logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11248. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de desembre de 2014 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Rafael Ramis Barceló.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Dret Públic, s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Rafael Ramis Barceló pel període comprès entre l’1 de març i el 30 de juny de 2015.

De conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

El professor contractat doctor Rafael Ramis Barceló gaudirà de la llicència al Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte a Frankfurt (Alemanya).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector de Professorat, Sr. director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.