logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11234. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de desembre de 2014 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat el senyor Rafael March Alcover.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Rafael March Alcover col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat per a l’any acadèmic 2014-15.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector de Professorat, Sr. director del Departament de Dret Privat i Sra. Gerent de la Universitat.