logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de setembre de 2015
Consell de Govern

11503. ACORD NORMATIU del dia 18 de setembre de 2015 pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 11411/2015, de 20 de maig (FOU núm. 417, de 19 de juny).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari introduir algunes modificacions al catàleg de llocs de treball que permetin adaptar-se a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut dels articles 24.2.40 i 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg les modificacions següents:

1. Es modifica la denominació del Servei de Comunicació, que passa a denominar-se Servei de Comunicació, Promoció i Imatge.

2. Canvis a l’estructura del catàleg: Servei d’Informació

El Servei d’Informació es dóna de baixa del catàleg com a unitat independent i es fa una reestructuració de les funcions i un canvi d’adscripció de les places d’aquest servei, que queden de la forma següent:

 • Passen a estar adscrites al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica les places:
  • Plaça codi 2010, cap de secció, subgrup A1/A2, nivell 25
  • Plaça codi 1020, responsable d’àrea, subgrup A2/C1, nivell 21
  • Plaça codi 112, responsable d’àrea, subgrup C1, nivell 21
  • Plaça codi 641, responsable d’àrea, subgrup A2/C1, nivell 21
 • Passen a estar adscrites al Servei de Comunicació, Promoció i Imatge les places:
  • Plaça codi 110, responsable d’àrea, subgrup A2/C1, nivell 21
  • Plaça codi 5159, lloc base, subgrup C1, nivell 16
  • Plaça codi 5178, responsable d’àrea, subgrup A2/C1, nivell 21

3. Es modifiquen les característiques de les places que es detallen a continuació:-

 • Plaça codi 641, adscrita al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, responsable d’àrea, subgrup A2/C1, nivell 21. Cos específic d’altres serveis, passa a ser de cos específic d’altres serveis / cossos generals.
 • Plaça codi 5159, adscrita al Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, cap de negociat, subgrup C1, nivell 16, amb jornada JP2, passa a tenir jornada JP1 i el complement de productivitat compensada passa a 1.486,46 euros.
 • Plaça codi 226, cap d’àrea (Gabinet d’Imatge), adscrita al Rectorat, passa a ser de cap d’àrea.
 • Plaça codi 5086, cap d’àrea (Reciclatge), adscrita a l’ICE, passa a ser de cap d’àrea.

4. Per necessitats de servei, es fan els canvis d’adscripció de les places que s’indiquen:

 • Es fa una reestructuració de funcions i es fa un canvi d’adscripció de places del Servei de Control i Comptabilitat, que passen a estar adscrites a l’Oficina de Suport a la Recerca. El canvi afecta les places següents:
  • Plaça codi 5101, cap de negociat, subgrup C1/C2, nivell 18
  • Plaça codi 2039, cap de negociat, subgrup C1/C2, nivell 18
  • Plaça codi 5212, cap de negociat, subgrup C1/C2, nivell 18
  • Plaça codi 5059, lloc base, subgrup C2, nivell 14
 • La plaça codi 5132, lloc base, subgrup C2, nivell 14, adscrita a Rectorat, passa a estar adscrita a l’Oficina de Suport a la Recerca.
 • La placa codi 517, cap de negociat, subgrup C1/C2, nivell 16, adscrita a Rectorat, passa a estar adscrita als edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós.
 • La plaça codi 226, cap d’àrea, subgrup A1/A2, nivell 23, adscrita a Rectorat, passa a estar adscrita al Servei de Comunicació, Promoció i Imatge.
 • La plaça codi 5047, lloc base, subgrup C2, nivell 14, adscrita als edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós, passa a estar adscrita a Rectorat.

5. Es creen les places següents:

 • Plaça codi 5213, cap de negociat, Rectorat, subgrup C1/C2, nivell 18, jornada JP1, de cossos generals. La forma de provisió és concurs genèric, dependència funcional de la plaça codi 1. Les retribucions complementàries de la plaça són: complement específic de 1.311,36 euros i complement de productivitat compensada de 4.938,91 euros.
 • Plaça codi 5214, de responsable d’àrea, Oficina de Suport a la Recerca, subgrup A2/C1, nivell 21, jornada JP1, de cossos generals. La forma de provisió és concurs genèric, dependència funcional de la plaça codi 1. Les retribucions complementàries de la plaça són: complement específic de 5.232,86 euros i complement de productivitat compensada de 1.928,83 euros.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet