logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11516. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de setembre de 2015 per la qual es disposa que el professor Rafel Crespí Cladera cessi com a director del Departament d'Economia de l'Empresa.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen a l'article 50.4, dispòs que, a petició pròpia, el professor Rafel Crespí Cladera cessi com a director del Departament d’Economia de l’Empresa, amb efectes des del dia 14 de setembre de 2015.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i Sra. Gerent de la Universitat.