logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11238. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de desembre de 2014 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Psicologia el senyor Albert Flexas Oliver.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Albert Flexas Oliver col·laborador honorífic del Departament de Psicologia per a l’any acadèmic 2014-15.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector de Professorat, Sr. director del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.