logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Consell Social

11219. ACORD RATIFICATIU del dia 18 de desembre de 2014 pel qual s'obre un termini per presentar les sol·licituds d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.

El Consell Social, a la sessió ordinària del dia d’avui, a proposta del Consell de Direcció de la Universitat i en ús de les atribucions que li confereix l’article 10 del Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la UIB (BOIB núm. 30, d’1 de març), acorda d’obrir un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent, en els termes següents:

Primer. De conformitat amb l’article 6 del Decret 19/2008, els sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

  1. Ser personal docent i investigador. Es consideren inclosos en aquesta categoria:
    1. Els funcionaris de carrera integrats en algun dels cossos docents universitaris establerts a l’article 56 de la LOU (CU i TU). També el personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en els cossos a extingir (CEU i TEU).
    2. Els contractats en règim laboral amb vinculació de caràcter indefinit amb la UIB: professor contractat doctor, professor col·laborador i professor associat de nacionalitat estrangera.
  2. Tenir règim de dedicació a temps complet a la UIB.

Segon. Són requisits específics dels sol·licitants, establerts a l’article 7 del Decret 19/2008, els següents:

  1. Acreditar una antiguitat mínima de dos anys com a personal docent i/o investigador a temps complet a la UIB, en altres universitats espanyoles o de l’estranger, al CSIC o en centres d’investigació estrangers.

    A l’efecte del còmput d’antiguitat, es tindran en compte totes les activitats docents i com a investigadors realitzades sota qualsevol vinculació laboral, estatutària o administrativa amb les institucions esmentades, sempre que aquesta vinculació es derivi de convocatòries públiques i competitives. El temps que s’hagin prestat serveis en situació de dedicació a temps parcial, o amb un contracte de menys de 6 hores per setmana, serà valorat amb el coeficient 0,5.
  2. Reunir, dins el corresponent període avaluable, un mínim de dotze punts corresponents als mèrits justificats establerts per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent al protocol d’avaluació a què fa referència l’article 9 del Decret 19/2008, publicat al BOIB núm. 30, d’1 de març, vigent en el moment de la publicació de la convocatòria (apartat 4 de l’annex de l’Acord 1/2011, del Consell de Direcció de l’AQUIB, pel qual s’aprova el protocol d’avaluació –BOIB núm. 81, de 2 de juny de 2011).

Tercer. Els requisits generals i específics esmentats s’han de reunir el dia 31 de desembre de 2014 i els efectes del complement seran a partir del dia 1 de gener de 2015.

Quart. El període avaluable serà, com a mínim, de cinc anys naturals consecutius, fins al 31 de desembre de 2014.

En el cas de primera avaluació, la persona que faci la sol·licitud haurà de seleccionar l’any d’inici del període avaluable, el qual pot abastar tota la vida professional fins al 31 de desembre de 2014.

Les sol·licituds de renovació s’avaluaran sobre l’activitat duta a terme des de l’1 de gener de l’any en què es va obtenir l’avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de 2014.

En cap cas no es podran avaluar els mateixos mèrits i circumstàncies valorats favorablement en convocatòries anteriors per renovar el complement ni per a l’obtenció dels diferents tipus de complements establerts al Decret 19/2008, de 22 de febrer.

Cinquè. L’imprès de sol·licitud està disponible al Servei de Recursos Humans i a l’adreça <http://rrhh.uib.es/pdi/>.

El termini de presentació de sol·licituds acabarà un mes després d’haver-se publicat la convocatòria al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears. Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5), o a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de l’Acord executiu 3727/1997, de 25 de novembre (FOU núm. 141, de 19 de desembre), sobre organització i funcionament del Registre de la Universitat de les Illes Balears.

Sisè. Les dades facilitades a les sol·licituds d’avaluació seran incloses en el fitxer Personal docent i investigador gestionat per la UIB, la finalitat del qual és la gestió administrativa i laboral del personal docent i investigador de la UIB.

En els termes prevists a l’article 11 del Decret 19/2008, de 22 de febrer, la UIB cedirà les dades a l’AQUIB amb la finalitat de realitzar d’ofici les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de resoldre el procediment.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat esmentada.

Setè. Els efectes del complement només s’aplicaran si s’obté l’avaluació favorable dels mèrits.

El període de validesa de l’assignació de cada un dels complements assignats se suspendrà quan la persona beneficiària abandoni la situació de servei actiu a la UIB en règim de dedicació a temps complet.

Una vegada que es reincorpori com a personal docent i investigador de la UIB en servei actiu i en règim de dedicació a temps complet, es reprendrà el còmput del període d’assignació, el qual acabarà, com a màxim, el 31 de desembre anterior a la data de finalització del període que restava per complir.

Vuitè. El personal docent i investigador que tingui assignat el complement retributiu d’estímul i de reconeixement a la docència i la formació permanent del docent, de conformitat amb l’Acord de 23 de febrer de 2000 entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, els sindicats amb representació a la Junta de PDI de la Universitat i la UIB, o de conformitat amb el Conveni de col·laboració de 14 de maig de 2003 entre la Conselleria d’Educació i Cultura, el Consell Social de la UIB i la UIB, en continuarà gaudint fins que deixi de ser vigent.

Novè. La percepció del complement retributiu que es pugui concedir al professorat resta condicionada al fet que la Universitat de les Illes Balears rebi el finançament i la transferència específica corresponent d'aquest complement de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de desembre de 2014
El president del Consell Social,
Antoni Verd

Magfc. Sr. Rector de la Universitat.