logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 404 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de setembre de 2014
Consell de Govern

11088. ACORD EXECUTIU del dia 2 de setembre de 2014 pel qual s'aprova el Reglament intern del Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears.

Fent ús de les competències que li atribueixen l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat i l’article 4 de l’Acord normatiu 10960/2014, de 18 de març, pel qual es crea el Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 399, de 4 d’abril), el Consell de Direcció, a la sessió del dia d'avui, acorda d’aprovar el Reglament intern del Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Definició

El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears és un òrgan creat mitjançant l’Acord normatiu 10960/2014 amb la finalitat d’assessorar la Universitat en les tasques científiques i docents que impliquin la utilització d’organismes modificats genèticament (OMG), agents biològics i mostres potencialment contaminades amb agents biològics i l’objectiu essencial de vetllar perquè es compleixin les obligacions exigides per la normativa de bioseguretat.

Article 2. Funcions

 1. El Comitè de Bioseguretat té com a funcions les següents:
  1. Assessorar el personal docent i investigador en les activitats pròpies en què utilitzin OMG, agents biològics o material biològic potencialment contaminat, comprovant i certificant, si escau, que les instal·lacions compleixen la legislació en matèria de bioseguretat en funció del nivell de risc declarat, i que es compleixen les normes específiques de seguretat i higiene professional i de protecció del medi ambient exigides per la normativa. Aquesta tasca es farà a partir de la informació proporcionada pels investigadors i docents i amb els informes de bioseguretat que haurà elaborat el Servei de Prevenció prèviament.
  2. Comprovar que el Servei de Prevenció, amb la informació que aporten els investigadors, ha elaborat la documentació relativa a l’avaluació dels riscs, registre d’OMG i agents biològics, relació de personal exposat, registre d’incidents i accidents, normes i procediments de treball, registre de la formació i informació del personal exposat, registre de la realització de la vigilància de la salut i vacunació del personal exposat, gestió de residus sanitaris i instruccions en cas d’emergència.
  3. Aprovar les directrius d’utilització de les instal·lacions quant als nivells de risc, accés, ús del material, protocols de descontaminació, gestió de residus, etc. El Comitè pot controlar en tot moment el compliment dels procediments i protocols que hagi aprovat, per la qual cosa podrà fer les visites d’inspecció que estimi oportunes.
  4. Aprovar directrius per a la difusió de les bones pràctiques i promoure la formació en aquest àmbit.
  5. Assessorar la Universitat i els investigadors i docents per realitzar les sol·licituds d’autorització i comunicacions a l’autoritat competent sobre l’ús d’OMG i/o agents biològics, i dur un registre de les instal·lacions autoritzades i dels OMG i/o agents biològics notificats.
  6. Actuar d’ofici quan tingui coneixement de l’ús no declarat d’agents biològics i/o OMG, requerint la informació que estimi oportuna per avaluar les activitats i instant que es faci la sol·licitud oficial.
  7. Promoure la coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscs laborals quan en l’activitat d’investigació hi participi personal d’entitats externes, i demanar a l’altra institució la informació necessària per al control correcte dels riscs.
  8. Informar el vicerectorat amb competències en investigació sobre els acords adoptats pel Comitè.
  9. Qualsevol altra funció que, dins el seu àmbit d’actuació, li sigui assignada pel vicerectorat esmentat a la lletra anterior.
 2. Queden exclosos de l’àmbit competencial del Comitè de Bioseguretat les investigacions amb humans o animals, els assaigs clínics i els procediments medicoquirúrgics, sempre que aquestes investigacions no impliquin la utilització deliberada d’agents biològics o OMG. Quan el Comitè de Bioseguretat rebi una sol·licitud d’informe per al qual no sigui competent, informarà d’aquest fet la persona interessada, perquè remeti el projecte d’investigació o l’assaig clínic a l’òrgan competent.

Article 3. Composició

La composició del Comitè de Bioseguretat està regulada a l’article 3 de l’Acord normatiu 10960/2014. Això no obstant, el Comitè de Bioseguretat, sempre que ho consideri adient, pot demanar l’assessorament de persones expertes no pertanyents al Comitè, les quals han de respectar, en tot moment, el principi de confidencialitat.

Article 4. Funcions del president

Són funcions del president del Comitè de Bioseguretat:

 1. Fer les convocatòries i establir l’ordre del dia de les sessions, presidir-les, suspendre-les i aixecar-les.
 2. Dictar les instruccions oportunes per al compliment dels acords del Comitè i realitzar les actuacions necessàries per executar-los.
 3. Validar els certificats de bioseguretat requerits en els projectes d’investigació.

Article 5. Funcions del secretari

Són funcions del secretari:

 1. Redactar i aixecar les actes de les reunions del Comitè.
 2. Processar, distribuir i custodiar tota la documentació pròpia del Comitè.
 3. Redactar els certificats de bioseguretat corresponents als projectes d’investigació i qualssevol altres que es desprenguin dels acords adoptats pel Comitè.
 4. Fer qualsevol altre tràmit que el Comitè o el seu president, en el compliment de les seves funcions, li assignin.

Article 6. Actuacions del Comitè

El Comitè actuarà d’ofici o a instància de part sempre que ho requereixin les seves funcions, i també quan ho demani la Comissió d'Investigació de la UIB, el vicerectorat amb competències en matèria d’investigació o la Comissió Acadèmica.

Article 7. Reunions

 1. El Comitè es reunirà com a mínim un cop cada semestre amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari en qualsevol moment, a petició almenys de dos dels membres.
 2. Les reunions quedaran vàlidament constituïdes sempre que hi siguin presents, almenys, la meitat dels membres que efectivament componen el Comitè en cada moment, sempre que hi hagi el president i el secretari o qui els substitueixi. Un cop constituïda la sessió, l’acord d’avaluar positivament o negativament un procediment es prendrà per majoria absoluta dels assistents. Per prendre altres acords caldrà la majoria simple dels membres presents.
 3. No poden participar en l’avaluació d’un procediment els membres del Comitè que hi tinguin una relació directa.

Article 8. Sol·licituds d’avaluació

 1. Tots els membres de la UIB que vulguin utilitzar OMG, agents biològics o mostres potencialment contaminades amb agents biològics, han de demanar al Comitè l’avaluació de procediments per a activitats docents o d’investigació seguint el procediment que s’estableixi. Per obtenir l’autorització corresponent, hauran de presentar tota la documentació requerida pel Comitè de Bioseguretat, que estarà disponible a la pàgina web de la UIB.
 2. La sol·licitud d’avaluació es pot presentar durant tot l’any acadèmic, amb l’objecte d’obtenir l’autorització corresponent amb antelació suficient abans del termini requerit en les convocatòries de projectes de recerca o del començament de l’activitat docent. En qualsevol cas, per a projectes de recerca la presentació de la sol·licitud d’avaluació al Comitè serà preceptiva per obtenir la signatura del representant legal de la Universitat.

Article 9. Emissió d’informes

 1. Un cop avaluat un procediment, el Comitè emetrà un informe, que podrà ser:
  1. Informe favorable, quan tots els aspectes de bioseguretat es valorin de manera positiva, i implicarà la concessió de l’autorització requerida.
  2. Informe condicionat a l’esmena de defectes formals o a l’aportació de la documentació addicional expressament sol·licitada. En aquest cas el Comitè farà una sol·licitud al responsable de l’activitat i li donarà un termini de resposta, i, si escau, realitzarà una nova valoració quan rebi la documentació. Si no es presenta en el termini fixat el que s’ha demanat, s’emetrà un informe desfavorable.
  3. Informe desfavorable, quan els aspectes de bioseguretat es valorin de manera negativa, i implicarà la denegació de l’autorització requerida.
 2. El Comitè de Bioseguretat emetrà els informes per escrit i de manera motivada en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data de presentació al registre corresponent de la sol·licitud d’avaluació. Transcorregut aquest termini sense resposta, el sol·licitant ha d’entendre que el Comitè ha informat desfavorablement sobre la sol·licitud.
 3. Els informes del Comitè de Bioseguretat sobre procediments que no requereixin altres autoritzacions expresses són vinculants per a la UIB.

Article 10. Notificació

En el cas de projectes d’investigació, els informes del Comitè seran notificats al sol·licitant i al vicerector amb competències en matèria d’investigació. En el cas d’activitats docents, es notificaran al sol·licitant i a la direcció del centre responsable de la titulació.

Article 11. Resolució i impugnació

L’acord del Comitè de Bioseguretat pel qual s’informi negativament sobre un projecte pot ser objecte de recurs d’alçada davant el Rector. La resolució del Rector exhaureix la via administrativa i és impugnable directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Confidencialitat

Els membres del Comitè de Bioseguretat han de respectar el principi de confidencialitat sobre la informació rebuda, les deliberacions i els resultats.

Segona. Altres normes de seguretat i salut

Aquest reglament és disposició normativa, sens perjudici del compliment dels deures i obligacions sobre avaluació de riscs i planificació de l’acció preventiva prevists a les normes de seguretat i salut aplicables.

Tercera. Incompliment normatiu

En cas d’incompliment de la normativa de bioseguretat per part dels investigadors o docents, el Comitè de Bioseguretat podrà requerir la paralització del projecte a les autoritats competents.

Quarta. Règim jurídic de funcionament

En el que no preveu aquest reglament en relació amb el funcionament del Comitè de Bioseguretat, s’han d’aplicar les previsions del capítol I (Disposicions generals) del títol I (Dels òrgans col·legiats de govern i representació) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març).

Cinquena. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de setembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet