FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 411
Divendres, 20 de febrer de 2015
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat

11269. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2015 per la qual se substitueix un membre del Consell de Govern.

D'acord amb l'article 25.1.f) dels Estatuts d'aquesta universitat, nomèn el senyor Climent Ramis Noguera membre del Consell de Govern, en representació dels directors de departament i d’institut universitari de recerca i en substitució del senyor Rafel Crespí Cladera, atès que aquest darrer ha assolit la condició de representant dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A).

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
 Acord següent