les eleccions previstes al paràgraf primer de l’apartat anterior es realitzaran al mateix temps i amb caràcter previ a la realització de les eleccions a degà, director d’escola, director de departament o, si escau, director d’institut universitari de recerca. 3. Com a tard, al mes d’octubre de l’any acadèmic en què s’hagin de realitzar eleccions, el Consell de Direcció aprovarà l’acord de la convocatòria d’eleccions dels membres electius a les juntes de facultat o escola, als consells de departament i, si escau, als consells d’institut universitari de recerca [...]») de l'Acord normatiu 11543/2015, de 29 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat (FOU extr. núm. 421, de 4 de novembre), i de l'Acord normatiu 11544/2015, de 29 d’octubre (FOU extr. núm. 421, de 4 de novembre), pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat o escola, reunida la Comissió Electoral el dia d’avui, en ús de la competència que li atribueix l’article 9.a) de la normativa electoral, s’acorda de convocar eleccions per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que determina l’article 6.2 de la normativa electoral i que s’indiquen tot seguit, tenint en compte la normativa i el calendari electorals que per a cada procés electoral figuren als annexos d'aquest acord:

 • ­Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola (annex 1).
 • Elecció dels representants del personal d’administració i serveis a les juntes de facultat o escola (annex 2).
 • Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament (annex 3).
 • Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament (annex 4).
 • Elecció dels representants dels professors a les juntes de facultat o escola (annex 5).
 • Elecció dels directors dels departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química (annex 6).
 • Elecció dels degans de les facultats de Ciències, Dret, Economia i Empresa, Educació, Filosofia i Lletres, Infermeria i Fisioteràpia, Psicologia i Turisme i del director de l’Escola Universitària Politècnica Superior (annex 7).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, 3 de novembre de 2015
El Rector p.s.r.,
Jaume Carot,
vicerector d’Investigació i Postgrau

 

Annex 1. Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola

 1. Les juntes de facultat o escola són els òrgans de govern de les facultats o escoles corresponents, de conformitat amb el que estableix l'article 28 dels Estatuts. Els acords que adoptin en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.
  El nombre de representants dels estudiants per cada junta de facultat o escola l’estableix l'Acord normatiu 11544/2015, de 29 d’octubre (FOU extr. núm. 421, de 4 de novembre), pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat o escola.
  Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.
 2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys, de conformitat amb el que estableix l’article 30.2 dels Estatuts.
 3. La condició de membre de la junta de facultat o escola es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.
  S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

  1. D’acord amb les disposicions de l’article 3.2.a) de la normativa electoral de la Universitat, són electors i elegibles els estudiants d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.
  2. De conformitat amb les previsions de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tenen la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau. A efectes electorals, es consideren estudiants de llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.
   En aquest cas la circumscripció és l’ensenyament i inclou, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau, d’acord amb la taula següent:
   • Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)
   • Biologia (llicenciatura + grau)
   • Bioquímica (llicenciatura + grau)
   • Dret (llicenciatura + grau)
   • Economia (llicenciatura + grau)
   • Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)
   • Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)
   • Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)
   • Filosofia (llicenciatura + grau)
   • Física (llicenciatura + grau)
   • Geografia (llicenciatura + grau)
   • Història (llicenciatura + grau)
   • Història de l'Art (llicenciatura + grau)
   • Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)
   • Matemàtiques (llicenciatura + grau)
   • Pedagogia (llicenciatura + grau)
   • Psicologia (llicenciatura + grau)
   • Química (llicenciatura + grau)
  3. Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a les lletres anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.
  4. No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.
 6. La circumscripció electoral és l’ensenyament corresponent.

  1. Per fer la distribució per circumscripcions i de conformitat amb les previsions de l’article 45.1.d) de la normativa electoral, s’ha d’assignar un representant a cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.
   En les circumscripcions s’inclourà el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau.
   En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:

   Junta de la Facultat de Ciències

   Biologia (llicenciatura + grau)

   5

   vot: 4

   Bioquímica (llicenciatura + grau)

   4

   vot: 3

   Física (llicenciatura + grau)

   3

   vot: 3  

   Química (llicenciatura + grau)

   3

   vot: 3

    

   Junta de la Facultat de Dret

   Dret (llicenciatura + grau)

   13

   vot: 10

   Relacions Laborals (grau)

   3

   vot: 3

    

   Junta de la Facultat d’Economia i Empresa

   Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)

   11

   vot: 9

   Economia (llicenciatura + grau)

   4

   vot: 3

    

   Junta de la Facultat d’Educació

   Educació Infantil (grau)

   4

   vot: 3

   Educació Primària (grau)

   6

   vot: 5

   Educació Social (grau)

   3

   vot: 3

   Pedagogia (llicenciatura + grau)

   2

   vot: 2

    

   Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres

   Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)

   2

   vot: 2

   Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

   1

   vot: 1

   Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

   2

   vot: 2

   Filosofia (llicenciatura + grau)

   1

   vot: 1

   Geografia (llicenciatura + grau)

   2

   vot: 2

   Història (llicenciatura + grau)

   2

   vot: 2

   Història de l'Art (llicenciatura + grau)

   2

   vot: 2

   Treball Social (grau)

   3

   vot: 3

    

   Junta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

   Fisioteràpia (grau)

   5

   vot: 4

   Infermeria (grau)

   10

   vot: 8

    

   Junta de la Facultat de Psicologia

   Psicologia (llicenciatura + grau)

   15   

   vot: 12

    

    Facultat de Turisme

   Turisme (grau)

   16

   vot: 12

    

   Junta de l’Escola Politècnica Superior

   Edificació (grau)

   3

   vot: 3

   Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

   2

   vot: 2

   Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

   3

   vot: 3

   Enginyeria Telemàtica (grau)

   2

   vot: 2

   Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)

   4

   vot: 3

   Matemàtiques (llicenciatura + grau)

   1

   vot: 1

   En el supòsit que a conseqüència del canvi d’adscripció d’estudis s’hagi de modificar la composició numèrica de les juntes de facultat o escola, la representació dels estudiants serà corregida amb la incorporació dels suplents corresponents o bé amb l’exclusió dels representants que hagin obtingut menys vots, i es mantindrà, en qualsevol cas, la representació de les persones més votades.

  2. La situació de les meses electorals serà la següent:

    

                          Meses electorals

   Edifici

   Administració i Direcció d'Empreses

   (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)

   Gaspar Melchor de Jovellanos

   Biologia (llicenciatura + grau)

   Guillem Colom Casasnovas

   Bioquímica (llicenciatura + grau)

   Guillem Colom Casasnovas

   Dret (llicenciatura + grau)

   Gaspar Melchor de Jovellanos

   Economia (llicenciatura + grau)

   Gaspar Melchor de Jovellanos

   Edificació (grau)

   Anselm Turmeda

   Educació Infantil (grau)

   Guillem Cifre de Colonya

   Educació Primària (grau)

   Guillem Cifre de Colonya

   Educació Social (grau)

   Guillem Cifre de Colonya

   Enginyeria Agroalimentària i del

   Medi Rural (grau)

    

   Mateu Orfila i Rotger

   Enginyeria Electrònica Industrial

   i Automàtica (grau)

    

   Anselm Turmeda

   Enginyeria Telemàtica (grau)

   Anselm Turmeda

   Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis

   Anglesos (grau)

    

   Ramon Llull

   Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua

   i Literatura Catalanes (grau)

    

   Ramon Llull

   Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua

   i Literatura Espanyoles (grau)

    

   Ramon Llull

   Filosofia (llicenciatura + grau)

   Ramon Llull

   Física (llicenciatura + grau)

   Mateu Orfila i Rotger

   Fisioteràpia (grau)

   Beatriu de Pinós

   Geografia (llicenciatura + grau)

   Ramon Llull

   Història (llicenciatura + grau)

   Ramon Llull

   Història de l'Art (llicenciatura + grau)

   Ramon Llull

   Infermeria (grau)

   Guillem Cifre de Colonya

   Informàtica (enginyeria) + Enginyeria

   Informàtica (grau)

    

   Anselm Turmeda

   Matemàtiques (llicenciatura + grau)

   Anselm Turmeda

   Pedagogia (llicenciatura + grau)

   Guillem Cifre de Colonya

   Psicologia (llicenciatura + grau)

   Guillem Cifre de Colonya

   Química (llicenciatura + grau)

   Mateu Orfila i Rotger

   Relacions Laborals (grau)

   Gaspar Melchor de Jovellanos

   Treball Social (grau)

   Ramon Llull

   Turisme (grau)

   Arxiduc Lluís Salvador

   Estudis impartits a la Seu universitària

   d’Eivissa i Formentera

    

   Seu universitària

   Estudis impartits a la Seu universitària

   de Menorca

    

   Seu universitària

  3. Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.
 7. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 4 al 12 de novembre de 2015.

  1. Per a les eleccions del representants dels estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.
  2. Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.
  3. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
  4. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
  5. La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.
  6. Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
  7. Són funcions de les meses:
   • Presidir la votació.
   • Mantenir l’ordre.
   • Verificar la identitat dels votants.
   • Fer l’escrutini.
   • Vetllar per la puresa del sufragi.
  8. Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.
 8. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.
 9. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada presentat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:
  1. L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (junta de facultat o escola), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
  2. Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.
 10. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.
 11. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.
 12. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat.
 13. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de presentar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries d’Eivissa i Formentera i de Menorca fins a tres dies abans de començar les votacions.

 Calendari electoral

 • Dia 3 de novembre de 2015: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 4 de novembre de 2015 (FOU extr. núm. 421): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 4 de novembre de 2015 al 12 de novembre de 2015: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 5 de novembre de 2015 a l’11 de novembre de 2015: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Del dia 5 de novembre de 2015 al 12 de novembre de 2015: presentació de candidatures.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 13 de novembre de 2015 al 23 de novembre de 2015 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 13 de novembre de 2015 al 24 de novembre de 2015 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 16 de novembre de 2015: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Del dia 16 de novembre de 2015 al 23 de novembre de 2015: campanya electoral.
 • Dia 17 de novembre de 2015: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 17 de novembre de 2015: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Fins al dia 20 de novembre de 2015: els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 24 de novembre de 2015: jornada de reflexió.
 • Dia 25 de novembre de 2015: eleccions.

Annex 2. Elecció dels representants del personal d’administració i serveis a les juntes de facultat o escola 

 1. Les juntes de facultat o escola són els òrgans de govern de les facultats o escoles corresponents, de conformitat amb el que estableix l'article 28 dels Estatuts. Els acords que adoptin en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.
  El nombre de representants del personal d’administració i serveis per cada junta de facultat o escola l’estableix l'article 30.1.g) dels Estatuts («Formen part de la junta de facultat o escola: [...] g) Dos representants del personal d’administració i serveis que desenvolupin llurs funcions a la facultat o escola»).
  Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre el personal d’administració i serveis adscrit a la facultat o escola. S’entén per membres del personal d’administració i serveis adscrit a la facultat o escola, i per tant, tenen la consideració d’electors, les persones que, en el moment de la convocatòria, ocupin, prestant serveis de forma efectiva, llocs de treball inclosos a la relació de llocs de treball corresponents a l’edifici on s’ubica la facultat o escola, així com el personal del Servei de Biblioteca i Documentació, dels Serveis Cientificotècnics i del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció que presti serveis, en les indicades condicions, a l’edifici en qüestió.
 2. La durada del mandat dels electes ha de ser de quatre anys, de conformitat amb el que estableix l’article 30.2 dels Estatuts.
 3. La condició de membre de la junta de facultat o escola es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

  1. Els representants del personal d’administració i serveis han de ser elegits, per i entre ells, en una reunió convocada a l’efecte per l’administrador de centre. En cas que hi hagi dos o més centres implicats, la convocatòria la pot fer de forma successiva o simultània l’administrador de centre.
  2. Les eleccions s’han de fer entre els dies 18 i 24 de novembre de 2015, ambdós inclosos.
 5. A cada junta de facultat o escola corresponen els representants del personal d’administració i serveis que s’indiquen: 
   
  Junta Representants
  Junta de la Facultat de Ciències Dos representants del PAS (edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas; i edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca, i Serveis Cientificotècnics)
  Junta de la Facultat de Dret Dos representants del PAS (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos)
  Junta de la Facultat d’Economia i Empresa Dos representants del PAS (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos)
  Junta de la Facultat d'Educació Dos representants del PAS (edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós)
  Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres Dos representants del PAS (edifici Ramon Llull)
  Junta de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Dos representants del PAS (edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós)
  Junta de la Facultat de Psicologia Dos representants del PAS (edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós)
  Junta de la Facultat de Turisme Dos representants del PAS (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos)
  Junta de l'Escola Politècnica Superior Dos representants del PAS (edifici Anselm Turmeda)
     
 6. Les llistes actualitzades dels censos electorals corresponents es faran públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del dia 4 de novembre al 12 de novembre de 2015. La presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral s'ha de fer mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, adreçat al Secretari General de la Universitat, del dia 5 de novembre a l’11 de novembre de 2015. La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens el dia 13 de novembre de 2015.

 7. Les meses electorals han d'estar constituïdes per l'administrador de centre, que presidirà la mesa, el membre del PAS de més edat que assisteixi a la reunió convocada a l'efecte i el membre del PAS de menys edat també assistent, que farà de secretari. La condició de membre d'una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d'interventor i de membre de la Comissió Electoral. En cas que es produeixi alguna de les incompatibilitats descrites, l’administrador de centre ha de designar la persona que ha de substituir la que estigui afectada per la incompatibilitat.
  Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.
  L’administrador de centre ha d’adoptar les mesures pertinents per garantir el secret del vot dels electors.

 8. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d’empat entre candidats, s’aplicaran les disposicions de la lletra d) del precepte indicat de la normativa electoral de la Universitat.

 9. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat.

 10. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament, i en tot cas fins al dia 25 de novembre de 2015, els noms de les persones elegides al Rector i al Secretari General. 

Calendari electoral

 • Dia 3 de novembre de 2015: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 4 de novembre de 2015 (FOU extr. núm. 421): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del 4 de novembre de 2015 al 12 de novembre de 2015: exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 5 de novembre de 2015 a l’11 de novembre de 2015: presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 13 de novembre de 2015 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 13 de novembre de 2015 a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Del dia 18 de novembre de 2015 al dia 24 de novembre de 2015: eleccions.
 • Dia 25 de novembre de 2015: data límit de comunicació al Rector i al Secretari General dels resultats de les eleccions.

Annex 3. Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament

 1. El consell de departament és l’òrgan de govern del departament, de conformitat amb el que estableix l’article 31 dels Estatuts. Les decisions que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.
  En el consell de departament s'integra una representació dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts. Aquesta representació consisteix en el vint per cent de l’apartat a) de l’esmentat article 33.1 dels Estatuts. En cap cas no formen part del consell de departament els associats per raó d’exempció docent de càrrec.
  Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret.
 2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys, de conformitat amb el que estableix l'article 33.2 dels Estatuts.
 3. La condició de membre del consell de departament es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts.
  S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.
  1. Els representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts s’han d’elegir, per i entre ells, exclosos els associats per raó d’exempció docent de càrrec, en una reunió convocada a l’efecte pel director del departament a la qual han d’assistir els professors associats (excepte els associats per càrrec), els becaris pertanyents al departament i el personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts.
   Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.
   El director del departament ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la participació, si escau, dels professors associats de les seus universitàries (per exemple: videoconferència...).
  2. Les eleccions s’han de fer entre els dies 18 i 24 de novembre de 2015, ambdós inclosos.
 6. A cada departament corresponen els representants que s'indiquen:

  Consell de departament

  Biologia

  12

  vot:      9

  Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

  5

  vot:      4

  Ciències Històriques i Teoria de les Arts

  7

  vot:      6

  Ciències Matemàtiques i Informàtica

  17

  vot:      13

  Dret Privat

  5

  vot:      4

  Dret Públic

  6

  vot:      5

  Economia Aplicada

  10

  vot:      8

  Economia de l’Empresa

  10

  vot:      8

  Filologia Catalana i Lingüística General

  4

  vot:      3

  Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

  7

  vot:      6

  Filosofia i Treball Social

  6

  vot:      5

  Física

  14

  vot:      11

  Geografia

  4

  vot:      3

  Infermeria i Fisioteràpia

  7

  vot:      6

  Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

  8

  vot:      6

  Pedagogia i Didàctiques Específiques

  6

  vot:      5

  Psicologia

  8

  vot:      6

  Química

  8

  vot:      6

 7. Les llistes actualitzades dels censos electorals corresponents es faran públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del dia 4 de novembre de 2015 al 12 de novembre de 2015. La presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral s'ha de fer mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, adreçat al Secretari General de la Universitat, del dia 5 de novembre de 2015 a l’11 de novembre de 2015. La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens el dia 13 de novembre de 2015.

 8. Les meses electorals han de ser constituïdes pel director, que ha de presidir la mesa, el subdirector i el secretari, que farà de secretari, del departament corresponent. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral. En cas que es produeixi alguna de les incompatibilitats descrites, el director del departament ha de designar la persona que ha de substituir la que estigui afectada per la incompatibilitat.
  Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.
  El director del departament ha d’adoptar les mesures pertinents per garantir el secret del vot dels electors.

 9. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d’empat entre candidats, s’aplicaran les disposicions de la lletra b) del precepte indicat de la normativa electoral de la Universitat.

 10. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat.

 11. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament, i en tot cas fins al dia 25 de novembre de 2015, els noms de les persones elegides al Rector i al Secretari General.

 Calendari electoral

 • Dia 3 de novembre de 2015: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 4 de novembre de 2015 (FOU extr. núm. 421): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 4 de novembre de 2015 al 12 de novembre de 2015: exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 5 de novembre de 2015 a l’11 de novembre de 2015: presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 13 de novembre de 2015 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 13 de novembre de 2015 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Del dia 18 de novembre de 2015 al 24 de novembre de 2015: eleccions.
 • Dia 25 de novembre de 2015: data límit de comunicació al Rector i al Secretari General dels resultats de les eleccions.

Annex 4. Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament

 1. El consell de departament és l’òrgan de govern del departament, de conformitat amb el que estableix l’article 31 dels Estatuts. Les decisions que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.
  En el consell de departament s'integra una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent de l’apartat a) de l’article 33.1 dels Estatuts, garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.
  Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat i de títols oficials de postgrau.
 2. La durada del mandat dels electes és de dos anys, de conformitat amb el que estableix l’article 33.2 dels Estatuts.
 3. La condició de membre del consell de departament es perd en els casos enumerats a l’article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.
  S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

  1. D’acord amb les disposicions de l’article 3.2 de la normativa electoral, són electors i elegibles els estudiants matriculats a la Universitat en els termes següents:
   • Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat.
    Es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.
   • Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat.
   • Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.
  2. D’acord amb les previsions de la disposició transitòria segona de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tindran la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.
   A efectes electorals, es consideren estudiants de llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.
  3. Quant a l’assignació de docència, s’han de tenir en compte les previsions següents:
   • Per als estudis de grau i als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, de la normativa electoral, s’ha de tenir en compte la següent assignació de la docència d’estudis de grau als departaments (Acord normatiu 11543/2015, de 29 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral —FOU núm. 421, de 4 de novembre):

    Departament

    Estudi 

    Biologia         

    Biologia, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

    Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

    Bioquímica       

    Ciències Històriques i Teoria de les Arts

    Història, Història de l’Art        

    Ciències Matemàtiques i Informàtica

    Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica, Matemàtiques

    Dret Privat

    Dret

    Dret Públic

    Dret, Relacions Laborals         

    Economia Aplicada

    Administració d’Empreses, Economia, Turisme

    Economia de l’Empresa

    Administració d’Empreses, Turisme

    Filologia Catalana i Lingüística General

    Llengua i Literatura Catalanes

    Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

    Educació Primària, Estudis Anglesos, Llengua i Literatura Espanyoles, Turisme

    Filosofia i Treball Social

    Filosofia, Treball Social

    Física

    Edificació, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Física

    Geografia 

    Geografia

    Infermeria i Fisioteràpia

    Fisioteràpia, Infermeria

    Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació 

    Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia   

    Pedagogia i Didàctiques Específiques 

    Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia

    Psicologia

    Psicologia

    Química         

    Química

   • Així mateix, als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, de la normativa electoral, es fa la següent assignació de la docència d’estudis en extinció als departaments (Acord normatiu 11543/2015, de 29 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral —FOU núm. 421, de 4 de novembre):

     

    Departament

    Estudi

    Biologia

    Biologia

    Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

    Bioquímica   

    Ciències Històriques i Teoria de les Arts

    Història, Història de l’Art

    Ciències Matemàtiques i Informàtica

    Informàtica, Matemàtiques

    Dret Privat

    Dret

    Dret Públic

    Dret

    Economia Aplicada

    Administració i Direcció d’Empreses, Economia

    Economia de l’Empresa

    Administració i Direcció d’Empreses

    Filologia Catalana i Lingüística General

    Filologia Catalana

    Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

    Filologia Anglesa, Filologia Hispànica

    Filosofia i Treball Social

    Filosofia

    Física

    Física

    Geografia

    Geografia

    Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

    Pedagogia

    Pedagogia i Didàctiques Específiques

    Pedagogia       

    Psicologia

    Psicologia

    Química  

    Química

   • Quant a l’assignació dels estudis de postgrau als departaments, cal tenir en compte, d’acord amb les previsions de la disposició addicional segona, segon apartat, de la normativa electoral, l’assignació feta pel Consell de Direcció (Acord executiu 11546/2015, de 3 de novembre, sobre assignació, als efectes electorals, de la docència dels estudis de postgrau als departaments de la UIB —FOU extr. núm. 421, de 4 de novembre):
    Estudis de màster oficials

    Departament

    Estudi

    Biologia

    Màster Universitari en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies,1 Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular,1 Màster en Biotecnologia Aplicada, Màster Universitari en Ecologia Marina, Màster Universitari en Microbiologia Avançada, Màster Universitari en Neurociències, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

    Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

     

    Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut,* Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments,1 Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana, Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

    Ciències Històriques i Teoria de les Arts

    Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

    Ciències Matemàtiques i Informàtica

    Màster Universitari en Matemàtiques,* Màster Universitari en Tecnologia de la Informació i les Comunicacions,* Màster Universitari en Tecnologies de la Informació,1 Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa, Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

    Dret Privat

    Màster Universitari en Pràctica Jurídica,1 Màster Universitari en Advocacia

    Dret Públic

    Màster Universitari en Pràctica Jurídica,1 Màster Universitari en Advocacia

    Economia Aplicada

    Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme, Màster Universitari en Economia del Turisme i Medi Ambient,1 Màster en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació, Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies,1 Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

    Economia de l’Empresa

    Màster Universitari en Comptabilitat,1 Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria, Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme, Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa, Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

    Filologia Catalana i Lingüística General

    Màster Universitari De l’Oral a l’Escrit: la Llengua i la Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l’Oralitat,* Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura,1 Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial

    Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

    Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes

    Filosofia

    Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Filosofia Contemporània,1 Màster Universitari en Filosofia

    Física

    Màster Universitari en Enginyeria Electrònica,1 Màster Universitari en Física,1 Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada, Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions

    Geografia

    Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals,1 Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies,1 Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

    Infermeria i Fisioteràpia

    Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut,1 Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària,1 Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida

    Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

    Màster Universitari en Educació Inclusiva, Màster Universitari en Gestió Cultural,1 Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció, Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement, Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida

    Pedagogia i Didàctiques Específiques

    Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

    Psicologia

    Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut,1 Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària,1 Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Neurociències, Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida

    Química

    Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química, Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial,1 Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional, Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals), Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

     

    Noves titulacions del Reial decret 1393/2007, adaptades al Reial decret 861/2010.

    * Màsters universitaris en extinció, corresponents al Reial decret 56/2005.

    1. Màsters universitaris en extinció, corresponents al Reial decret 1393/2007. 

    Estudis de doctorat

    Departament

    Estudi

    Biologia

    Doctorat en Biologia de les Plantes,2 Doctorat en Ecologia Marina,2 Doctorat en Microbiologia, Ambiental i Biomèdica,2 Doctorat en Biotecnologia i Biomèdica Evolutiva,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença,2 Doctorat en Neurociències2

    Doctorat en Biologia de les Plantes,1 Doctorat en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular,1 Doctorat en Ecologia Marina,1 Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia,1 Doctorat en Neurociències1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Biologia,* Doctorat en Biologia de Plantes Mediterrànies,* Doctorat en Ciències Marines,* Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies i en Microbiologia Avançada),** Doctorat dins el POP en Ciències de la Salut i el Comportament (en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular)**

    Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

     

    Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada,2 Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença2

    Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments,1 Doctorat en Ciències Biosociosanitàries,1 Doctorat en Nutrició Humana,1 Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Biologia Fonamental,* Doctorat en Ciències Mèdiques Bàsiques,* Doctorat en Nutrició Humana,* Doctorat dins el POP en Ciències de la Salut i el Comportament (en Nutrició Humana, en Neurociències i en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada)**

    Ciències Històriques i Teoria de les Arts

     

    Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia,2 Doctorat en Turisme2

    Doctorat en Història,1 Doctorat en Història de l’Art1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Història - Història de l’Art,* Doctorat en Perspectives Metodològiques de la Investigació Històrica i Historicoartística,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió)**

    Ciències Matemàtiques i Informàtica

    Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions2

    Doctorat en Informàtica,1 Doctorat en Matemàtiques1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Informàtica,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Matemàtiques i en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)**

    Dret Privat

    Doctorat en Dret,2 Doctorat en Turisme2

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Dret Privat*

    Dret Públic

    Doctorat en Dret2

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Dret Privat i Dret Públic i Dret del Turisme,* Doctorat en Dret Públic*

    Economia Aplicada

    Doctorat en Economia Aplicada2

    Doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Economia i Empresa,* Doctorat en Globalització Econòmica i Benestar Social,* Doctorat dins el POP en Ciències Econòmiques i Jurídiques (en Economia del Turisme i del Medi Ambient)**

    Economia de l’Empresa

    Doctorat en Economia Aplicada,2 Doctorat en Economia, Organització i Gestió / Doctorate in Economics, Management and Organization2

    Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Economia de l’Empresa*

    Filologia Catalana i Lingüística General

    Doctorat en Filologia i Filosofia2

    Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Filologia Catalana i Lingüística General,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (De l’Oral a l’Escrit: la Llengua i Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l’Oralitat)**

    Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

    Doctorat en Filologia i Filosofia2

    Doctorat en Llengua i Literatures Modernes1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Filologia Espanyola, Moderna i Llatina,* Doctorat en Història de la Literatura i Literatura Comparada,* Doctorat en Llengües i Lingüística Aplicada*

    Filosofia i Treball Social

    Doctorat en Cognició i Evolució Humana,2 Doctorat en Filologia i Filosofia2

    Doctorat en Cognició i Evolució Humana,1 Doctorat en Filosofia1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Crisi de la Modernitat,* Doctorat en Filosofia,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Cognició i Evolució Humana i en Filosofia Contemporània)**

    Física

    Doctorat en Enginyeria Electrònica,2 Doctorat en Física2

    Doctorat en Enginyeria Electrònica,1 Doctorat en Física1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Física,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Enginyeria Electrònica i en Física)**

    Geografia

    Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia,2 Doctorat en Turisme2

    Doctorat en Geografia1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Societat, Territori i Medi Ambient,* Doctorat en Geografia*

    Infermeria i Fisioteràpia

    Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença2

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Infermeria i Salut Internacional*

    Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

    Doctorat en Educació,2 Doctorat en Tecnologia Educativa2

    Doctorat en Educació Inclusiva, Doctorat en Educació: Primera Infància, Menors i Família,1 Doctorat en Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Educació Ambiental,* Doctorat en Educació Inclusiva,* Doctorat en Investigació i Innovació en Educació,* Doctorat en Tecnologia Educativa,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement)**

    Pedagogia i Didàctiques Específiques

    Doctorat en Educació2

    Doctorat en Educació: Primera Infància, Menors i Família1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Ciències de l’Educació,* Doctorat en Investigació i Innovació en Educació*

    Psicologia

    Doctorat en Cognició i Evolució Humana,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença,2 Doctorat en Neurociències,2 Doctorat en Psicologia,2 Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere2

    Doctorat en Cognició i Evolució Humana,1 Doctorat en Neurociències1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Psicologia,* Doctorat dins el POP en Humanitats i Ciències Socials (en Cognició i Evolució Humana)**

    Química

    Doctorat en Ciència i Tecnologia Química,2 Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença,2 Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional / Theoretical Chemistry and Computational Modelling (encara en tràmit)2

    Doctorat en Ciència i Tecnologia Química,1 Doctorat en Química Orgànica Experimental i Industrial,1 Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional1

    Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):

    Doctorat en Química Orgànica a la Indústria Quimicofarmacèutica,* Doctorat dins el POP en Ciències Experimentals i Tecnologies (en Ciència i Tecnologia Química i en Química Teòrica i Modelització Computacional)**

    1. Doctorats en extinció, corresponents al Reial decret 1393/2007.

    2. Doctorats corresponents al Reial decret 99/2011.

  4. Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a les lletres anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.

  5. No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

 6. La circumscripció electoral són els estudis de grau o de postgrau.

 7.  

  1. La distribució s'ha fet de forma proporcional entre els alumnes dels departaments matriculats als estudis de grau i als de postgrau (màsters oficials i doctorat). Per tant, a cada departament corresponen els representants dels estudiants que s’indiquen:

   Consells de departament

   Biologia: 9    

   Grau:

   6

   vot:      5

   Postgrau:

   3

   vot:      3

    

   Biologia Fonamental i Ciències de la Salut: 4   

   Grau:

   2

   vot:      2

   Postgrau:

   2

   vot:      2

    

   Ciències Històriques i Teoria de les Arts: 5       

   Grau:

   4

   vot:      3

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Ciències Matemàtiques i Informàtica: 13

   Grau:

   12

   vot:      9

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Dret Privat: 4

   Grau:

   3

   vot:      3

   Postgrau:

   1

   vot:      1

              

   Dret Públic: 4

   Grau:

   3

   vot:      3

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Economia Aplicada: 7                   

   Grau:

   6

   vot:      5

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Economia de l’Empresa: 7            

   Grau:

   6

   vot:      5

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Filologia Catalana i Lingüística General: 3      

   Grau:

   2

   vot:      2

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica: 6      

   Grau:

   5

   vot:      4

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Filosofia i Treball Social: 4          

   Grau:

   3

   vot:      3

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Física: 10      

   Grau:

   9

   vot:      7

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Geografia: 3

   Grau:                 2           vot:       2

   Postgrau:           1            vot:      1

    

   Infermeria i Fisioteràpia: 5

   Grau:

   4

   vot:      3

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació: 6        

   Grau:                5            vot:       4

   Postgrau:          1            vot:       1

    

   Pedagogia i Didàctiques Específiques: 4

   Grau:

   3

   vot:      3

   Postgrau:

   1

   vot:      1

    

   Psicologia: 6

   Grau:

   4

   vot:      3

   Postgrau:

   2

   vot:      2

    

   Química: 6

   Grau:

   3

   vot:      3

   Postgrau:

   3

   vot:      3

  2. La situació de les meses electorals serà la següent:

   Departament

   Edifici

   Biologia

   Guillem Colom Casasnovas

   Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

   Guillem Colom Casasnovas

   Ciències Històriques i Teoria de les Arts

   Ramon Llull

   Ciències Matemàtiques i Informàtica

   Anselm Turmeda

   Dret Privat

   Gaspar Melchor de Jovellanos

   Dret Públic

   Gaspar Melchor de Jovellanos

   Economia Aplicada

   Gaspar Melchor de Jovellanos

   Economia de l’Empresa

   Gaspar Melchor de Jovellanos

   Filologia Catalana i Lingüística General

   Ramon Llull

   Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

   Ramon Llull

   Filosofia i Treball Social

   Ramon Llull

   Física

   Mateu Orfila i Rotger

   Geografia

   Ramon Llull

   Infermeria i Fisioteràpia

   Guillem Cifre de Colonya

   Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

   Guillem Cifre de Colonya

   Pedagogia i Didàctiques Específiques

   Guillem Cifre de Colonya

   Psicologia

   Guillem Cifre de Colonya

   Química

   Mateu Orfila i Rotger

   Estudis impartits a la Seu universitària

   d’Eivissa i Formentera

    

   Seu universitària

   Estudis impartits a la Seu universitària

   de Menorca

    

   Seu universitària

  3. Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.

 8. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 4 de novembre al 12 de novembre de 2015.

 9.  

  1. Per a les eleccions dels representants dels estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.

  2. Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.

  3. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.

  4. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.

  5. La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.

  6. Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.

  7. Són funcions de les meses:

   • Presidir la votació.

   • Mantenir l’ordre.

   • Verificar la identitat dels votants.

   • Fer l’escrutini.

   • Vetllar per la puresa del sufragi.

  8. Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.

 10. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.

 11. En cas que un estudiant estigui inclòs en dos o més censos electorals, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a un estudi la docència del qual està assignada a dos o més departaments de forma molt semblant, només pot optar a presentar-se com a candidat a un dels departaments afectats, a elecció de la persona interessada. Per contra, en aquest supòsit pot exercir el dret de sufragi actiu en més d’una circumscripció.

 12. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants als consells de departament s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada presentat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:

  1. L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (consell de departament), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

  2. Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.

 13. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral de la Universitat, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

 14. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.

 15. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat.

 16. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de presentar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries d’Eivissa i Formentera i de Menorca fins a tres dies abans de començar les votacions. 

Calendari electoral

 • Dia 3 de novembre de 2015: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 4 de novembre de 2015 (FOU extr. núm. 421): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 4 de novembre de 2015 al 12 de novembre de 2015: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 5 de novembre de 2015 a l’11 de novembre de 2015: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Del dia 5 de novembre de 2015 al 12 de novembre de 2015: presentació de candidatures.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Dia 13 de novembre de 2015: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 13 de novembre de 2015 al 23 de novembre de 2015 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 13 de novembre de 2015 al 24 de novembre de 2015 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 16 de novembre de 2015: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Del dia 16 de novembre de 2015 al 23 de novembre de 2015: campanya electoral.
 • Dia 17 de novembre de 2015: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 17 de novembre de 2015: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Fins al dia 20 de novembre de 2015: els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 24 de novembre de 2015: jornada de reflexió.
 • Dia 25 de novembre de 2015: eleccions.

Annex 5. Elecció dels representants dels professors a les juntes de facultat o escola 

 1. Les juntes de facultat o escola són els òrgans de govern de les facultats o escoles corresponents, de conformitat amb el que estableix l'article 28 dels Estatuts. Els acords que adoptin en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.
  El nombre de representants dels professors per cada junta de facultat o escola l’estableix l'Acord normatiu 11544/2015, de 29 d’octubre (FOU extr. núm. 421, de 4 de novembre), pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat o escola.
  Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els professors que constitueixen el consell de departament, de conformitat amb l’article 46.1.a) i b) de l'Acord normatiu 11543/2015, de 29 d’octubre (FOU núm. 421, de 4 de novembre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat.
 2. La durada del mandat dels electes ha de ser de quatre anys, de conformitat amb el que estableix l’article 30.2 dels Estatuts.
 3. La condició de membre de la junta de facultat o escola es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.
 4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.
 5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts.
  S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

  1. Els representants dels professors han de ser elegits, per i entre ells, en una reunió convocada a l’efecte pel director del departament a la qual han d’assistir els professors que constitueixen el consell de departament.
  2. Les eleccions s’han de fer entre els dies 16 i 22 de desembre de 2015, ambdós inclosos.
 6. A cada junta de facultat o escola corresponen els representants dels departaments que s'indiquen:

  Junta de la Facultat de Ciències

  Biologia

  9

  vot: 7

  Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

  5

  vot: 4

  Ciències Matemàtiques i Informàtica

  2

  vot: 2

  Física

  7

  vot: 6

  Química

  7

  vot: 6

   

  Junta de la Facultat de Dret

  Dret Privat

  9

  vot: 7

  Dret Públic

  16

  vot: 12

  Economia Aplicada

  2

  vot: 2

  Economia de l’Empresa

  2

  vot: 2

  Filosofia

  1

  vot: 1

  Psicologia

  2

  vot: 2

   

  Junta de la Facultat d’Economia i Empresa

  Ciències Matemàtiques i Informàtica

  2

  vot: 2

  Economia Aplicada

  15

  vot: 12

  Economia de l’Empresa

  13

  vot: 10

   

  Junta de la Facultat d’Educació

  Ciències Matemàtiques i Informàtica

  2

  vot: 2

  Filologia Catalana i Lingüística General

  2

  vot: 2

  Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

  3

  vot: 3

  Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

  13

  vot: 10

  Pedagogia i Didàctiques Específiques

  10

  vot: 8

   

  Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres

  Ciències Històriques i Teoria de les Arts

  7

  vot: 6

  Filologia Catalana i Lingüística General

  4

  vot: 3

  Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

  8

  vot: 6

  Filosofia i Treball Social

  7

  vot: 6

  Geografia

  4

  vot: 3

   

  Junta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

  Infermeria i Fisioteràpia

  30

  vot: 23

   

  Junta de la Facultat de Psicologia

  Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

  4

  vot: 3

  Psicologia

  26

  vot: 20

   

  Junta de la Facultat de Turisme

  Dret Privat

  2

  vot: 2

  Dret Públic

  2

  vot: 2

  Economia Aplicada

  7

  vot: 6

  Economia de l’Empresa

  13

  vot: 10

  Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

  5

  vot: 4

  Geografia

  3

  vot: 3

   

  Junta de l’Escola Politècnica Superior

  Biologia

  4

  vot: 3

  Ciències Matemàtiques i Informàtica

  18

  vot: 14

  Física

  8

  vot: 6

   

  D’acord amb les disposicions de l’article 18 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de l’article 30.1 dels Estatuts i de l’article 45.1 de la normativa electoral, en tot cas s’ha de garantir que la majoria dels membres de la junta de facultat o escola sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat (CU, TU, CEU, TEU, professors contractats doctors i professors col·laboradors).

  En el supòsit que a conseqüència del canvi d’adscripció d’estudis s’hagi de modificar la composició numèrica de les juntes de facultat o escola, la representació dels professors serà corregida amb la incorporació dels suplents corresponents o bé amb l’exclusió dels representants que hagin obtingut menys vots, i es mantindrà, en qualsevol cas, la representació de les persones més votades.

 7. Les llistes actualitzades dels censos electorals corresponents es faran públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del dia 1 de desembre al 9 de desembre de 2015. La presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral s'ha de fer mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, adreçat al Secretari General de la Universitat, del dia 2 de desembre al 9 de desembre de 2015. La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens el dia 11 de desembre de 2015.

 8. Les meses electorals han de ser constituïdes pel director, que ha de presidir la mesa, el subdirector i el secretari, que farà de secretari, del departament corresponent. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral. En cas que es produeixi alguna de les incompatibilitats descrites, el director del departament ha de designar la persona que ha de substituir la que estigui afectada per la incompatibilitat.
  Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.
  El director del departament ha d’adoptar les mesures pertinents per garantir el secret del vot dels electors.

 9. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d’empat entre candidats, s’aplicaran les disposicions del precepte indicat de la normativa electoral de la Universitat.

 10. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat.

 11. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament, i en tot cas fins al dia 11 de gener de 2016, els noms de les persones elegides al Rector i al Secretari General.

Calendari electoral

 • Dia 3 de novembre de 2015: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 4 de novembre de 2015 (FOU extr. núm. 421): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • De l'1 de desembre de 2015 al 9 de desembre de 2015: exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 2 de desembre de 2015 al 9 de desembre de 2015: presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Dia 11 de desembre de 2015: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions.
 • Dia 11 de desembre de 2015: la Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 11 de desembre de 2015 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 11 de desembre de 2015 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Del dia 16 de desembre de 2015 al dia 22 de desembre de 2015: eleccions.
 • Dia 11 de gener de 2016: data límit de comunicació al Rector i al Secretari General dels resultats de les eleccions.

Annex 6. Elecció dels directors dels departaments

 1. El director del departament té la representació del departament i n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària, de conformitat amb el que estableix l’article 50.1 dels Estatuts.
 2. El director del departament l’elegeix el consell de departament entre professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat, de conformitat amb les previsions de l’article 50.2 dels Estatuts.
 3. La durada del seu mandat és de quatre anys, excepte en els casos de dimissió o moció de censura, en què el nou director ho serà pel temps que resti fins a la propera elecció. Només pot ser reelegit, de manera consecutiva, una vegada.
 4. Cada quatre anys es procedirà a l’elecció de directors, d’acord amb les previsions de la normativa electoral, un cop elegits els integrants del consell de departament.
 5. Al procés d’elecció de director dels divuit departaments de la Universitat s'hi ha d'aplicar especialment el que disposa l'article 29 de la normativa electoral de la Universitat:
  «1. Els candidats al càrrec de director de departament han de presentar la candidatura davant la Comissió Electoral dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
  »2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al director de departament en funcions dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
  »3. El director de departament en funcions convocarà, dins el termini fixat a l’acord de convocatòria d’eleccions, sessió extraordinària del consell de departament perquè elegeixi un nou director de departament, la qual ha de tenir lloc dins el termini indicat a l’acord de convocatòria.
  »4. La mesa electoral ha de ser integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l’alumne de més edat.
  »5. La candidatura que obtingui el nombre més alt de vots serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.»
  En conseqüència, donant compliment a les previsions establertes a l’article transcrit, s’estableix el següent:
  1. Els candidats han de presentar la candidatura entre els dies 1 i 9 de desembre de 2015, ambdós inclosos.
  2. La Comissió Electoral comunicarà al director en funcions els candidats acceptats en un termini màxim de tres dies hàbils.
  3. El director en funcions, a partir de la recepció de la comunicació dels candidats presentats i amb una antelació mínima de 48 hores, ha de convocar sessió extraordinària del consell de direcció perquè elegeixi un nou director. La sessió indicada s’ha de realitzar entre els dies 16 i 22 de desembre de 2015, ambdós inclosos.
 6. Així mateix, el procés electoral a director de departament s’ha de regir pel que disposa l’article 22 de la normativa electoral de la Universitat:
  «1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals s’han de fer per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d’un sol candidat. També es pot votar en blanc.
  »2. Les paperetes en què hi hagi més d’un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les.
  »3. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots.
  »4. En cas d’empat en una primera votació, es realitzaran, en dies successius, fins a dues votacions més entre els candidats que hagin obtingut un nombre més alt de vots. Si l’empat persisteix, s’aplicaran els criteris següents:
  »a) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.
  »b) Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.
  »c) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.
  »Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.
  »5. Si, convocades eleccions, no s’hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos.»
 7. Els directors del departaments continuaran en funcions fins al nomenament i la presa de possessió dels directors electes.
 8. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament els noms de les persones elegides al Rector i al Secretari General.

Calendari electoral

 • Dia 3 de novembre de 2015: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 4 de novembre de 2015 (FOU extr. núm. 421): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Dia 1 de desembre de 2015 (FOU extr. núm. 423): publicació dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts i dels estudiants als consells de departament.
 • Del dia 1 de desembre de 2015 al 9 de desembre de 2015: presentació de candidatures davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Dia 11 de desembre de 2015: la Comissió Electoral publicarà els candidats presentats i els comunicarà als directors en funcions.
 • Del dia 11 de desembre de 2015 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 11 de desembre de 2015 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Del dia 16 de desembre de 2015 al dia 22 de desembre de 2015: eleccions. 

Annex 7. Elecció dels degans de les facultats i del director d’escola

 1. El degà o director d’escola té la representació del seu centre i n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària, de conformitat amb el que estableix l’article 48.1 dels Estatuts.
 2. El degà o director l’elegeix la junta de facultat o escola d’entre els professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixen docència en els estudis adscrits al centre, de conformitat amb les previsions de l’article 48.2 dels Estatuts.
 3. La durada del seu mandat és de quatre anys, excepte en els casos de dimissió o moció de censura, en què el nou degà o director ho serà pel temps que resti fins a la propera elecció. Només pot ser reelegit, de manera consecutiva, una vegada.
 4. Cada quatre anys es procedirà a l’elecció dels degans i directors de les escoles, d’acord amb les previsions de la normativa electoral, un cop elegits els integrants de les juntes de facultat o escola.
 5. Al procés d’elecció dels degans i director de les vuit facultats i de l’escola de la Universitat s'hi ha d'aplicar especialment el que disposa l'article 28 de la normativa electoral de la Universitat:
  «1. Els candidats al càrrec de degà o director d’escola han de presentar la candidatura davant la Comissió Electoral dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
  »2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al degà o director d’escola en funcions dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.
  »3. El degà o director d’escola en funcions convocarà, dins el termini fixat a l’acord de la convocatòria d’eleccions, sessió extraordinària de la junta de facultat o escola perquè elegeixi un nou degà o director d’escola, la qual ha de tenir lloc dins el termini indicat a l’acord de convocatòria.
  »4. En aquesta elecció només poden votar els membres de la junta de facultat o escola que ho siguin de conformitat amb l’article 30.1.b), c), d), e), f), g) i h) dels Estatuts de la Universitat.
  »5. La mesa electoral ha de ser integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l’alumne de més edat.
  »6. La candidatura que obtingui el nombre més alt de vots serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.»
  En conseqüència, donant compliment a les previsions establertes a l’article transcrit, s’estableix el següent:
  1. Els candidats han de presentar la candidatura entre els dies 11 i 15 de gener de 2016, ambdós inclosos.
  2. La Comissió Electoral comunicarà al degà o director d’escola en funcions els candidats acceptats en un termini màxim de tres dies hàbils.
  3. El degà o director d’escola en funcions, a partir de la recepció de la comunicació dels candidats presentats i amb una antelació mínima de 48 hores, ha de convocar sessió extraordinària de la junta de facultat o escola perquè elegeixi un nou degà o director d’escola. La sessió indicada s’ha de realitzar entre els dies 25 i 29 de gener de 2016, ambdós inclosos.
 6. Així mateix, el procés electoral a degà o director d’escola s’ha de regir pel que disposa l’article 22 de la normativa electoral de la Universitat:
  «1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals s’han de fer per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d’un sol candidat. També es pot votar en blanc.
  »2. Les paperetes en què hi hagi més d’un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les.
  »3. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots.
  »4. En cas d’empat en una primera votació, es realitzaran, en dies successius, fins a dues votacions més entre els candidats que hagin obtingut un nombre més alt de vots. Si l’empat persisteix, s’aplicaran els criteris següents:
  »a) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.
  »b) Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.
  »c) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.
  »Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.
  »5. Si, convocades eleccions, no s’hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos.»
 7. Els degans o directors d’escola continuaran en funcions fins al nomenament i la presa de possessió dels degans o directors electes.
 8. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament els noms de les persones elegides al Rector i al Secretari General.

Calendari electoral

 • Dia 3 de novembre de 2015: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 4 de novembre de 2015 (FOU extr. núm. 421): publicació de la convocatòria d'eleccions i dels directors de departament integrats en les juntes de facultat o escola.
 • Dia 1 de desembre de 2015 (FOU extr. núm. 423): publicació dels representants dels estudiants i del personal d’administració i serveis a les juntes de facultat o escola.
 • Del dia 11 de gener de 2016 al 15 de gener de 2016: presentació de candidatures davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Dia 19 de gener de 2016: la Comissió Electoral publicarà els candidats presentats i els comunicarà als degans o directors en funcions.
 • Del dia 19 de gener de 2016 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 19 de gener de 2016 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 22 de gener de 2016 (FOU núm. 426): publicació dels representants dels professors a les juntes de facultat o escola.
 • Del dia 25 de gener de 2016 al 29 de gener de 2016: eleccions.