logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11497. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de juliol de 2015 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Catalina M. Torres Figuerola.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament d'Economia Aplicada, s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Catalina M. Torres Figuerola pel període comprès entre l'1 de setembre de 2015 i el 31 de gener de 2016.

De conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà la professora contractada doctora esmentada seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

La professora contractada doctora Catalina M. Torres Figuerola gaudirà de la llicència a la Universitat de Stirling, Escòcia (Regne Unit).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament d'Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.