logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11477. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de juliol de 2015 per la qual es disposa que la professora M. Antònia Truyols Martí cessi com a secretària de la Facultat de Turisme.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que la professora M. Antònia Truyols Martí cessi com a secretària de la Facultat de Turisme, amb efectes administratius i econòmics des d'avui, atès el seu nomenament com a directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i Sra. Gerent de la Universitat.