logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 419 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de setembre de 2015
Consell de Govern

11501. ACORD NORMATIU del dia 18 de setembre de 2015 pel qual s'aprova la modificació de plantilla dels professors associats adscrits al Màster Universitari en Formació del Professorat.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla dels associats adscrits al Màster Universitari en Formació del Professorat que es detalla a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet