logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 420 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Consell de Direcció

11531. ACORD EXECUTIU del dia 29 de setembre de 2015 pel qual es delega la firma de determinats documents comptables.

El Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, estableix l’estructura orgànica bàsica de la institució.

L’estructura de la Gerència de la UIB, juntament amb la nova estructura de l’Oficina de Suport a la Recerca, que possibilitarà que aquesta oficina es pugui gestionar de manera integral, i la necessitat de dotar de la màxima agilitat la gestió de les competències en temes econòmics, aconsellen de delegar diferents responsables per a la firma dels diferents documents comptables, per alliberar la Gerència d’un excés de feina de tramitació en determinats casos. En virtut d’això i de conformitat amb el que estableixen l’article 16 de la Llei de règim jurídic de les administracions publiques i el procediment administratiu comú i els articles 30.1.s), 37 i 38.5 dels Estatuts, he disposat:

Primer. Delegar el vicegerent perquè firmi, en nom de la Gerent, els documents següents:

 1. Reconeixements de drets i ordres d’ingrés de quantia inferior a 3.000 euros (documents RD i MI).
 2. Baixes de reconeixement de drets de quantia inferior a 3.000 euros (documents RD/).
 3. Ordres d’ingrés i pagaments extrapressupostaris de quantia inferior a 3.000 euros.
 4. Drets de devolució i ordres de devolució d’ingrés de quantia inferior a 3.000 euros (documents DD i MDI).
 5. Reconeixements d’obligacions i ordres de pagament i els seus abonaments de quantia inferior a 3.000 euros, corresponents a projectes d’investigació (documents O, OP, ADO, ADOP, O/, OP/, ADO/ i ADOP/).

Segon. A la cap del Servei de Control i Comptabilitat li correspon la firma prèvia habitual dels documents següents:

 1. Les propostes de despesa (documents A) i els seus abonaments (documents A/) que no siguin de projectes d’investigació.
 2. Els reconeixements d’obligacions i les ordres de pagament que no siguin de projectes d’investigació (i els seus abonaments) iguals o superiors a 3.000 euros (documents O, OP, ADO, ADOP, O/, OP/, ADO/ i ADOP/).
 3. Els reconeixements d’obligacions i les ordres de pagament que no siguin de projectes d’investigació (i els seus abonaments) inferiors a 3.000 euros (documents O, OP, ADO, ADOP, O/, OP/, ADO/ i ADOP/).
 4. Les relacions de documents comptables de despesa que es puguin crear per agilitar la gestió de la comptabilitat del pressupost de despeses i que no corresponguin a projectes de recerca. Se n’exceptuen les relacions de documents comptables corresponents a la nòmina, cas en què sempre signarà la cap del Servei de Control i Comptabilitat.

En el cas de l’apartat c), pel que fa a la signatura prèvia habitual de la cap del Servei de Control i Comptabilitat, es delega la cap de secció I del Servei de Control i Comptabilitat.

Tercer. Al cap del Servei de Pressupost i Tresoreria li correspon la firma dels documents següents:

 1. Reconeixements de drets i ordres d’ingrés (documents RD i MI).
 2. Baixes de reconeixement de drets (documents RD/).
 3. Ordres d’ingrés i pagaments extrapressupostaris.
 4. Drets de devolució i ordres de devolució d’ingrés (documents DD i MDI).

Quart. Delegar el cap del Servei de Pressupost i Tresoreria perquè firmi, en nom de la Gerent, els documents següents:

 1. Les relacions de documents comptables de despesa que es puguin crear per agilitar la gestió de la comptabilitat del pressupost de despeses.
 2. Els reconeixements d’obligacions i les ordres de pagament que no siguin de projectes d’investigació (i els seus abonaments) inferiors a 3.000 euros (documents O, OP, ADO, ADOP, O/, OP/, ADO/, i ADOP/).

Cinquè. A la cap de secció de l’OSR (codi 10) li correspon la firma prèvia habitual dels documents següents:

 1. Les propostes de despesa (documents A) i els seus abonaments (documents A/) que, de manera total o parcial, corresponguin a projectes d’investigació.
 2. Els reconeixements d’obligacions i les ordres de pagament i els seus abonaments que, de manera total o parcial, corresponguin a projectes d’investigació (documents O, OP, ADO, ADOP, O/, OP/, ADO/ i ADOP/).

Sisè. La present delegació de firma no és cap obstacle perquè la Gerent pugui avocar aquesta competència.

Setè. Sempre que es faci ús de la delegació continguda a la present disposició s’ha de fer constar al document pertinent.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet