logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11229. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de gener de 2015 per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 10968/2014, d'1 d'abril, i es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció.

Amb les funcions que em confereixen els articles 36 i 38.1.a) dels Estatuts de la Universitat, d’acord amb el que preveuen els articles 26 i 27.1.a) i h) d’aquests i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, modific la distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció que fixa la Resolució del Rectorat 10968/2014, d’1 d’abril (FOU núm. 400, d’11 d’abril). Així mateix, fix una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció.

 

Article 1

1. Es redueixen les competències i es modifiquen els serveis o unitats dependents del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau respecte al que preveu la Resolució del Rectorat 10968/2014, d’1 d’abril. A partir d'ara les competències i els serveis o unitats dependents del vicerectorat indicat són els següents:

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La promoció, avaluació i difusió de la investigació.
  2. Els programes de foment de la recerca.
  3. La tramitació d’ajuts a la recerca.
  4. La tramitació de projectes de R D I en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Transferència.
  5. La gestió acadèmica dels estudis de màster i doctorat.
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Serveis Cientificotècnics
  2. Comissió d’Investigació
  3. Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal
  4. Comitè de Bioseguretat
  5. Comitè d’Ètica de la Recerca
  6. Comitè d’Ètica de la Recerca Biosanitària
  7. Oficina de Suport a la Recerca
  8. Instituts universitaris de recerca
  9. Instituts de recerca propis
  10. Institut de Ciències de l’Educació
  11. Centre d’Estudis de Postgrau i les comissions que en depenen
  12. Escola de Doctorat

2. Es canvia la denominació del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica per la de Vicerectorat de Docència i es modifiquen les competències i es redueixen els serveis o unitats dependents del nou vicerectorat respecte al que preveu la Resolució del Rectorat 10968/2014, d’1 d’abril. A partir d'ara les competències i els serveis o unitats dependents del vicerectorat indicat són els següents:

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. L'organització de la docència.
  2. La gestió acadèmica.
  3. El règim acadèmic.
  4. Les relacions amb les facultats i escoles.
  5. Els centres adscrits.
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Comissió Acadèmica

3. Es redueixen les competències i desapareixen els serveis o unitats dependents del Vicerectorat de Professorat respecte al que preveu la Resolució del Rectorat 10968/2014, d’1 d’abril. A partir d'ara les competències del vicerectorat indicat són les següents:

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La gestió del personal docent.
  2. La gestió de la plantilla i les modificacions corresponents.
  3. La provisió de places i la contractació de professorat.
  4. Les relacions amb els departaments.
  5. Les relacions amb la Junta de Personal docent i investigador.
  6. La formació i innovació docent del PDI.

4. Es crea el Vicerectorat de Títols i Tecnologia, amb les competències i els serveis o unitats dependents següents:

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La implantació dels títols oficials de grau, màster i doctorat: verificació, autorització, modificació i acreditació.
  2. El seguiment de l’oferta de títols oficials i de noves demandes.
  3. L’impuls de l’oferta de títols oficials no presencials i semipresencials.
  4. La política de qualitat.
  5. L’administració electrònica.
  6. La política tecnològica de la Universitat: en particular, les infraestructures de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  7. El sistema integrat d’informació universitària (SIIU).
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Centre de Tecnologies de la Informació
  2. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
  3. Campus Extens

5. Atès el canvi de titularitat de la Delegació del Rector, hom li assigna una nova competència i es modifiquen els serveis o unitats dependents respecte al que preveu la Resolució del Rectorat 10968/2014, d’1 d’abril. A partir d'ara les competències i els serveis o unitats dependents de la delegació indicada són els següents:

 1. Competència
  La direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Servei de Comunicació
  2. Servei d’Informació
  3. Servei de Recursos Audiovisuals
  4. Oficina de Promoció
  5. Oficina Web
  6. Gabinet Tècnic d’Imatge

 

Article 2

Es disposa la publicació del text refós resultant de la modificació de la Resolució del Rectorat 10968/2014, d’1 d’abril, per la qual es fixa la distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció.

1. Vicerectorat d’Investigació i Postgrau

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La promoció, avaluació i difusió de la investigació.
  2. Els programes de foment de la recerca.
  3. La tramitació d’ajuts a la recerca.
  4. La tramitació de projectes de R D I en coordinació amb el Vicerectorat d’Innovació i Transferència.
  5. La gestió acadèmica dels estudis de màster i doctorat.
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Serveis Cientificotècnics
  2. Comissió d’Investigació
  3. Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal
  4. Comitè de Bioseguretat
  5. Comitè d’Ètica de la Recerca
  6. Comitè d’Ètica de la Recerca Biosanitària
  7. Oficina de Suport a la Recerca
  8. Instituts universitaris de recerca
  9. Instituts de recerca propis
  10. Institut de Ciències de l’Educació
  11. Centre d’Estudis de Postgrau i les comissions que en depenen
  12. Escola de Doctorat

2. Vicerectorat de Docència

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. L'organització de la docència.
  2. La gestió acadèmica.
  3. El règim acadèmic.
  4. Les relacions amb les facultats i escoles.
  5. Els centres adscrits.
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Comissió Acadèmica

3. Vicerectorat de Professorat

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La gestió del personal docent.
  2. La gestió de la plantilla i les modificacions corresponents.
  3. La provisió de places i la contractació de professorat.
  4. Les relacions amb els departaments.
  5. Les relacions amb la Junta de Personal docent i investigador.
  6. La formació i innovació docent del PDI.

4. Vicerectorat d’Innovació i Transferència

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La gestió de la política d’innovació i transferència del coneixement.
  2. La participació en la gestió de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
  3. La relació amb el ParcBIT.
  4. La relació amb el món empresarial i econòmic.
  5. El foment de l’esperit emprenedor de creació de noves empreses.
  6. La tramitació de projectes de R D I en coordinació amb el Vicerectorat d’Investigació i Postgrau.
  7. Els estudis propis.
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
  2. Laboratoris de recerca
  3. Càtedra Sol Melià d’Estudis Turístics
  4. Fundació Càtedra Iberoamericana a la UIB
  5. Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió Europea
  6. Càtedra Telefònica
  7. Càtedra Empresa Familiar Banca March
  8. Càtedra Joves Emprenedors
  9. Les altres càtedres no assignades a cap vicerector

5. Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. Les relacions amb els estudiants.
  2. L’accés a la Universitat.
  3. El Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU).
  4. Les relacions amb el Consell d’Estudiants i les associacions d’estudiants.
  5. Les relacions amb els graduats de la UIB.
  6. Les relacions amb el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP).
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica
  2. Secretariat Tècnic d’Accés a la Universitat
  3. Delegacions d’alumnes
  4. Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials

6. Vicerectorat d’Economia i Infraestructures

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La supervisió de tots els serveis administratius de la UIB, especialment els relacionats directament amb l’àmbit econòmic.
  2. La planificació i organització economicoadministrativa.
  3. La preparació dels pressuposts, el seguiment i la liquidació.
  4. Els serveis generals.
  5. La coordinació amb la Gerència.
  6. La planificació de la formació del personal.
  7. El seguiment i la supervisió dels serveis contractats.
  8. Les relacions amb la Junta de Personal d’administració i serveis.
  9. Les relacions amb el Comitè d'Empresa.
  10. La construcció i el manteniment de les infraestructures.
  11. El manteniment del patrimoni.
 2. Serveis o unitats dependents en coordinació amb Gerència
  1. Servei de Control i Comptabilitat
  2. Servei de Nòmines i Seguretat Social
  3. Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
  4. Servei de Pressupost i Tresoreria
  5. Servei de Recursos Humans

7. Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La coordinació de les activitats acadèmiques i de gestió de les seus universitàries.
  2. Les relacions amb els centres universitaris municipals.
  3. La difusió i divulgació social del coneixement universitari.
  4. Les activitats culturals, els cursos d'estiu i els programes d'Universitat Oberta.
  5. Les publicacions universitàries.
  6. Les relacions amb la Pastoral Universitària.
  7. La Xarxa Vives, sens perjudici de les competències sectorials d'altres vicerectorats.
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Seus universitàries d’Eivissa i Formentera i de Menorca
  2. Servei d’Activitats Culturals
  3. Edicions UIB
  4. Universitat Oberta
  5. Coral Universitat de les Illes Balears
  6. Centre de Documentació Contemporània
  7. Càtedra Alcover-Moll-Villangómez
  8. Càtedra Ramon Llull
  9. Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral

8. Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La coordinació de la responsabilitat social corporativa.
  2. La gestió dels espais de la UIB.
  3. L'ordenació i planificació del campus universitari.
  4. La gestió ambiental i la sostenibilitat.
  5. Les relacions necessàries amb la gestió del transport públic.
  6. La gestió del Servei de Salut Laboral.
  7. La gestió de l’esport universitari.
  8. La integració del concepte de promoció de la salut en la cultura de la Universitat: a les seves polítiques, a l’estructura, als processos i als currículums.
  9. La creació d’un entorn universitari que fomenti en els estudiants, professors i personal d’administració i serveis una vida saludable.
  10. La implicació de la promoció de la salut en la responsabilitat social.
  11. La coordinació i la promoció de polítiques i estratègies que millorin el benestar de la comunitat universitària.
  12. La política de cooperació al desenvolupament i solidaritat.
  13. La sensibilització en matèria de cooperació de la comunitat universitària.
  14. L’impuls, el suport a la gestió i el seguiment dels projectes i convenis internacionals de cooperació interuniversitària.
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible
  2. Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
  3. Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere
  4. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
  5. Servei de Prevenció
  6. Servei Universitari d’Atenció Psicològica (SUAP)

9. Vicerectorat de Títols i Tecnologia

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. La implantació dels títols oficials de grau, màster i doctorat: verificació, autorització, modificació i acreditació.
  2. El seguiment de l’oferta de títols oficials i de noves demandes.
  3. L’impuls de l’oferta de títols oficials no presencials i semipresencials.
  4. La política de qualitat.
  5. L’administració electrònica.
  6. La política tecnològica de la Universitat; en particular, les infraestructures de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  7. El sistema integrat d’informació universitària (SIIU).
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Centre de Tecnologies de la Informació
  2. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
  3. Campus Extens

10. Secretaria General

 1. Competències
  1. Formar i custodiar els llibres d'actes dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
  2. Expedir els documents i certificats de les actes i els acords dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat i dels actes o fets que presenciï en la seva condició de Secretari General o que constin a la documentació oficial de la Universitat.
  3. Fer la funció de secretari dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
  4. Encarregar-se de la recepció i custòdia de les actes de les proves d'avaluació realitzades.
  5. Custodiar l'arxiu general i el segell oficial de la Universitat.
  6. Elaborar la Memòria anual d'activitats de la Universitat.
  7. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l'assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.
  8. Gestionar la seu electrònica.
  9. Totes aquelles funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments de la Universitat, així com les que li encomanin el Consell de Govern i el Rector.
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Registre General
  2. Arxiu General
  3. Servei d’Assessorament Jurídic

11. Gerència

 1. Competències
  Dirigir i coordinar les funcions referents a:
  1. Exercir de cap del personal d'administració i serveis de la Universitat, per delegació del Rector.
  2. Elaborar la proposta de la programació pluriennal i del pressupost, així com liquidar aquest al final de l'exercici.
  3. Administrar i conservar el patrimoni.
  4. Equipar els serveis generals de la Universitat.
  5. Encarregar-se de la gestió immediata dels ingressos i les despeses de la Universitat.
  6. Executar, per delegació del Rector, els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa.
  7. Expedir els documents i certificats sobre la situació i la gestió econòmica de la Universitat demanats per les vies legals.
  8. Gestionar els serveis administratius i econòmics.
  9. Qualssevol altres funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat i els reglaments que els desenvolupen o que li deleguin altres òrgans de govern de la Universitat.
 2. Serveis o unitats dependents en coordinació amb el Vicerectorat d’Economia i Infraestructures
  1. Servei de Control i Comptabilitat
  2. Servei de Nòmines i Seguretat Social
  3. Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica
  4. Servei de Pressupost i Tresoreria
  5. Servei de Recursos Humans

12. Delegació del Rector

 1. Competència
  La direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional
 2. Serveis o unitats dependents
  1. Servei de Comunicació
  2. Servei d’Informació
  3. Servei de Recursos Audiovisuals
  4. Oficina de Promoció
  5. Oficina Web
  6. Gabinet Tècnic d’Imatge

Disposició derogatòria única

Es deroga la Resolució del Rectorat 10968/2014, d’1 d’abril, per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 10607/2013, de 17 de juny, i es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 400, d’11 d’abril).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet