logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 403 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 31 de juliol de 2014
Consell de Govern

11038. ACORD NORMATIU del dia 22 de juliol de 2014 pel qual s'aprova el programa d'emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears.

Els darrers anys s’observa que una part del PDI de la UIB es jubila abans de l’edat màxima de jubilació i que durant els seus darrers anys aquests professors imparteixen un nombre elevat d’hores de classe. Això provoca que el relleu generacional no es produeixi de manera ordenada i que una part de la docència que impartien aquests professors acabi sent assignada (una vegada produïda la jubilació) a professors associats, cosa especialment greu en els departaments que ja tenen un nombre molt elevat d’aquest tipus de professors.

Per això es proposa un programa d’emèrits propis que permeti retenir el talent acadèmic acumulat al llarg d’una dilatada carrera professional, amb la qual cosa es permetrà un relleu generacional més ordenat i sense costs addicionals per al conjunt de la societat, atès que les retribucions que puguin percebre aquests professors serien l’equivalent del que percebrien els professors associats per fer la mateixa docència. D’aquesta manera es comptarà amb els recursos per tenir gent en formació sense haver d’incrementar el nombre de professors associats de la UIB.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.2.40 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el programa d’emèrits propis en els termes següents:

Article 1. Tramitació

El professors jubilats que hagin prestat serveis destacats a la Universitat que es vulguin acollir a aquest pla d’emèrits propis ho han de sol·licitar al seu departament abans del 31 de desembre de l’any anterior a aquell en què es vulguin jubilar. Si el departament aprova la petició, la trametrà al vicerector competent en matèria de professorat per a la seva aprovació, si escau, pel Consell de Govern.

Article 2. Durada

Els contractes d’emèrit propi tindran una durada d’un any i seran renovables anualment, fins a arribar a un màxim de tres anys. La renovació serà a petició de la persona interessada, amb el vistiplau del departament i l’aprovació del Consell de Govern. Les sol·licituds de renovació s’han d’adreçar, per escrit, al Servei de Recursos Humans abans del 31 de desembre de l’any anterior a aquell en què acaba el contracte en vigor.

Article 3. Assignació de docència

Els departaments poden assignar a aquests professors un màxim de 180 hores de docència (la qual cosa equivaldria a una assignatura per semestre amb els desdoblaments corresponents, si escau).

Article 4. Retribucions

El professor emèrit propi percebrà l’equivalent a la retribució d’un professor associat, sense les gratificacions extraordinàries anuals que correspondrien, per les hores de docència que li hagi assignat el departament.

Article 5. Condicions laborals

El professor emèrit propi gaudirà de la resta de condicions de treball que tenia abans de jubilar-se, a excepció del salari i altres particularitats inherents a la figura del professor emèrit.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Règim transitori

El termini previst a l’article primer s’aplicarà a partir de la planificació del curs 2015-16. Per al curs 2014-15 es podran acceptar acolliments al pla fins al 15 de setembre de 2014 si totes les parts implicades (professor, departament i Consell de Direcció) hi estan d’acord, de la qual cosa s’ha d’informar el Consell de Govern.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juliol de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet