logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 407 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 21 de novembre de 2014
Consell de Govern

11154. ACORD NORMATIU del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es regula el funcionament del Centre d'Estudis de Postgrau.

El Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears s’integra en el marc de l’espai europeu d’educació superior i d’investigació com una contribució a l’impuls, el desenvolupament, la coordinació i la gestió de l’oferta dels estudis oficials de postgrau a la UIB.

La regulació dels estudis oficials de postgrau afavoreix l’adopció de pautes flexibles i d’adequació als canvis, sens perjudici dels criteris de qualitat i de planificació necessaris segons els requeriments científics i professionals del nostre entorn cultural i socioeconòmic.

La formació especialitzada, acadèmica, en investigació i professional dels estudis de postgrau estimula la seva definició multidisciplinària, expressada en la col·laboració interdepartamental, interfacultativa i interuniversitària, nacional i internacional, així com en la mobilitat territorial i virtual d’estudiants i professors. El Centre d’Estudis de Postgrau ha de promoure la internacionalització i la transversalitat dels estudis de màster i orientar l’oferta d’aquests estudis a la UIB.

El Centre d’Estudis de Postgrau assumeix un model específic de gestió acadèmica i administrativa dels estudis de postgrau, que condueix a l’expedició dels títols oficials de màster, per tal d’optimitzar recursos i obtenir la màxima eficàcia en la gestió d’uns ensenyaments amb gran potencial internacionalitzador i caracteritzats per l’especialització, la transversalitat, la mobilitat, la flexibilitat i el dinamisme, ateses, a més, la definició territorial interinsular i les dimensions de la UIB, tant pel que fa a l’oferta d’estudis oficials com al nombre d’alumnes matriculats.

El Centre d’Estudis de Postgrau, responsable de tots els estudis de màster oficials de la UIB, incorpora igualment la planificació conjunta i la gestió integral de l’oferta d’aquests estudis.

Per tot això, fent ús de les competències que li atribueix l'article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha regulat el funcionament del Centre d’Estudis de Postgrau en els termes següents:

Article 1. Naturalesa del Centre d’Estudis de Postgrau

 1. De conformitat amb les previsions de l’article 63.1 dels Estatuts de la UIB, el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) és l’òrgan responsable de la promoció, selecció, coordinació i gestió acadèmica de tots els estudis oficials de màster: els que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades; els orientats a l’especialització professional i acadèmica no inclosos en la tipologia anterior i els orientats a la iniciació i especialització en investigació.
 2. Aquesta responsabilitat serà sens perjudici de les atribucions que la normativa atorga a les facultats, les escoles, els departaments i els instituts universitaris de recerca com a òrgans proponents; a les comissions d’elaboració i disseny dels estudis de màster, als directors dels màsters i als consells d’estudis de màster.

Article 2. Competències del Centre d’Estudis de Postgrau

 1. El CEP és responsable de garantir la unitat de criteris acadèmics dels màsters de la UIB i de traçar línies estratègiques d’actuació, d’acord amb el vicerectorat amb competències en matèria de postgrau, amb vista a dissenyar i orientar l’oferta de postgrau oficial de la UIB d’acord amb les línies estratègiques establertes. El CEP ha de fomentar la internacionalització dels màsters de la UIB.
 2. Les competències del CEP són les següents:
  1. Seleccionar i coordinar les propostes d’estudis de màster presentades, tramitar les propostes seleccionades i responsabilitzar-se de la gestió acadèmica de tots els títols definitivament aprovats.
  2. Tramitar les modificacions dels estudis ja implantats.
  3. Informar sobre els convenis de col·laboració interdepartamentals i/o interuniversitaris, nacionals o estrangers presentats per a la realització d’un màster o per a la participació de la UIB en un programa oficial de postgrau d’una altra institució, per a la tramitació ulterior.
  4. Garantir la unitat de criteris acadèmics de màsters universitaris de la UIB.
  5. Promoure l'elaboració de plans d'estudis de màster que cobreixin els objectius estratègics de la UIB que es considerin oportuns.
  6. Gestionar la distribució dels espais que li siguin assignats d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.
  7. Coordinar la promoció i publicitat dels màsters de la UIB.
  8. Coordinar i revisar els convenis de col·laboració acadèmica i/o professional entre altres entitats i la UIB en relació amb les titulacions de màster.
  9. Aquelles funcions que li pugui encarregar el vicerector que tingui les competències en matèria de postgrau.
 3. Per tal de dur a terme les tasques esmentades a l’apartat anterior, el CEP establirà les oportunes vies de col·laboració amb els òrgans o serveis corresponents que tinguin competències relacionades.

Article 3. Estructura del Centre d’Estudis de Postgrau

El CEP té l’estructura següent:

 1. El director.
 2. El subdirector.
 3. El secretari.
 4. El Comitè Executiu.
 5. El Comitè de Direcció.
 6. Cinc comissions de màster (una per cada branca de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i Arquitectura).
 7. En els casos en què es consideri necessari, es podran crear amb aquesta finalitat grups de treball, a iniciativa del Comitè de Direcció, el Comitè Executiu o les comissions de màster, aprovat prèviament pel Comitè de Direcció.
 8. Qualsevol altre càrrec o òrgan que ateses determinades circumstàncies sigui necessari crear.

Article 4. Director

 1. El director del CEP desenvolupa les funcions de direcció, coordinació i supervisió de les activitats pròpies del Centre d’Estudis de Postgrau i n’executa els acords. Depèn orgànicament del vicerector que tingui atribuïda la competència en matèria de postgrau.
 2. El director té assignades, entre d’altres, les tasques següents:
  1. Dirigir i coordinar les tasques del CEP.
  2. Presidir el Comitè Executiu, el Comitè de Direcció i cada una de les cinc comissions de màster.
  3. Autoritzar les propostes de creació, modificació o supressió de programes de màster, amb l’informe previ del Comitè de Direcció.
  4. Incentivar i promoure la implantació d’estudis de màster, així com la mobilitat d’alumnes i professors.
  5. Controlar l’aplicació de la normativa vigent.
  6. Vetllar per l’excel·lència dels estudis oficials de màster i la seva adequació a les necessitats de l’entorn.
  7. Presentar les propostes de màster als òrgans competents.
  8. Proporcionar assessorament i suport als òrgans de la Universitat vinculats amb les accions formatives de postgrau.
  9. Representar el Centre d’Estudis de Postgrau.
  10. Nomenar els directors de màster.
  11. Donar el vistiplau als convenis de pràctiques dels alumnes de màster.
 3. El Rector nomenarà el director del CEP d'entre els professors de la Universitat que reuneixin els requisits per ocupar el càrrec. En tot cas ha de ser doctor i tenir un sexenni d’investigació com a mínim, sens perjudici de les exigències mínimes a què faci referència la legislació vigent en cada moment.
 4. El director del CEP no pot exercir aquest càrrec durant més de vuit anys.

Article 5. Subdirector

 1. El director ha de designar un subdirector d'entre els professors de la Universitat que reuneixin els requisits per ocupar el càrrec. En tot cas ha de ser doctor i tenir un sexenni d’investigació com a mínim.
 2. Correspon al subdirector assistir el director en les seves funcions i coordinar i dirigir les activitats que li assigni el director.
 3. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del director, aquest serà substituït pel subdirector.
 4. El subdirector cessa en el seu càrrec a petició pròpia, per decisió del director que el va nomenar o quan sigui elegit un nou director.

Article 6. Secretari

 1. El secretari del CEP, que ho és també del Comitè de Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau i de cada una de les comissions de màster, és el fedatari de les actes i els acords dels òrgans del Centre d’Estudis de Postgrau i té encomanades la custòdia dels llibres d'actes i l'expedició de certificats dels acords i de tots els actes o fets que constin als documents oficials del CEP. Així mateix, li correspon, amb l'ajut del personal d'administració i serveis adscrit al CEP, confeccionar tots els escrits de caràcter administratiu o econòmic que li encarregui el director. A més, el secretari col·laborarà en les tasques de direcció del CEP.
 2. El director ha de designar el secretari d'entre professors doctors de la Universitat que reuneixin els requisits per ocupar el càrrec i tinguin un sexenni d’investigació com a mínim.
 3. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del secretari, serà substituït interinament per la persona que, a aquest efecte, designi el director.
 4. El secretari cessa en el càrrec a petició pròpia, per decisió del director o quan sigui elegit un nou director.

Article 7. Comitè Executiu

 1. El director del Centre d’Estudis de Postgrau, el subdirector i el secretari formen el Comitè Executiu del CEP.
 2. Les funcions del Comitè Executiu són:
  1. Promoure, a iniciativa pròpia o del Consell de Direcció del CEP, l'elaboració de plans d'estudis de màster que cobreixin els objectius estratègics de la UIB que consideri oportuns.
  2. Planificar l’oferta de màsters.
  3. Concretar i desenvolupar les propostes de màster; posar en funcionament els nous títols aprovats i assistir el director en les seves decisions.
  4. Fer el seguiment de la gestió acadèmica dels màsters universitaris i informar-ne el Comitè de Direcció del CEP.
  5. Establir els protocols administratius i de gestió a seguir en la implementació dels màsters universitaris.
  6. Exercir les funcions que li siguin delegades pels diferents òrgans del CEP, o pel vicerectorat competent en matèria de postgrau.

Article 8. Comitè de Direcció

 1. El Comitè de Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau és format per:
  1. El director del CEP, que el presidirà.
  2. El subdirector del CEP.
  3. El secretari del CEP.
  4. El director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB).
  5. Tots els directors dels màsters que s’imparteixen el curs acadèmic en el qual té lloc la reunió.
  6. Un membre del personal d’administració i serveis elegit entre el personal vinculat amb el postgrau.
  7. Un alumne de màster elegit entre la totalitat dels que cursen estudis de màster cada any acadèmic.

  Actuarà com a secretari del Comitè de Direcció el secretari del CEP.

 2. Les funcions del Comitè de Direcció són les següents:
  1. Proposar les pautes generals per a l'elaboració i organització dels màsters.
  2. Informar sobre les propostes de creació, modificació o supressió de programes.
  3. Valorar i, si escau, aprovar els informes anuals de seguiment dels màsters de la UIB.
  4. Fomentar la internacionalització i les relacions interuniversitàries dels estudis de màster oficials.

Article 9. Comissions de màster per branca de coneixement

 1. Es crearan cinc comissions de màster atenent les distintes àrees de coneixement:
  1. Comissió de Màster d’Arts i Humanitats.
  2. Comissió de Màster de Ciències.
  3. Comissió de Màster de Ciències de la Salut.
  4. Comissió de Màster de Ciències Socials i Jurídiques.
  5. Comissió de Màster d’Enginyeria i Arquitectura.
 2. Cada una d’aquestes comissions serà formada per:
  1. El Comitè Executiu del Centre d’Estudis de Postgrau.
  2. Els directors dels màsters dels estudis inclosos en cada comissió, segons la branca de coneixement, que s’estiguin impartint cada curs acadèmic.
 3. Aquestes comissions s’encarregaran dels assumptes relacionats amb els màsters inclosos en cada una de les seves àrees.
 4. Les funcions de les comissions de màster són:
  1. Estudiar les modificacions proposades als plans d’estudis dels màsters universitaris de la seva branca de coneixement i informar-ne per tramitar-les per a la seva aprovació.
  2. Fer el seguiment de control de qualitat que la Universitat estableixi.
  3. Fer el seguiment de la mobilitat de professors i estudiants en les distintes titulacions.
  4. Fer el seguiment dels reconeixements i transferència de crèdits als diferents màsters.
  5. Revisar els convenis de pràctiques externes.
  6. Altres funcions que hom els pugui assignar.
 5. Amb caràcter general i per als assumptes de tràmit, s’afavorirà la virtualitat en el funcionament de les distintes comissions.

Article 10. Grups de treball

Es podran crear grups de treball formats per experts dels àmbits acadèmic i científic en la matèria que s’ha de tractar, que seran nomenats amb aquesta finalitat pel director del CEP.

Article 11. Adscripció de màsters

Tots els màsters oficials de la UIB queden adscrits al Centre d’Estudis de Postgrau.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

 1. Queda derogat expressament l’Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.
 2. Queda derogat expressament l’article 32 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, així com tot allò que s’oposi al que disposa el present acord normatiu.
 3. Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que disposa el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de novembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet