FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 411
Divendres, 20 de febrer de 2015
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat

11290. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de febrer de 2015 per la qual es nomena secretari de l’Escola de Doctorat el professor Manuel A. Calvo Trias.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions l’article 4.c) de l'Acord normatiu 10909/2014, de 5 de febrer, pel qual es modifica l’Acord normatiu 10041/20111, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears, nomèn secretari d’aquest centre el professor Manuel A. Calvo Trias, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de febrer de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector d’Investigació i Postgrau, Sra. directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Sra. Gerent de la Universitat.

 
Acord anterior
 Acord següent