logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de setembre de 2015
Consell de Govern

11498. ACORD NORMATIU del dia 23 de juliol de 2015 pel qual es modifica l'annex de l'Acord normatiu 9680/2011, de 2 de febrer, i es determinen novament els paràmetres de ponderació de la nota d'admissió als ensenyaments oficials de grau que s'imparteixen a la UIB.

Arran de la proposta de modificació dels paràmetres de ponderació de les titulacions que s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, acorda de modificar l’annex de l’Acord normatiu 9680/2011, de 2 de febrer, pel qual es modifica l’Acord normatiu 9096/2009, de 16 de juny, pel qual es deroga l’Acord normatiu 9048/2009, de 13 de maig, i es determinen novament els paràmetres de ponderació de la nota d’admissió als ensenyaments oficials de grau que s’imparteixen a la UIB, en el sentit següent:

paràmetres

En conseqüència, els paràmetres de ponderació són els que s’indiquen a l’annex adjunt.

Disposició final

Aquesta modificació entrarà en vigor l’any acadèmic 2015-16.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet