FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 412
Divendres, 20 de març de 2015
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció

11296. ACORD EXECUTIU del dia 10 de març de 2015 pel qual s’aproven les bases de funcionament i ús dels horts ecològics de la Universitat de les Illes Balears.

Els horts ecològics són un dels grans fenòmens dels darrers anys a Espanya. En efecte, els beneficis socials, culturals, econòmics, educatius i mediambientals que generen aquest tipus d’instal·lacions en fan una activitat amb molta demanda i idònia per a tots els públics.

En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears, de conformitat amb les previsions de l’article 3.2 dels seus Estatuts, se sent compromesa amb la conservació del medi ambient a través d’una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui el desenvolupament sostenible i la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats i recursos naturals. Per tant, ha considerat convenient, en la línia marcada per altres universitats, potenciar i fomentar l’ús dels horts ecològics, com han fet la Universitat de Lleó (mitjançant el projecte Huertos en la Estía), la Universitat d’Alcalá (amb els seus Huertos Ecológicos del Jardín Botánico), la Universitat de Múrcia (mitjançant el Huerto Eco-Campus) o la Universitat Pablo de Olavide.

L’objectiu principal d’aquest projecte d’horts ecològics és fomentar la participació de la comunitat universitària, el desenvolupament sostenible, l’educació ambiental i l’agricultura tradicional i ecològica.

La finalitat d’establir horts ecològics és que integrants de la comunitat universitària adoptin una actitud activa i positiva en el seu temps lliure i d’oci i potenciar, alhora, valors saludables i ambientals.

Els horts ecològics es configuren com a àrees de cultiu d’hortalisses i verdures que, situades en un entorn idoni i gestionades segons els principis de l’agricultura ecològica, a més de produir aliments per al consum propi, tenen una finalitat social, integradora, educativa, d’oci, ambiental i participativa.

Amb aquestes bases es pretén establir els drets i obligacions dels beneficiaris de l’atorgament d’una parcel·la cedida per la Universitat per conrear-hi verdures i hortalisses seguint els referents marcats per l’agricultura ecològica i convertir, així, aquest tros de terra en hort ecològic.

Finalment, també es pretén regular l’ús i el funcionament d’aquests horts ecològics i, específicament, el règim aplicable a la utilització d’aquests espais hortícoles, establir el procediment a seguir per adjudicar les parcel·les que es convertiran en horts ecològics urbans i fixar els criteris generals de selecció aplicables a la demanda existent. D’aquesta manera, el funcionament i el règim intern d’aquestes parcel·les es regiran per les normes de les presents bases, que els usuaris hauran d’acceptar formalment.

Per tot el que s’ha dit i fent ús de les competències que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d'avui, acorda d'aprovar i publicar les bases de funcionament i ús dels horts ecològics de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Objecte

Les presents bases regulen la cessió de l’ús de parcel·les de propietat de la Universitat de les Illes Balears a membres actuals de la comunitat universitària per destinar-les a hort en el marc del programa d’horts saludables i sostenibles impulsat pel Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat saludable de la UIB.

Article 2. Protocol d’assignació de les parcel·les

A l’hora d’assignar les parcel·les se seguirà el protocol d’actuació que es detalla tot seguit:

a) Les parcel·les s’han de sol·licitar a través d’un formulari que estarà disponible a la web del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, en els termes que es determinin, dels quals s’informarà amb antelació suficient la comunitat universitària.
b) L’adjudicació de les parcel·les es farà de manera directa, sempre que no hi hagi més demanda que oferta de parcel·les, per ordre de sol·licitud. La UIB es compromet, d’acord amb les seves possibilitats, a incrementar el nombre de parcel·les si la demanda és superior.
c) Sempre que hi hagi un nou usuari, es farà una visita amb ell als horts in situ, de forma individual o en grup, segons la situació, per comentar-ne les condicions i el funcionament i resoldre qualsevol dubte que hi hagi.
d) Una vegada acceptada la parcel·la, se signarà un acord d’ús seguint les disposicions de les presents bases.

Article 3. Ús i cessió de parcel·les

1. L’ús de la parcel·la és a títol personal i intransferible.
2. La cessió d’ús de la parcel·la per al cultiu no suposa en cap cas la transmissió de la propietat del terreny, que segueix sent propietat de la UIB.
3. L’usuari tindrà la responsabilitat individual sobre l’ús de la parcel·la.

Article 4. Cultiu i producció

1. El dret del titular sobre la parcel·la comporta cultivar-hi qualsevol varietat d’hortalisses i verdures, sempre que cultivar-la o comerciar-hi no estigui prohibit per cap disposició.
2. La producció ha d’estar destinada a l’autoconsum i no es podran comercialitzar els productes obtinguts.
3. S’ha de cultivar seguint els procediments d’agricultura ecològica i regar pel sistema de degoteig, excepte en els casos puntuals que estiguin justificats, seguint criteris de sostenibilitat ambiental.

Article 5. Horari d’accés

L’horari en què es podrà accedir a les parcel·les on es cultivaran els horts ecològics és el mateix que l’horari d’obertura del campus (http://www.uib.cat/lauib/localitzacio/Campus/tancament/).

Article 6. Prohibicions

Queda expressament prohibit:

a) Instal·lar barraques, cobertes, porxos o edificacions de qualsevol tipus a les parcel·les.
b) Plantar-hi arbres.
c) Instal·lar-hi hivernacles.
d) Limitar la parcel·la amb murs, canyes, fustes, plàstics, tancaments, etc.
e) Utilitzar la parcel·la com a dipòsit o magatzem de materials.
f) Instal·lar-hi galliners i/o gàbies per a l’engreix o la criança de gallines, conills o qualsevol altre animal (inclosos cans i moixos).
g) Sobrepassar els límits marcats de cadascuna de les parcel·les.
h) Regar amb aspersors o amb qualsevol altre estri que pugui envair o regar les parcel·les veïnes.
i) Cultivar la terra amb criteris diferents dels de l'agricultura ecològica.
j) Qualsevol altre ús que, tot i que no s’hagi previst anteriorment, produeixi molèsties, males olors, limiti l’ús i la satisfacció de la resta de parcel·les o afecti l’entorn del lloc.

Article 7. Obligacions dels adjudicataris

1. Seran a càrrec dels adjudicataris les llavors, els adobs i altres elements que s’utilitzin per al cultiu i les eines i els estris necessaris per al conreu.
2. Els adjudicataris hauran de mantenir l’entorn dels seus horts en perfecte estat, net i lliure de tot tipus d’herbes i plantes espontànies.
3. Els adjudicataris també hauran de fer-se càrrec de gestionar adequadament les deixalles que produeixin.
4. Per al correcte condicionament del terreny amb vista a l’any següent, s’haurà de netejar la parcel·la.

Article 8. Responsabilitat

1. La UIB no es farà responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin afectar les parcel·les. Així mateix, queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident de l’adjudicatari en el desenvolupament de les seves tasques de conreu i en la seva estada al recinte.
2. Serà a càrrec de l’adjudicatari qualsevol responsabilitat pels conceptes indicats a l’apartat anterior.

Article 9. Pèrdua de la condició d’adjudicatari

La condició d’adjudicatari es perdrà automàticament per:

a) Renúncia.
b) Acabament dels estudis o de la relació contractual amb la UIB.
c) Sotsarrendament o cessió a tercers del cultiu de la parcel·la.
d) Abandonament o manca de cultiu de la parcel·la durant més de dos mesos seguits.
e) Utilització de la parcel·la per a ús i finalitats diferents dels que es detallen en aquestes bases.
f) Requeriment del terreny per part de la UIB per a obres, serveis o instal·lacions.
g) Manca de respecte a les normes bàsiques de convivència, conducta insolidària, despesa excessiva d’aigua o utilització de productes tòxics.
h) Acabament del termini de vigència de la concessió.
h) Incórrer en qualsevol de les prohibicions detallades a l’article 6 d’aquestes bases.

Article 10. Rescissió de l’autorització

La rescissió de l’autorització per qualsevol causa, en cap moment no donarà lloc al dret a percebre indemnització o compensació de cap tipus.

Article 11. Durada de les autoritzacions

L’ús de la parcel·la s’estableix per un temps limitat d’un any a comptar de la data de la signatura de cadascuna de les autoritzacions, sempre que no hi concorri cap de les situacions reflectides a l’article 9 d’aquestes bases o que els terrenys no siguin necessaris per a obres, serveis o instal·lacions de la UIB.

Acabat aquest any, i sempre que no hi hagi noves peticions, es podrà concedir una pròrroga per un any més, si ho sol·licita l’usuari.

Article 12. Espai comunitari

1. Segons les disponibilitats tècniques i econòmiques, la UIB dotarà cada grup de parcel·les d’un espai comunitari, on els adjudicataris podran dipositar les eines, llavors i altres elements, respectant en tot moment les normes de bona convivència.
2. Les persones responsables d’aquest espai podran retirar els elements dipositats si ho creuen oportú i/o ordenar-ne el desallotjament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions dòrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquestes bases apareguin en gènere masculí, s’han dentendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Les presents bases entraran en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de març de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
 Acord següent