logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 403 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 31 de juliol de 2014
Consell de Govern

11037. ACORD NORMATIU del dia 22 de juliol de 2014 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

L’Acord normatiu 10909/2014, de 5 de febrer, pel qual es modifica l’Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la UIB, fa necessària la modificació de l’Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears. Alhora, amb el present acord normatiu es modifiquen alguns aspectes de la composició del tribunal que ha de jutjar una tesi doctoral, i s’hi incorporen determinats aspectes no prevists a l’Acord normatiu 10208/2012 que per la seva naturalesa escau d’incloure en el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat.

La Universitat de les Illes Balears, en virtut de la seva autonomia i en el marc de les atribucions que li confereixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d'universitats, i el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, regula a través de la present normativa els seus ensenyaments de doctorat, a l’empara de les previsions del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.32 i 63 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

CAPÍTOL I. DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT

Article 1. Definicions

Als efectes del present reglament i de conformitat, si escau, amb l’article 2 del Reial decret 99/2011, s’entendrà per:

 1. Doctorat: tercer cicle d’estudis universitaris oficials, conduent a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.
 2. Programa de doctorat: conjunt d’activitats conduents a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor. Els programes de doctorat tenen per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i han d’establir els procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de tesis doctorals en un àmbit concret del coneixement.
 3. Doctorand: persona que, acreditats prèviament els requisits establerts al Reial decret 99/2011, ha estat admesa a un programa de doctorat i s’hi ha matriculat. També tenen la consideració de doctorands les persones que han estat admeses i estan matriculades en programes de doctorat vigents regulats per normatives anteriors a la que s’esmenta aquí.
 4. Escola de Doctorat: unitat creada per una o diverses universitats i en possible col·laboració amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats de R D I, nacionals o estrangers, que té per objecte fonamental l’organització dins el seu àmbit de gestió del doctorat, en una o diverses branques de coneixement o amb caràcter interdisciplinari.
 5. Document d’activitats del doctorand: registre individualitzat de control de les dites activitats, materialitzat en el corresponent suport, que ha de ser revisat regularment pel tutor i el director de tesi i avaluat per la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat a què es refereixen l’article 8.3 del Reial decret 99/2011 i l’article 12.5 d’aquest reglament.
 6. Director de tesi: màxim responsable en la conducció del conjunt de les tasques de recerca del doctorand, en els termes que preveuen els articles 11.4 i 12.1 del Reial 99/2011 i l’article 11 d’aquest reglament.
 7. Tutor: responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat en investigació als principis dels programes i, si escau, de les escoles de doctorat.
 8. Comissió acadèmica de cada programa de doctorat: responsable de la seva definició, actualització, qualitat i coordinació, així com del progrés de la recerca, de la formació i de l’autorització de la presentació de tesi de cada doctorand del programa.
 9. Carta de tesi: document de compromís a què fan referència l’article 11.8 del Reial decret 99/2011 i l’article 13 d’aquest reglament en el qual s’estableixen les funcions de supervisió dels doctorands i que és signat per la universitat, el doctorand, el seu tutor i el seu director de tesi.
 10. Unitat proponent del programa de doctorat: qualsevol unitat competent en matèria d’investigació que proposi el programa. D’acord amb el que estableix l’article 145 dels Estatuts de la UIB, les unitats competents en matèria d’investigació són els grups de recerca reconeguts com a tals per la UIB, els departaments, els instituts universitaris de recerca i altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats.
 11. Òrgan responsable de la gestió acadèmica i administrativa dels programes de doctorat: Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB), creada per acord del Consell de Govern de la UIB del dia 22 de novembre de 2011.

Article 2. Estructura i gestió dels estudis de doctorat

 1. Els estudis de doctorat de la UIB s’estructuren en programes de doctorat.
 2. Correspon a l’EDUIB la gestió acadèmica i administrativa dels programes de doctorat de la UIB.

Article 3. Durada dels estudis de doctorat: temps complet, temps parcial i baixa temporal

 1. La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.
  Si transcorreguts els tres anys no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa pot autoritzar que es prorrogui el termini un any més, termini que, excepcionalment, es podria ampliar amb un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert al corresponent programa de doctorat. Aquestes autoritzacions han de ser ratificades per l’òrgan responsable de la gestió acadèmica del programa de doctorat, l’EDUIB, d’acord amb el que disposa l’article 2 d’aquest reglament.
 2. La comissió acadèmica del programa de doctorat, vista la sol·licitud de la persona interessada i sempre que hi concorrin circumstàncies que ho facin aconsellable, pot autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial. Aquesta autorització ha de ser ratificada per l’EDUIB. En aquest cas, la durada dels estudis serà de cinc anys, a comptar de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.
  En el cas d’estudis a temps parcial, si transcorreguts els cinc anys no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa pot autoritzar que es prorrogui el termini dos anys més, termini que, excepcionalment, es podria ampliar amb un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert al corresponent programa de doctorat. Aquestes autoritzacions han de ser ratificades per l’EDUIB.
  Als efectes del còmput dels períodes anteriors no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
 3. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa i justificar davant d’aquesta, que decidirà si és procedent d’accedir al que sol·licita el doctorand. L’òrgan responsable de la gestió acadèmica del programa de doctorat, l’EDUIB, vist l’informe de la comissió acadèmica, decidirà sobre la concessió de la baixa temporal sol·licitada.

CAPÍTOL II. DE L’ACCÉS I L’ADMISSIÓ ALS ESTUDIS DE DOCTORAT

Article 4. Requisits d’accés als estudis de doctorat

D’acord amb el que preveuen l’article 6 i el segon apartat de la disposició addicional segona del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, poden accedir a un programa oficial de doctorat les persones que estiguin en una de les situacions següents:

 1. Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
 2. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’espai europeu d’educació superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 3. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del reial decret 99/2011, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.
 4. Ser titulats universitaris que, obtinguda prèviament plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.
 5. Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologació, comprovat prèviament per la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.
 6. Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.
 7. Ser llicenciats, arquitectes o enginyers en possessió del Diploma d’Estudis Avançats obtingut d’acord amb les previsions del Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o que hagin assolit la suficiència investigadora regulada pel Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Article 5. Admissió als estudis de doctorat

 1. D’acord amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, les comissions acadèmiques a què fa referència l’article 9 d’aquest reglament poden establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants al programa de doctorat corresponent.
 2. L’admissió a un programa de doctorat pot incloure l’exigència de complements de formació específics, en funció del perfil d’ingrés de l’estudiant. Aquests complements de formació específica tindran, als efectes de preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l’estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computarà als efectes dels límits que estableix l’article 3 d’aquest reglament.
 3. Els requisits i criteris d’admissió a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article i els complements específics de formació a què es refereix l’apartat 2, es faran constar a la memòria de verificació a què es refereixen l’article 10.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i l’article 6.2 d’aquest reglament.
 4. En el cas d’estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els sistemes i procediments d’admissió inclouran els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

CAPÍTOL III. DELS PROGRAMES DE DOCTORAT

Article 6. Organització de la formació doctoral en els programes de doctorat

 1. Els programes de doctorat es desenvoluparan a l’EDUIB o a qualsevol altra unitat competent en matèria d’investigació: grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca i altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats d’acord amb el que estableix l’article 145.1 dels Estatuts de la UIB.
 2. Els programes de doctorat inclouran aspectes organitzats de formació investigadora, no necessàriament estructurada en crèdits ECTS, que comprendrà formació transversal i formació específica dins l’àmbit de cada programa. L’organització d’aquesta formació i els procediments per al seu control es descriuran a la memòria de verificació del programa de doctorat.
 3. Les activitats de formació realitzades pel doctorand es recolliran al document d’activitats del doctorand a què fa referència la lletra e) de l’article 1 d’aquest reglament.
 4. L’activitat principal del doctorand és la investigació, que es concreta en l’elaboració d’una tesi doctoral, que consisteix en un treball de recerca original realitzat pel doctorand en qualsevol camp del coneixement i d’acord amb el que estableix l’article 15 d’aquest reglament.
 5. La formació doctoral garanteix l’adquisició per part del doctorand de les competències que figuren a l’article 5.1 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat, i a l’article 8.2 del Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol (BOE de 3 d’agost), pel qual s’estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES).
 6. La formació doctoral garanteix l’adquisició per part del doctorand de les capacitats i destreses personals a què fa referència l’article 5.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat.
 7. En casos excepcionals, degudament acreditats, i atesa la trajectòria professional o acadèmica del doctorand, la comissió acadèmica, un cop revisats els mèrits del doctorand, pot eximir-lo, de forma parcial o total, de l’obligatorietat de cursar les activitats formatives transversals i/o específiques. Aquesta decisió, en tot cas, ha de ser ratificada per l’EDUIB.

Article 7. Organització dels programes de doctorat

 1. Els programes de doctorat de la UIB es poden organitzar conjuntament amb altres universitats d’acord amb un conveni específic signat a l’efecte, i poden comptar amb la col·laboració, expressada mitjançant conveni, d’altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitat de R D I, públics o privats, nacionals o estrangers, d’acord amb l’estratègia en matèria d’investigació i formació doctoral definida pels vicerectorats competents.
 2. Cada programa de doctorat ha de ser organitzat, dissenyat i coordinat per una comissió acadèmica, la composició i les funcions de la qual es detallen a l’article 9 d’aquest reglament.
 3. Cada programa de doctorat ha de tenir un coordinador, nomenat pel Rector de la UIB o per acord entre rectors quan es tracti de programes conjunts, o en la manera que s’indiqui en els convenis corresponents en els casos en què el doctorat es desenvolupi en col·laboració amb altres institucions.
  El coordinador ha de ser un investigador rellevant que hagi dirigit un mínim de dues tesis doctorals i estigui en possessió almenys de dos períodes d’activitat investigadora reconeguts d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat universitari. En cas que aquest investigador ocupi una posició en la qual no sigui aplicable l’esmentat criteri d’avaluació, haurà d’acreditar mèrits equiparables a aquests.

Article 8. Professors

Tots els professors d’un programa de doctorat han d’estar en possessió del títol de doctor, sens perjudici de la possible col·laboració en determinades activitats específiques d’altres persones o professionals en virtut de la seva rellevant qualificació en l’àmbit de coneixement corresponent.

Article 9. Comissions acadèmiques dels programes de doctorat

 1. La comissió acadèmica d’un programa de doctorat és l’òrgan responsable del disseny, l’organització i la coordinació del programa de doctorat.
 2. La comissió acadèmica d’un programa de doctorat ha de ser formada íntegrament per doctors i la nomena el Rector, a proposta del director de l’EDUIB i una vegada consultades les unitats d’investigació proponents del programa, d’acord amb el que estableixen els Estatuts i reglaments de la UIB. El coordinador del programa de doctorat presideix la comissió acadèmica del programa i ha de ser un investigador que compleixi els requisits establerts a l’article 7.3 d’aquest reglament.
 3. Les funcions de la comissió acadèmica són:
  1. Dissenyar, organitzar i coordinar el programa de doctorat.
  2. Responsabilitzar-se de la seva actualització i de la seva qualitat.
  3. Responsabilitzar-se de la formació dels doctorands matriculats en el programa.
  4. Admetre els doctorands al programa.
  5. Proporcionar als doctorands un tutor, immediatament després de la formalització de la seva admissió en el programa.
  6. Proporcionar als doctorands un director de tesi doctoral, en un termini inferior a sis mesos des de la data de matriculació en el programa.
  7. Aprovar, si escau, el pla de recerca que el doctorand ha de presentar en un termini inferior a dotze mesos des de la data de matriculació en el programa.
  8. Vetllar per la correcta utilització i formalització del document d’activitats del doctorand.
  9. Executar els controls anuals de l’activitat duta a terme pel doctorand segons el que preveu l’article 11 del Reial 99/2011, de 28 de gener.
  10. Autoritzar la presentació de la tesi doctoral.
 4. La composició de la comissió acadèmica és:
  1. El coordinador del programa de doctorat, que la presideix.
  2. Un mínim de dos professors de la UIB de les unitats competents en matèria de recerca a què fa referència l’article 145.1 dels Estatuts de la UIB, dins l’àmbit del coneixement en què es desenvolupa el programa de doctorat.
  3. Un representant, si escau, de cada una de les institucions que hagin signat un conveni amb la UIB als efectes del programa de doctorat, que ha d’estar en possessió del títol de doctor.

   En el cas de titulacions conjuntes entre la UIB i altres universitats, la composició de la comissió acadèmica s’establirà d’acord amb el que estipuli el conveni, el qual ha de recollir necessàriament aquest aspecte.
 5. La comissió acadèmica traslladarà al Comitè Executiu de l’EDUIB per a la ratificació pertinent, si escau:
  1. Els nomenaments de tutor i director de tesi. En el cas del director de tesi, el nomenament s’ha d’acompanyar amb el currículum actualitzat de l’investigador nomenat.
  2. El pla de recerca dels doctorands i els informes de les avaluacions anuals.
  3. La tesi, amb l’informe del director a què fa referència l’article 16 d’aquest reglament, i l’autorització per presentar-la.
  4. La proposta de tribunal, elaborada d’acord amb el que disposa l’article 16 d’aquest reglament.

Article 10. Tutor

 1. El tutor ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada, vinculat a l’EDUIB o les unitats competents en matèria d’investigació que organitzen el programa a les quals es refereix l’article 145.1 dels Estatuts de la UIB. Aquesta vinculació s’entendrà en un sentit ampli, de manera que, a més dels professors de la UIB participants en el programa de doctorat corresponent, s’hi entendran vinculats els investigadors de fora de la UIB pertanyents a empreses o institucions de recerca la participació de les quals en el programa de doctorat hagi estat establerta mitjançant conveni a l’efecte.
 2. La comissió acadèmica del programa de doctorat nomenarà el tutor de cada doctorand un cop aquest hagi estat admès al programa. Aquest nomenament s’ha de ratificar d’acord amb el que preveu l’article 9.5 d’aquest reglament.
 3. És responsabilitat del tutor vetllar per la interacció del doctorand amb la comissió acadèmica i ajudar en el seguiment de les activitats que realitza el doctorand.
 4. La comissió acadèmica, oït el doctorand i sempre que hi concorrin raons justificades, pot modificar el nomenament del tutor en qualsevol moment del doctorat. Aquest nomenament s’ha de ratificar d’acord amb el que preveu l’article 9.5 d’aquest reglament.

Article 11. Director de tesi

 1. El director de tesi ha de ser un doctor espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, amb independència de la universitat, el centre o la institució en què presti els seus serveis.
 2. La comissió acadèmica del programa de doctorat nomenarà el director de la tesi doctoral en un termini màxim de sis mesos després que el doctorand s’hagi matriculat en el programa. Aquest nomenament serà ratificat d’acord amb el que preveu l’article 9.5 d’aquest reglament, per a la qual cosa s’ha de presentar un currículum actualitzat de l’investigador que es proposa com a director de tesi.
 3. El director de tesi doctoral pot coincidir o no amb el tutor a qui fa referència l’article 10 d’aquest reglament.
 4. El director de tesi és el màxim responsable de l’orientació del doctorand en les activitats de recerca conduents a la realització de la tesi doctoral, de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si escau, a la d’altres projectes i activitats on s’inscrigui el doctorand. El director de tesi ha de fer un seguiment de les activitats del doctorand a través de la revisió del document d’activitats del doctorand a què fan referència els articles 1 i 12.5 d’aquest reglament.
 5. La tesi la poden codirigir altres doctors quan es donin raons d’índole acadèmica, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica o els programes executats en col·laboració amb institucions o empreses d’àmbit nacional o internacional, amb l’autorització prèvia de la comissió acadèmica. Aquesta autorització pot ser revocada amb posterioritat si, segons el parer de la comissió acadèmica, la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.
 6. La comissió acadèmica, oïts el doctorand, el tutor i el director de tesi i sempre que hi concorrin raons justificades, pot modificar el nomenament del director de tesi doctoral en qualsevol moment del doctorat. Aquest nomenament s’ha de ratificar d’acord amb el que preveu l’article 9.5 d’aquest reglament.

Article 12. Doctorand

 1. Els doctorands admesos a un programa de doctorat es matricularan anualment pel concepte de tutela acadèmica de doctorat. En el cas de programes conjunts, el conveni ha de determinar necessàriament la forma en què s’ha de dur a terme la matrícula.
 2. Els doctorands, un cop matriculats en un programa de doctorat, se sotmetran al règim jurídic, si escau contractual, que resulti de la legislació específica que els sigui aplicable.
 3. Una vegada matriculat en el programa, es materialitzarà per a cada doctorand el document d’activitats del doctorand a què es refereix l’article 1 d’aquest reglament. De conformitat amb l’Acord executiu 9864/2011, de 5 de juliol, sobre el registre de les activitats dels doctorands (FOU núm. 351, de 22 de juliol), el doctorand es compromet formalment a mantenir un registre actualitzat de totes les activitats formatives i d’investigació que dugui a terme en el marc del programa de doctorat que cursi, en el qual ha d’incloure: publicacions en revistes especialitzades, assistència a reunions o congressos científics, presentació de ponències en reunions o congressos científics, assistència a cursos, seminaris i altres activitats formatives, estades de recerca en altres institucions, beques o ajuts rebuts i qualsevol altra informació que sigui rellevant per a la seva formació doctoral. El suport material d’aquest document ha de ser l’aplicació de gestió de currículums de GREC o qualsevol altra que el Consell de Direcció de la UIB pugui determinar en substitució d’aquesta.
 4. Abans d’acabar el primer any, el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca que almenys ha d’incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Aquest pla es pot millorar i detallar al llarg de l’estada al programa i ha de ser avalat pel tutor i el director. Aquest pla de recerca s’ha de presentar davant la comissió acadèmica per a l’aprovació pertinent.
 5. La comissió acadèmica del programa ha d’avaluar anualment el pla de recerca i el document d’activitats, juntament amb els informes que a aquest efecte han d’emetre el tutor i el director. L’avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, i a aquest efecte s’ha d’elaborar un nou pla de recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand ha de ser donat de baixa definitiva en el programa.

Article 13. Carta de tesi

La UIB, d’acord amb l’article 11.8 del Reial decret 99/2011, establirà les funcions de supervisió dels doctorands mitjançant un compromís documental signat pel vicerector competent en representació de la Universitat, el doctorand, el seu tutor i el seu director.

Aquest compromís ha de ser rubricat tan aviat com sigui possible després de l’admissió del doctorand i una vegada que hom li hagi assignat un director de tesi.

El document ha d’incloure un procediment de resolució de conflictes i ha de preveure els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que es puguin generar en l’àmbit de programes de doctorat.

Article 14. Doctorats amb menció cap a l’excel·lència o altres mencions equivalents

 1. L’EDUIB, d’acord amb la seva missió, promourà que tots els programes de doctorat de la UIB optin a la menció cap a l’excel·lència (o d’altres equivalents) a través de les convocatòries que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport pugui obrir a l’efecte.
 2. Els programes de doctorat adscrits a l’EDUIB que aconsegueixin la menció cap a l’excel·lència seran objecte d’incentius especials, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i de recursos humans de la UIB. Aquests incentius poden comprendre: la preferència en les convocatòries de mobilitat finançades amb fons propis de la UIB, el major reconeixement de la tasca dels coordinadors dels dits programes, la preferència en les convocatòries de contractes predoctorals finançats amb fons de la UIB o qualsevol altra mesura de reconeixement i incentivació que escaigui d’implementar a proposta del Consell de Direcció de la UIB.

CAPÍTOL IV. DE LA TESI DOCTORAL

Article 15. La tesi doctoral

 1. La tesi doctoral ha de consistir en un treball original de recerca elaborat pel candidat en qualsevol camp del coneixement. La tesi ha de capacitar el doctorand per al treball autònom en l’àmbit de la R D I.
 2. La tesi pot ser desenvolupada i, si escau, defensada, en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement.
 3. Per tal de garantir la qualitat de la tesi, amb anterioritat a la seva presentació formal, el director de tesi farà arribar a la comissió acadèmica i a l’EDUIB un informe raonat sobre els continguts i aspectes formals de la tesi, d’acord amb el model facilitat a l’efecte per l’EDUIB. Alhora, l’EDUIB sol·licitarà que s’emetin dos informes sobre la tesi per part de dos doctors experts en l’àmbit sobre el qual versa la tesi, proposats per la comissió acadèmica del programa de doctorat i que pertanyin a alguna institució d’educació superior o de recerca, nacional o estrangera, diferent de la UIB, d’acord amb el model proporcionat a l’efecte. Aquests informes poden contenir suggeriments de millora que el doctorand haurà de tenir en compte, i estaran a disposició del tribunal de la tesi.
  Si algun d’aquests informes és negatiu, en el sentit que desaprova de manera raonada la presentació de la tesi, l’EDUIB consultarà la comissió acadèmica del programa de doctorat, i mancomunadament prendran una decisió, en el sentit o bé d’esmenar les deficiències detectades a la tesi i fetes paleses a l’informe de l’expert o bé de donar de baixa definitiva la tesi doctoral. L’EDUIB comunicarà per escrit les raons de la decisió al doctorand, al director i, si escau, als codirectors de la tesi.

Article 16. Tramitació de la tesi doctoral

 1. El doctorand ha de presentar a la comissió acadèmica un esborrany de la tesi doctoral, juntament amb l’informe del director a què fa referència l’article 12.4 d’aquest reglament. Aquesta presentació pot coincidir amb el darrer dels controls anuals a què es refereixen els articles 11 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i 12.5 d’aquest reglament.
 2. La comissió acadèmica autoritzarà, si escau, vists els informes dels experts, la presentació de la tesi doctoral.
 3. Un cop autoritzada la presentació de la tesi doctoral, la comissió acadèmica elaborarà una proposta de tribunal d’acord amb el que estableix l’article 17 d’aquest reglament.
 4. La comissió acadèmica trametrà la versió definitiva de la tesi, amb l’autorització per presentar-la, l’informe del director, els dos informes dels experts i la proposta de tribunal, a l’EDUIB per a la seva ratificació i aprovació, si escau.
  L’EDUIB pot revocar l’autorització de la comissió acadèmica per a la presentació formal de la tesi, i pot no acceptar la proposta de tribunal. En aquests casos, l’EDUIB remetrà a la comissió acadèmica del programa de doctorat un informe raonat sobre les causes de la seva decisió. La comissió acadèmica actuarà d’acord amb l’informe de l’EDUIB.
 5. Una vegada aprovada la presentació de la tesi i aprovada la proposta de tribunal, l’EDUIB informarà la comissió acadèmica i el doctorand perquè faci el dipòsit de la tesi en les condicions que s’estableixen a continuació:
  1. S'ha de fer arribar un exemplar de la tesi a l’EDUIB, on quedarà dipositat. La tesi doctoral presentada en una llengua que no sigui l’anglès, el català o el castellà, ha d’incloure un resum en alguna d’aquestes llengües, perquè es pugui seguir amb el procediment, i una resposta a una enquesta de l’EDUIB sobre el grau de satisfacció del doctorand pel que fa als ensenyaments de doctorat cursats.
  2. Juntament amb l’exemplar de la tesi s’ha de presentar un resum divulgatiu de la tesi doctoral, amb el vistiplau del director i codirector, si escau, en català i anglès en format electrònic editable aproximadament d’una pàgina i amb una imatge publicable representativa del tema tractat a la tesi doctoral.
  3. S’estableix un termini de quinze dies hàbils de dipòsit des de l’arribada de l’exemplar a l’EDUIB, la qual comunicarà a la comunitat universitària que s’ha dipositat la tesi, amb indicació de l’autor, el programa de doctorat, el títol, el director i els codirectors, si escau, i el nom del president de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
  4. Si la naturalesa del treball de la tesi doctoral no permet reproduir-la, el requisit de lliurament d’exemplars quedarà complert amb el dipòsit de l’original a l’EDUIB.
   Els doctors poden, durant el termini de dipòsit, trametre les observacions que estimin oportunes sobre el contingut de la tesi a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que han d’adreçar al seu president, amb còpia a l’EDUIB, i d’acord amb el model aprovat a l’efecte.
  5. Una vegada complert el termini de quinze dies de dipòsit, la comissió acadèmica trametrà a l’EDUIB tota la documentació i les observacions que el procés d’exposició pública hagi generat.
  6. En cas que, segons el parer de l’EDUIB, sigui imprescindible fer-hi canvis importants, la tesi serà retornada a la comissió acadèmica del programa perquè, si escau, torni a començar el procés de dipòsit una vegada s’hi hagin fet les modificacions.
 6. En el supòsit que no s’autoritzi la defensa de la tesi, l’EDUIB ha de comunicar per escrit les raons de la decisió al doctorand, al director, i si escau, als codirectors de la tesi, i a la comissió acadèmica del programa.

Article 17. Tribunal d’avaluació de la tesi doctoral

 1. El tribunal serà format per tres membres titulars i tres membres suplents, que han de complir els requisits següents:
  1. Estar en possessió del grau de doctor.
  2. Tenir experiència investigadora acreditada. L’experiència investigadora s’ha d’acreditar mitjançant un currículum actualitzat, que ha de recollir necessàriament una relació de les publicacions i les participacions en projectes de recerca.
  3. Estar en actiu com a investigadors en el camp de recerca en què s’emmarca la temàtica de la tesi. Aquesta condició s’ha d’acreditar a través del currículum actualitzat a què es fa referència a la lletra anterior.
  4. Desenvolupar, o haver desenvolupat, l’activitat investigadora en qualque universitat, centre d’ensenyament superior, centre de recerca espanyol o estranger o departament de R D I d’alguna institució o empresa d’àmbit nacional o internacional.
 2. El tribunal serà format per una majoria de membres externs a la UIB i als centres adscrits i instituts mixtos en què participi la UIB.
 3. La proposta de tribunal ha d’anar acompanyada d’un document que acrediti la idoneïtat curricular de cadascun dels membres proposats. Aquest document ha de consistir en un currículum actualitzat de cadascun dels membres, d’acord amb el que preveu el primer apartat d’aquest article.
 4. La comissió acadèmica del programa farà la proposta de tribunal i designarà, entre els membres, el president, el secretari i el vocal, titulars i suplents, d’acord amb els criteris d’idoneïtat derivats del currículum presentat.
 5. El director de la tesi no pot formar part del tribunal, tret dels casos prevists a què fa referència el sisè apartat d’aquest mateix article.
 6. En els casos de titulacions conjuntes o convenis específics de cotutela, el tribunal es confegirà d’acord amb el que estipuli el conveni corresponent, que ha de recollir necessàriament aquest aspecte.
 7. La comissió acadèmica trametrà aquesta proposta a l’EDUIB, per a l’aprovació pertinent, d’acord amb el que preveu l’article 16 d’aquest reglament.
 8. La comissió acadèmica del programa farà arribar els exemplars de la tesi doctoral als membres del tribunal.

Article 18. Defensa i avaluació de la tesi doctoral

 1. L’acte de defensa de la tesi serà convocat pel president del tribunal dins els tres mesos següents a la ratificació de l’autorització de la defensa. La data de lectura de la tesi serà comunicada pel secretari als altres membres del tribunal, a l’EDUIB i al doctorand amb una antelació suficient.
 2. Per tal que es pugui procedir a la defensa de la tesi, cal la presència dels tres membres del tribunal.
 3. Si el doctorand no assisteix a l’acte de defensa sense causa justificada, es farà constar a l’acta corresponent amb la qualificació de «no apte».
 4. Si la defensa no es pot dur a terme per alguna circumstància, el president del tribunal pot fer una nova convocatòria per a la defensa de la tesi, la qual s’ha de realitzar tan aviat com les circumstàncies ho permetin. L’EDUIB comunicarà la data de la nova convocatòria.
 5. El tribunal que avaluï la tesi doctoral disposarà del document d’activitats del doctorand a què es refereixen els articles 12.5 d’aquest reglament i 2.5 del Reial decret 99/2011. Aquest document de seguiment no donarà lloc a una puntuació quantitativa, però constituirà un instrument d’avaluació qualitativa que complementarà l’avaluació de la tesi doctoral. També disposarà dels informes emesos pels dos experts a què fa referència l’article 15.3 del present reglament.
 6. La tesi doctoral s’avaluarà en un acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i que consistirà en l’exposició i defensa davant els membres del tribunal per part del doctorand del treball d’investigació elaborat. Els doctors presents a l’acte públic podran formular qüestions en el moment i en la forma que assenyali el president.
 7. L’acte de defensa de la tesi tindrà lloc preferentment en una localització universitària de la UIB, tret dels casos de titulacions conjuntes o dobles o de convenis específics de cotutela, en què la defensa es durà a terme d’acord amb el que estipuli el conveni corresponent, el qual ha de recollir necessàriament aquest aspecte.
  L’EDUIB pot autoritzar, de manera excepcional i sempre que hi concorrin circumstàncies que ho aconsellin, que l’acte de defensa tingui lloc en alguna localització diferent.
 8. El tribunal ha d’emetre un informe i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala següent: no apte, aprovat, notable i excel·lent.
 9. El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció «cum laude» si es donen les circumstàncies següents:
  1. La qualificació és excel·lent.
  2. Els membres del tribunal ho acorden així per unanimitat i en votació secreta d’acord amb el procediment que es descriu a la lletra c) d’aquest apartat.
  3. El procediment a seguir serà el següent:
   c.1) El secretari del tribunal proporcionarà als membres del tribunal els impresos, d’acord amb el model aprovat a l’efecte, perquè cada membre emeti el seu vot de manera secreta, que a continuació introduirà en un sobre que també es proporcionarà, que s’ha de tancar.
   c.2) El secretari del tribunal recollirà els sobres i els signarà amb la seva signatura al revers i damunt la pestanya de tancament.
   c.3) El secretari del tribunal traslladarà tota la documentació generada en l’acte de defensa de la tesi, incloent-hi els sobres signats a què es refereix el punt anterior, als serveis administratius responsables de la gestió administrativa del programa de doctorat.
   c.4) Un membre del personal d’administració i serveis escrutarà els vots dipositats pels membres del tribunal. Aquest escrutini es farà en presència del secretari del tribunal i es consignarà el resultat obtingut en els mitjans informàtics disponibles a l’efecte.
   c.5) Els vots emesos pels membres del tribunal es conservaran juntament amb l’altra documentació que hagi generat l’acte de defensa i avaluació de la tesi. Tota aquesta documentació serà digitalitzada i arxivada electrònicament.
   c.6) La concessió de la menció «cum laude» la comunicaran formalment a la persona interessada els serveis administratius responsables de la gestió administrativa del programa de doctorat.
  4. En cas que no es puguin acreditar mèrits concurrents, com per exemple l’existència de publicacions arbitrades, comunicacions a congressos, etc., anteriors a la presentació i defensa de la tesi, cada membre del tribunal haurà de fer un informe raonat segons el model proporcionat a l’efecte per l’EDUIB del mereixement de la menció «cum laude».

  5. Una vegada aprovada la tesi doctoral, la UIB l’arxivarà en el repositori TDX en format electrònic obert i en remetrà un exemplar al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport juntament amb tota la documentació complementària als efectes oportuns. Tot això sens perjudici que la UIB l’arxivi, de més a més, en el repositori propi.
  6. En circumstàncies excepcionals, com ara l’existència de clàusules de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi o qualsevol altra degudament justificada i sempre a demanda de la comissió acadèmica del programa, se seguirà el procediment descrit a l’article 20 de la present normativa.

Article 19. Menció Internacional al títol de Doctor

 1. El títol de Doctor o Doctora pot incloure a l’anvers la menció «Doctor Internacional», sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
  1. Que durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de Doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en institucions d’ensenyament superior o centres de recerca de prestigi, cursant-hi estudis o fent-hi treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s’han d’incorporar al document d’activitats del doctorand. Aquesta estada s’acreditarà mitjançant document emès a l’efecte per la institució receptora i signat pel responsable de l’estada a la institució estrangera.
  2. Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixen d’un país de parla hispana.
  3. Que de la tesi n’hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyola.
  4. Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent dels responsables de l’estada esmentada a la lletra a) anterior, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.
 2. La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la mateixa universitat espanyola en què el doctorand estigui inscrit, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.
 3. La sol·licitud de la Menció Internacional en el títol de Doctor es farà en el moment de sol·licitar el títol de Doctor. La persona interessada, si escau, aportarà la documentació acreditativa de les circumstàncies descrites al primer apartat d’aquest article. L’acreditació de la circumstància a què fa referència la lletra b) del primer apartat anterior consistirà en un certificat emès pel secretari del tribunal de la tesi doctoral.
 4. L’EDUIB decidirà sobre la concessió de la Menció Internacional en el títol de Doctor.

Article 20. Procediments d’autorització, lectura i publicació de tesis doctorals a la Universitat de les Illes Balears que estan sotmesos a processos de protecció de dades o transferència de tecnologia o coneixement

 1. Els procediments de revisió, dipòsit, autorització, defensa i avaluació de la tesi doctoral són els descrits a l’article 16 d’aquesta normativa, amb les diferències que s’indiquen a continuació.
 2. Acabada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand que vulgui iniciar el procés de revisió d’una tesi que contingui dades i informacions que puguin tenir la consideració d'informació confidencial, ho ha de sol·licitar a l’EDUIB mitjançant el model normalitzat que li facilitarà l’EDUIB i que ha de presentar al Registre de la UIB juntament amb els documents que assenyala l’article 16 d’aquesta normativa.
 3. El Comitè Executiu de l’EDUIB resoldrà aquesta sol·licitud en el termini màxim de quinze dies, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud esmentada al Registre de la UIB. La sol·licitud només s'acceptarà quan quedi acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l'èxit del procés de protecció o transferència. El secretari del Comitè Executiu notificarà l'acord al doctorand i, en cas de ser favorable, també comunicarà aquesta circumstància al director de la tesi, al tutor de la tesi i a la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.
 4. A continuació, la tesi es remetrà a la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent. Els membres de la comissió acadèmica mantindran una confidencialitat absoluta pel que fa al contingut de la tesi doctoral i signaran els compromisos de confidencialitat corresponents, per al període de temps necessari per realitzar la protecció. Els compromisos de confidencialitat signats els custodiarà el secretari de l’EDUIB i se’n podrà lliurar una còpia al doctorand, si ho sol·licita.
 5. Les persones designades per elaborar els informes de la tesi doctoral hauran de signar, abans de rebre la tesi doctoral, el compromís de confidencialitat corresponent. El secretari de l’EDUIB custodirà els compromisos de confidencialitat signats. El procés d’emissió d’informes es pot allargar en aquest cas fins a deu setmanes.
 6. Els membres del tribunal que jutjarà la tesi doctoral, als quals s'advertirà expressament que la tesi està sotmesa a processos de protecció o transferència, tindran accés a la versió completa de la tesi doctoral i tindran l'obligació de mantenir el secret i la confidencialitat absoluts sobre el seu contingut. Abans de la remissió de la tesi doctoral, els membres del tribunal lliuraran al secretari de l’EDUIB el compromís de confidencialitat corresponent, degudament signat per al període de temps necessari per protegir-la.
 7. Abans de finalitzar la defensa de la tesi doctoral, el president del tribunal podrà demanar que el públic present surti de la sala si considera que el tribunal ha de fer preguntes al doctorand sobre aspectes confidencials de la tesi doctoral.
 8. Si el doctorand considera que la resposta a alguna de les preguntes del tribunal pot revelar dades i informacions que poden tenir la consideració d'informació confidencial, pot sol·licitar al president contestar a la pregunta a la segona part de la defensa, quan no hi ha hagi públic present a la sala.
 9. La publicació al TDX de les tesis doctorals es durà a terme, si escau, quan hagi culminat el procés de protecció o transferència de coneixement, circumstància que el doctorand comunicarà degudament a la UIB.

Article 21. Procediment per a tesis cotutelades defensades fora de la UIB

 1. En el cas de tesis cotutelades presentades fora de la UIB amb conveni de cotutela, l’estudiant ha de matricular-se i inscriure la tesi tenint en compte els mateixos aspectes que per a les tesis defensades a la UIB.
 2. Una vegada aprovada la composició del tribunal per part de l’altra universitat, l’estudiant ha de dipositar la tesi doctoral a l’EDUIB. A aquest efecte, ha de presentar la documentació que s’especifica a continuació:
  1. Currículum del doctorand.
  2. Dos exemplars complets en suport paper de la tesi doctoral.
  3. Document electrònic íntegre de la tesi doctoral, en format PDF, signat digitalment mitjançant qualsevol certificat digital admès per la UIB o degudament etiquetat i signat pel doctorand.
  4. L’autorització de lectura de l’altra universitat.
  5. Resposta a una enquesta de l’EDUIB sobre el grau de satisfacció del doctorand pel que fa als ensenyaments de doctorat cursats.
  6. Resum divulgatiu de la tesi doctoral, amb el vistiplau del director i codirector, si escau, en català i anglès en format electrònic editable aproximadament d’una pàgina i amb una imatge publicable representativa del tema tractat a la tesi doctoral.
 3. L’EDUIB ha de posar l’anterior documentació a disposició de la comissió acadèmica del programa de doctorat, que en el termini màxim d’un mes ha de decidir sobre el reconeixement de la tesi doctoral defensada en aquest marc.
 4. Amb el vistiplau de la comissió acadèmica del programa de doctorat, i un cop defensada la tesi, el director de la tesi ha de fer arribar a l'EDUIB una còpia de la documentació que n'acrediti la lectura, on consti la qualificació atorgada en el sistema establert en el país corresponent, juntament amb l’acta oficial de la UIB que li haurà subministrat l’EDUIB prèviament a la defensa.
 5. L’EDUIB ha d’enviar als organismes públics pertinents un exemplar de la tesi, així com la informació requerida.
 6. L’EDUIB també ha de diligenciar l’exemplar principal de la tesi doctoral, per deixar constància del resultat del procediment, i l’ha de trametre a l’Arxiu de la Universitat perquè en faci la custòdia permanent. També l’arxivarà en el repositori TDX en format electrònic obert i en remetrà un exemplar al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, juntament amb tota la documentació complementària, als efectes oportuns.

En cas que la cotutela impliqui la participació d’institucions de diferents Estats, la protecció del tema de la tesi i dels drets d’explotació i publicació dels resultats estarà garantida d’acord amb les disposicions específiques de cada Estat.

CAPÍTOL V. DE LA TRAMITACIÓ DE PROPOSTES DE PROGRAMES DE DOCTORAT

Article 22. Proposta de programa de doctorat

Les unitats competents en matèria de recerca a la UIB podran proposar programes de doctorat. D’acord amb l’article 145 dels Estatuts de la UIB, les unitats competents en matèria de recerca són: grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca i altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats.

Article 23. Calendari i elaboració dels plans d’estudis

A proposta de l’EDUIB, el Consell de Direcció aprovarà el calendari per a la tramitació de les propostes de programes de doctorat i proporcionarà les eines necessàries per confeccionar-los, d’acord amb l’annex 1 del Reial decret 99/2011 i l’aplicació informàtica d’oficialització de títols del Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), proporcionada a l’efecte pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Article 24. Procediment

 1. Les unitats proponents faran arribar a l’EDUIB les propostes de programes de doctorat en el termini que s’estableixi i fent ús dels impresos disponibles a la web de l’EDUIB. Les propostes de programa de doctorat inclouran necessàriament una proposta de comissió acadèmica del programa confegida d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquest reglament.
 2. L’EDUIB informarà sobre les propostes atenent criteris de qualitat, l’estratègia de la UIB en matèria de recerca i la viabilitat econòmica.
 3. L’EDUIB trametrà les propostes presentades i els informes corresponents al Consell de Direcció.
 4. El Consell de Direcció pot aprovar o denegar la proposta presentada o fer les recomanacions que consideri adients sobre qualsevol dels seus aspectes, incloent-hi la composició de la comissió acadèmica.
 5. En cas que es facin recomanacions, aquestes es faran arribar l’EDUIB i a les unitats proponents del programa de doctorat, que les hauran de respondre en un termini màxim de deu dies i hauran de trametre la proposta modificada a l’EDUIB perquè es pugui elevar al Consell de Direcció.
 6. Un cop el Consell de Direcció hagi aprovat definitivament la proposta, el Rector aprovarà formalment la comissió acadèmica. En el cas de programes de doctorat organitzats conjuntament amb altres institucions, el nomenament de la comissió acadèmica es durà a terme com s’especifiqui en el conveni corresponent.
 7. La comissió acadèmica elaborarà el pla d’estudis del programa d’acord amb les directrius del Reial decret 99/2011 i els criteris, protocols, procediments d’avaluació d’ANECA i l’aplicació d’oficialització de títols del RUCT, utilitzant les eines proporcionades per l’EDUIB. En aquest procés, l’EDUIB actuarà com a òrgan consultiu i farà necessàriament un seguiment del procés d’elaboració de la proposta, fins que el Comitè Executiu de l’EDUIB la consideri satisfactòria. El Comitè Executiu de l’EDUIB pot delegar aquesta funció en algun subcomitè creat a l’efecte entre els seus membres.
 8. L’EDUIB farà arribar la proposta de pla d’estudis, en un termini màxim de set dies, a la comunitat universitària, que disposarà de quinze dies per presentar a l’EDUIB les al·legacions i els suggeriments que consideri adients. En cas de silenci, s’entendrà que s’hi dóna la conformitat.
 9. Acabat el període d’al·legacions, l’EDUIB remetrà la proposta i les al·legacions presentades a les unitats proponents, que, en un termini de quinze dies, faran un informe raonat que donarà resposta a les al·legacions rebudes.
 10. La proposta amb les al·legacions i l’informe a què es refereix l’apartat anterior, es trametran a l’EDUIB, que emetrà un informe definitiu.
 11. L’informe definitiu, amb tota la documentació generada durant el procés de tramitació, es remetrà al Consell de Direcció per a l’aprovació pertinent, si escau.
 12. Una vegada aprovada la proposta del pla d’estudis pel Consell de Direcció, es trametrà al Consell de Govern per a l’aprovació definitiva, si escau.
 13. Aprovat el pla d’estudis pel Consell de Govern, se n’informarà el Consell Social i es remetrà al Consell d’Universitats. Alhora s’enviarà a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, d’acord amb la normativa vigent.

Article 25. Recursos administratius

Les resolucions i els acords dels òrgans de govern i representació de la Universitat que es dictin en els corresponents procediments administratius derivats de la present normativa es poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

CAPÍTOL VI. DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT

Article 26. Premis extraordinaris de doctorat

 1. La Universitat de les Illes Balears pot atorgar, cada dos cursos acadèmics, un premi extraordinari de doctorat per cada programa de doctorat de la UIB, sempre que s’hagin llegit un mínim de cinc tesis en el període esmentat, d’acord amb les condicions següents:
  1. Es poden presentar al premi totes les tesis doctorals qualificades amb menció «cum laude» que s’hagin llegit al llarg del període de referència.
  2. Cada comissió acadèmica serà responsable d’establir els criteris i requisits que consideri adients per ser valorats com a mèrits per a la concessió del premi extraordinari en el marc del programa de doctorat corresponent. Aquests criteris es faran públics a la pàgina web del programa de doctorat.
  3. Per poder optar a aquest premi, els interessats han d’adreçar la sol·licitud corresponent a l'EDUIB, sumant a aquesta sol·licitud l'acreditació de requisits i de mèrits a què fa referència l’apartat anterior.
 2. En cas que el nombre de tesis d’un curs acadèmic en un programa de doctorat sigui inferior a cinc, s’acumularan, a l’efecte de nombre, a les del curs o els cursos següents, fins a un màxim de cinc cursos, en finalitzar els quals es podrà atorgar un premi.
 3. Si durant dos cursos consecutius s’han llegit més de deu tesis, aleshores es podrà donar un altre premi per cada cinc tesis addicionals.
 4. Les comissions que han d’atorgar els premis les aprova el Consell de Govern, a proposta del Comitè Executiu de l’EDUIB.
 5. Cada comissió serà formada per tres membres, que hauran de ser investigadors doctors pertanyents a universitats o institucions de recerca diferents de la UIB, i amb recerca acreditada dins l’àmbit de coneixement de cada doctorat. L’EDUIB s’encarregarà de donar suport administratiu i custodiar tota la documentació generada per les comissions.
 6. Les comissions han de valorar les tesis dins l’any acadèmic següent a la convocatòria del premi, i no poden sol·licitar dur a terme cap exercici ni prova especial.
 7. Les comissions poden declarar deserts els premis, i no poden acumular-se a altres camps ni a altres cursos acadèmics.
 8. Les comissions han d’elevar una proposta única al Consell de Govern per a la seva aprovació, a través de l’EDUIB, mitjançant un model d’informe lliurat a l’efecte per l’EDUIB.
 9. El Consell de Govern, en vista de les propostes fetes, ha d’aprovar la concessió dels premis extraordinaris de doctorat abans de la finalització del curs acadèmic.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Accés dels estudiants de doctorat procedents d’anteriors ordenacions universitàries

 1. D’acord amb la disposició addicional segona del Reial decret 99/2011, els estudiants que hagin començat estudis de doctorat d’acord amb anteriors ordenacions universitàries poden accedir als ensenyaments regulats al reial decret, feta la sol·licitud prèvia adreçada al vicerector competent en matèria de postgrau.
 2. La comissió acadèmica del programa de doctorat decidirà en cada cas les activitats formatives, transversals o específiques, que ha de cursar el doctorand que accedeixi a un programa de doctorat regulat pel Reial decret 99/2011 provinent d’una ordenació universitària de doctorat conforme a una altra normativa.
 3. El doctorand que accedeixi a un programa de doctorat de la UIB regulat pel Reial decret 99/2011 provinent d’una altra normativa, està obligat a formalitzar el document d’activitats del doctorand a què fa referència l’article 1 del present reglament, i li seran aplicables les normes relatives als controls anuals a què es refereixen els articles 1 i 12.5 d’aquest reglament.

Segona. Temps mínim de permanència en un programa de doctorat

El Comitè Executiu de l’EDUIB, a proposta de la comissió acadèmica del programa de doctorat, determinarà, basant-se en la seva experiència com a investigador prèvia i acreditada, el temps mínim de permanència d’un doctorand en un programa de doctorat regulat pel Reial decret 99/2011. Això serà també aplicable a doctorands provinents d’altres normatives reguladores dels estudis de doctorat.

Tercera. Tramitació de la tesi doctoral per a estudiants de doctorat d’anteriors ordenacions universitàries

Als estudiants que hagin començat els estudis de doctorat d’acord amb ordenacions universitàries anteriors al Reial decret 99/2011, els serà aplicable el que disposi el corresponent reial decret regulador, excepte en tot el referent a la tramitació, presentació i defensa de la tesi doctoral. Aquests aspectes es regularan d’acord amb el que disposa el Reial decret 99/2011 i pel desenvolupament que se’n fa als articles 15, 16, 17 i 18 del present acord normatiu.

En aquest supòsit, atès que no hi ha una comissió acadèmica responsable del programa de doctorat, ni un tutor, aquestes funcions seran assumides per l’òrgan proponent del doctorat (departament, etc.) a través, si escau, de l’òrgan o la comissió que tingui atribuïdes aquestes competències dins l’òrgan proponent, conjuntament amb l’EDUIB.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Cinquena. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Dissolució de la Comissió de Doctorat

 1. A l’entrada en vigor del present acord normatiu queda dissolta la Comissió de Doctorat del Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB.
 2. El Comitè de Direcció de l’EDUIB assumirà totes les funcions de la Comissió de Doctorat del Centre d’Estudis de Postgrau.

Segona. Entrada en vigor dels articles 15, 16, 17 i 18 i de la disposició addicional segona

Per a totes aquelles tesis doctorals que es dipositin abans del 31 de desembre de 2014 no seran aplicables els articles 15, 16, 17 i 18 i la disposició addicional segona d’aquest acord normatiu, referent a la presentació i defensa de la tesi doctoral. En aquest cas, s’avaluaran las tesis doctoral d’acord amb el que preveu l’article 16 de l’Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer (FOU núm. 361, de 2 de març).

De l’1 de gener de 2015 en endavant, totes les tesis dipositades es regiran pels articles 15, 16, 17 i 18 i la disposició addicional segona d’aquest acord normatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

 1. Queda derogat expressament l’Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 361, de 2 de març), excepte el que disposa a l’article 16 i només als efectes de la disposició transitòria segona del present acord normatiu, i durant el període que s’esmenta a la dita disposició transitòria.
 2. Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que disposa el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juliol de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet