FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXX
Núm. 411
Divendres, 20 de febrer de 2015
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat

11267. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de gener de 2015 per la qual es fan públics els representants dels claustrals del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Consell de Govern.

Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió ordinària per elegir els representants, entre altres processos electorals, dels claustrals del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 25.1.e) dels Estatuts.

Els vocals representants dels claustrals del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Consell de Govern són:

Titulars

1. Sònia Martínez Andreu (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
2. M. Teresa Arbós Berenguer (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)

Suplents (pendents de resoldre l’empat produït)

1. Joana Sánchez Roig (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)
2. Antoni Borràs López (Departament de Física)

El període de mandat dels vocals representants serà el que estableix l'article 25.2 dels Estatuts de la Universitat: «La durada del mandat dels representants claustrals dels grups A), B) i D) és de quatre anys, i la dels representants del grup C), de dos anys. El mandat dels representants dels degans i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca té una durada de dos anys.»

L'ordre dels diferents membres elegits respon, de major a menor, al nombre de vots obtinguts. Per tant, les substitucions s'han d'adequar a aquest ordre.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
 Acord següent